ข้อตกลงและเงื่อนไข

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด เลอโนโว

กรุณาอ่านสัญญาด้านล่างอย่างละเอียด เลอโนโวจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่านต่อเมื่อท่านยอมรับข้อตกลงแต่ละข้อในสัญญา

หากท่านยอมรับข้อตกลงแต่ละข้อในสัญญา กรุณาคลิกตรงกล่องด้านบนของปุ่ม “ทำการสั่งซื้อ” เพื่อแสดงการยอมรับ การดำเนินการสั่งซื้อของท่านจะสำเร็จเมื่อท่านกดปุ่ม “ทำการสั่งซื้อ”

สัญญาซื้อขาย

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในสินค้าของเลอโนโว (นิยามตามที่ระบุในส่วนของ “คำนิยาม” ด้านล่างนี้) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเลอโนโวขอสงวนสิทธิและดุลพินิจในการที่จะปฎิเสธคำสั่งซื้อของท่าน เลอโนโวจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่านต่อเมื่อ (1) ท่านยอมรับข้อตกลงของสัญญาซื้อขายฉบับนี้ของเลอโนโว (“สัญญา”) (2) ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่เลอโนโวต้องการสำหรับธุรกรรมนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ของท่านในการ “จัดส่ง” ในประเทศไทย (3) สินค้ายังมีอยู่

ธุรกรรมทั้งหมดตามสัญญานี้จะบังคับใช้เฉพาะภายใต้กฎหมายไทย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

จะถือว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและได้ยอมรับตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ หาก

 • 1. ท่านได้คลิกปุ่มที่แสดงการยอมรับข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ และทำธุรกรรมของท่านเสร็จสมบูรณ์ กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือ
 • 2. เมื่อท่านเปิดบรรจุภัณฑ์สินค้า กรณีที่ท่านสั่งสินค้าโดยวิธีอื่น

สัญญาฉบับนี้จะบังคับใช้กับสินค้าต่อเมื่อเลอโนโวยอมรับคำสั่งซื้อของท่านโดยการขนส่งสินค้าฮาร์ดแวร์ หรือการทำสินค้าซอฟท์แวร์พร้อมให้ท่านใช้งาน การยืนยันโดยใบเสร็จชำระเงินจากเลอโนโวสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน มิได้เป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน

เมื่อคำสั่งซื้อของท่านได้รับการยอมรับจากเลอโนโว สัญญาฉบับนี้รวมถึงการรับประกัน สัญญาให้ใช้สิทธิ และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง จะแสดงถึงความสมบูรณ์ในการทำสัญญาระหว่างท่านกับเลอโนโวในการซื้อสินค้า และจะแทนที่การสื่อสารทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านและเลอโนโว ข้อตกลงที่เพิ่มเติมหรือที่แตกต่างในคำสั่งซื้อใดหรือในการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรใดจากท่านให้ถือเป็นโมฆะ

หากมีสัญญาบริการลูกค้าของเลอโนโว หรือสัญญาที่คล้ายกันที่มีผลระหว่างเลอโนโวและท่าน ให้สัญญาฉบับนั้นมีผลบังคับใช้ต่อธุรกรรมนี้แทนที่สัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ท่านได้มาซึ่งสินค้าของเลอโนโวจากตัวแทนจำหน่ายของเลอโนโว ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้จะไม่นำมาบังคับใช้

1. คำนิยาม

สินค้าคือ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของเลอโนโวหรือของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เลอโนโวจัดหาให้แก่ท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้ สินค้าฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ สินค้าซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ไม่ว่าจะติดมากับตัวสินค้าหรือแยกจำหน่าย) และสิ่งอันเกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น เอกสารกำกับโปรแกรม

2. คำสั่งซื้อ ราคา และการชำระ

การชำระเงินสำหรับสินค้าจะต้องชำระเต็มจำนวนก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า เว้นแต่จะมีข้อตกลงเครดิตที่ตกลงไว้กับเลอโนโวอย่างชัดแจ้ง

เลอโนโวจะเข้ารหัสข้อมูลบัตรของท่านเพื่อลดความเสี่ยงการเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต เลอโนโวจะเรียกให้มีการกันวงเงินบัตร (pre-authorisation) ในบัตรของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ามีวงเงินเพียงพอต่อการที่จะทำธุรกรรมให้สำเร็จตามคำสั่งซื้อ เลอโนโวจะไม่ยืนยันคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าการตรวจสอบการกันวงเงินบัตร (pre-authorisation) ของท่านจะสำเร็จ บัตรของท่านจะถูกหักบัญชีเมื่อเราได้ยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสอบบัตรของท่านว่าสามารถใช้ได้และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ออกบัตร เลอโนโวจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจากความขัดข้องที่ไม่สามารถตรวจสอบการกันวงเงินบัตรได้ (pre-authorisation)

เลอโนโวมีดุลยพินิจในการที่จะระงับการจัดส่งสินค้าจนกว่าจะได้รับการดำเนินการในการชำระเงินเต็มจำนวน

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีส่วนลด สิทธิในจำนวนสินค้า หรือการส่งเสริมการขายใดๆ นอกเสียจากได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในธุรกรรมนี้

เมื่อท่านกดปุ่ม “ทำการสั่งซื้อ” จะเป็นการยืนยันว่าบัตรเป็นของท่าน และท่านมีวงเงินหรือวงเงินเครดิตเพียงพอต่อมูลค่าราคาสินค้า

แม้ว่าเลอโนโวทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียด และราคาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซด์แล้ว อาจมีกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ทั้งนี้ หากเลอโนโวพบข้อผิดพลาดในราคาของสินค้าใดๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อ เลอโนโวจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะเสนอให้ท่านเลือกระหว่างยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากสินค้าใดแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อมูลราคาที่ผิดพลาด เลอโนโวขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ในสินค้าที่แสดงราคาที่ไม่ถูกต้อง และจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะทำการยกเลิกสินค้าและคืนเงินให้เต็มจำนวน หากท่านยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านและท่านได้ชำระค่าสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

เลอโนโวไม่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน หากราคาบนเว็บไซด์ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าเลอโนโวจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วหรือไม่ก็ตาม

หากท่านชำระโดยบัตรเครดิตและเลอโนโวได้หักเงินจากเครดิตของท่านแล้ว แต่ภายหลังได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน เลอโนโวจะทำการคืนเครดิดเท่าจำนวนที่หักไปยังบัญชีเครดิตของท่านโดยทันที การอนุมัติคืนเครดิตบนบัตรเครดิตของท่านอาจใช้เวลาถึง 30 วัน ถึงจะได้เครดิตกลับคืนโดยขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตรเครดิต กรุณาติดต่อสถาบันการเงินของท่านเพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาที่แน่ชัดในการคืนเครดิตดังกล่าว

เลอโนโวจะยอมรับบัตรเครดิตเฉพาะบัตรที่ระบุที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินภายในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อควรทราบมีดังต่อไปนี้

 • 1. เลอโนโวจะไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ป.ณ. (P.O. Box)
 • 2. เลอโนโวจะยอมรับบัตรเครดิตที่มีระยะเวลาหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • 3. หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน โปรดติดต่อ thcs@lenovo.com เพื่อความช่วยเหลือ
 • 4. ค่าทำการกันวงเงินบัตร (pre-authorisation) จำนวน 1 บาท จะถูกคิดไปยังบัตรเครดิตของท่านก่อนที่เลอโนโวจะอนุมัติการหักราคาสินค้าเต็มจำนวน โดยเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น และจะคืนกลับไปยังบัญชีของท่านเมื่อการตรวจสอบสำเร็จ เลอโนโวขอแจ้งว่าในสินค้าที่ต่างกันจะมีระยะเวลาในการรอสินค้าที่ต่างกัน ดังนั้นท่านอาจได้รับการจัดส่งสินค้าหลายครั้ง ซึ่งจะไม่มีการคำนวนราคาค่าจัดส่งสินค้าใดๆ เพิ่มต่อท่าน
 • 5. วันที่ในการจัดส่งโดยประมาณเป็นไปเพื่อการอ้างอิง และไม่ใช่วันที่ให้คำมั่นว่าจะจัดส่ง วันที่จัดส่งจริงอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสถานะในการจัดหาสินค้า

3. นโยบายการคืนสินค้า/การแลกเปลี่ยนสินค้า

ท่านสามารถคืนสินค้าและยกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยทำคำบอกกล่าวความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลอโนโวภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้าที่คืนทั้งหมดจะต้องบรรจุไว้ดังเดิมอย่างสมบูรณ์และไม่มีการนำไปใช้งานแล้ว

ความบกพร่องหรือการไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ:

สำหรับการคืนสินค้าด้วยเหตุคุณภาพ (ครอบคลุมถึงการไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ สูญหาย ผิด เสียหาย หรือปัญหาด้านความสวยงาม (“MWDC”) และ จุดภาพไม่ตอบสนอง 7 พิกเซลหรือมากกว่านั้น) ลูกค้าสามารถรับเงินค่าซื้อสินค้าคืนได้เต็มจำนวน

ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ข้างเคียง:

สินค้าซอฟต์แวร์หรือสินค้าข้างเขียงที่ซื้อเป็นส่วนหนึ่งพร้อมกับสินค้าที่เสนอ (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และ/หรือ แท็บเล็ตของเลอโนโว) (“ชุดสินค้า”) จะสามารถคืนได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน หรือเพื่อขอคืนเงินค่าชุดสินค้า โดยจะต้องมีใบกำกับสินค้า และเลอโนโวจะไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนหรือขอคืนเงินแยกแต่ละรายการที่ได้ซื้อไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดสินค้า

4. การรับประกันของเลอโนโว

สินค้าฮาร์ดแวร์ของเลอโนโวอยู่ภายใต้การรับประกันเฉพาะที่มาพร้อมกับสินค้าฮาร์ดแวร์ของเลอโนโวแต่ละชิ้น (“การรับประกันอย่างจำกัดของเลอโนโว”)

เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่นและภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย ซอฟต์แวร์ การบริการ การสนับสนุน จะให้บนพื้นฐาน”ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขประเภทใดๆ สินค้าและบริการของบุคคลภายนอกทั้งหมดไม่รวมอยู่ในการรับประกันอย่างจำกัดของเลอโนโว หรือการรับประกันอื่นใดที่เลอโนโวให้

รูปสินค้าทั้งหมดที่เห็นบนเว็บไซด์อาจแตกต่างจากสินค้าตัวจริงที่ท่านได้รับเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เลอโนโวอาจให้การรับประกันซอฟต์แวร์ของเลอโนโวหากมีการระบุและกำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้จัดพิมพ์รายอื่นอาจให้การรับประกันของตนเองแก่ท่าน

5. กรรมสิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญหาย

หากมีการชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่จะจัดส่งสินค้าฮาร์ดแวร์แล้ว เลอโนโวจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าฮาร์ดแวร์ไปยังท่านเมื่อเลอโนโวนำสินค้าฮาร์ดแวร์ออกจากคลังสินค้าของเลอโนโวเพื่อจัดส่ง

อย่างไรก็ตาม หากมีการตกลงตามข้อตกลงเครดิต และเลอโนโวได้นำสินค้าออกมาเพื่อจัดส่งก่อนที่จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน เลอโนโวขอสงวนสิทธิในการจำหน่ายจ่ายโอนสินค้าฮาร์ดแวร์จนกว่าเลอโนโวจะได้รับจำนวนยอดที่ค้างชำระครบถ้วน

เลอโนโวไม่ได้โอนกรรมสิทธิในสินค้าซอฟต์แวร์ให้แก่ท่าน เลอโนโวจะรับความเสี่ยงต่อการสูญหายในสินค้าฮาร์ดแวร์จนกว่าสินค้าได้จัดส่งไปยังที่อยู่ของท่านที่ระบุในคำสั่งซื้อ หลังจากนั้นถือว่าท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการสูญหาย

6. การจัดส่ง

จะถือว่าสินค้าได้จัดส่งถึงท่านเมื่อท่านหรือผู้รับสินค้าที่ท่านมอบหมายได้ลงนามในใบเสร็จชำระเงินของสินค้า (หรือ ในกรณีที่ท่านหรือผู้รับสินค้าที่ท่านมอบหมายไม่สามารถลงนามในใบเสร็จชำระเงิน เลอโนโวจะยอมรับการลงนามในใบเสร็จชำระเงินโดยตราประทับองค์กร หรือตราประทับอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย)

7. ความรับผิด

(ก) ท่าน เลอโนโว ผู้รับจ้างช่วงของเลอโนโว ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้พัฒนาสินค้าซอฟต์แวร์ ไม่ต้องรับผิดในเรื่องใดๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะทราบถึงความมีอยู่หรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา ละเมิด (รวมถึงควมประมาท) หรือจากเรื่องอื่นๆ

 • 1) บุคคลภายนอกเรียกค่าสินหาย
 • 2) การสูญหายหรือความเสียหายต่อข้อมูล
 • 3) ความเสียหายพิเศษ ความเสียโดยมิได้ตั้งใจ หรือความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจใดๆ
 • 4) การเสียกำไร ธุรกิจ รายได้ ค่าความนิยม หรือเงินเก็บที่คาดไว้

ทั้งนี้ บางประเทศหรือบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจหรือโดยอ้อม ดังนั้นการยกเว้นหรือจำกัดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน (ข) ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความผิดพลาดจากในส่วนของเลอโนโวหรือความรับผิดอื่นใด ท่านสามารถที่จะได้รับการเยียวยาจากเลอโนโวในแต่ละกรณีดังกล่าวได้ โดยไม่คำนึงถึงเหตุที่ท่านมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเลอโนโว (รวมถึง การทำผิดสัญญาในข้อพื้นฐาน ความประมาทเลินเล่อ การแถลงที่ไม่เป็นจริง หรือสัญญาอื่น หรือการเรียกร้องจากการละเมิด) เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และยังไม่มีการสละสิทธิตามสัญญาหรือข้อจำกัด โดยเลอโนโวจะรับผิดไม่เกินกว่า

 • 1) ความเสียหายต่ออาการบาดเจ็บต่อร่างกาย (รวมถึงความตาย) และความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล
 • 2) จำนวนความเสียหายที่แท้จริงขึ้นอยู่กับจำนวนที่ท่านได้จ่ายเพื่อสินค้าที่เรียกร้อง การจำกัดนี้จะใช้กับผู้รับจ้างช่วงของเลอโนโว ผู้จัดจำหน่าย ผู้พัฒนาโปรแกรมด้วย และเป็นจำนวนสูงสุดที่เลอโนโว ผู้รับจ้างช่วง ผู้จัดจำหน่าย และผู้พัฒนาโปรแกรมทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบ

(ค) ภายใต้ข้อ 7(ก) และ 7 (ข) หากมีบุคคลภายนอกเรียกร้องว่าสินค้าที่เลอโนโวจัดให้แก่ท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้มีการฝ่าฝืนต่อสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก เลอโนโวจะปกป้องคุณจากข้อเรียกร้องนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของเลอโนโวเอง และจะชำระค่าใช้จ่าย ค่าความเสียหาย ค่าทนายทั้งหมดที่ศาลกำหนดอันถึงที่สุด หากว่าท่าน

 • 1) ได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลอโนโวโดยเร็ว และ
 • 2) อนุญาตให้เลอโนโวเข้าควบคุม และร่วมมือกับเลอโนโวในการป้องกันและการเจรจาระงับข้อพิพาท

หากข้อเรียกร้องดังกล่าวได้มีขึ้นหรืออาจจะมี ท่านตกลงอนุญาตให้เลอโนโวทำให้ท่านสามารถใช้สินค้าต่อไป หรือเปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ด้วยสิ่งอื่นที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากันเป็นอย่างน้อย หากเลอโนโวตระหนักว่าไม่มีทางเลือกใดๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล ท่านจะยินยอมในการคืนสินค้าให้แก่เลอโนโวเมื่อได้รับคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเลอโนโว เลอโนโวจะให้เครดิตแก่ท่านเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระแก่สินค้านั้น

เลอโนโวไม่มีข้อผูกมัดเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจาก

 • 1) สิ่งที่ท่านให้ซึ่งรวบรวมหรือประกอบเข้าด้วยกันกับสินค้า
 • 2) การปรับปรุงแก้ไขสินค้าของท่าน หรือ
 • 3) การที่เลอโนโวได้ปฎิบัติตามรายการจำเพาะหรือความต้องการของท่านในการปรับแต่งสินค้าในคำสั่งซื้อ

8. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมด ทั้งที่รวมอยู่ในนี้ หรือ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซด์ อาทิเช่น โลโก้ กราฟฟิก ปุ่มไอคอน การดาวน์โหลดทางดิจิทัล คลิปเสียง รูปภาพ หัวข้อรณรงค์ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นทรัพย์สินของเลอโนโว หรือ เป็นเนื้อหาของผู้จัดจำหน่ายของเลอโนโว และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ท่านสามารถแสดง จัดเก็บ และพิมพ์ เนื้อหาดังกล่าว ได้เพียงแต่ในกรณีเพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่าย ตีพิมพ์ จัดทำ หรือ ทำซ้ำ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ในเนื้อหาใดๆ หรือในสำเนาเนื้อหาใดๆ ที่ทำให้ไว้แก่ท่าน หรือที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อการค้า หรือการดำเนินธุรกิจใด ๆทั้งสิ้น

หากท่าน พิมพ์ ทำสำเนา ดาวน์โหลด หรือใช้งานอื่นใด ในส่วนใดๆของเว็บไซด์ซึ่งฝ่าฝืนต่อข้อตกลงและเงื่อนไข สิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็บไซด์ย่อมระงับลงทันที และท่านจำต้องทำตามข้อกำหนดของ เลอโนโว โดยการคืน หรือทำลาย สำเนาที่ท่านได้ทำขึ้นโดยฝ่าฝืน ทั้งนี้ห้ามท่านทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แยก รื้อ แก้ไข แปล หรือ สร้างงานให้แตกต่างไปจากเว็บไซต์

โลโก้ กราฟฟิก ปุ่มไอคอน หัวเว็บไซต์ เนื้อหา และชื่อบริการ ซึ่งมีปรากฎหรือเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นเครื่องหมายทางการค้าของทั้งเลอโนโวประเทศไทยและประเทศอื่น เครื่องหมายทางการค้าของเลอโนโวย่อมไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าและบริการที่ไม่ได้จัดทำโดยเลอโนโว หรือในพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อลูกค้า หรือในพฤติการณ์ของการดูหมิ่นหรือการทำให้เสียชื่อเสียงแก่เลอโนโว เครื่องหมายทางการค้าซึ่งไม่ใช่ของเลอโนโว ที่ปรากฎในเว็บไซต์ ย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าข้องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น

ท่านจะต้องไม่ใช้เนื้อหาส่วนใด ๆ ในเว็บไซด์ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวจากทางเลอโนโว หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเลอโนโว ในกรณีที่เลอโนโวพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อทรัพย์สินทางปัญญา เลอโนโวมีสิทธิดำเนินคดีกับท่านได้ทันที

9. เหตุสุดวิสัย

เลอโนโวไม่มีหน้าที่ในการรับผิดต่อต่อท่านที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญา เหตุขัดข้อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) การนัดหยุดงานโดยลูกจ้าง การประกาศหยุดงานโดยนายจ้าง หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

(ข) เหตุไฟไหม้ ระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุดตัว โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ

(ค) เมื่อมีเหตุโกลาหล เหตุจลาจล การบุกรุก เหตุก่อการร้ายหรือภัยคุกคามจากเหตุก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่) ภัยคุกคามจากสงคราม หรือการเตรียมการเข้าสู่สงคราม

(ง) พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ตัวบทกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อจำกัดใด ๆ ของรัฐบาล ผู้ขนส่ง การไปรษณีย์ หรือการหยุดประท้วงการขนส่ง การไม่สามารถทำการได้ หรืออุบัติเหตุ

(จ) การพ้นวิสัยในการใช้เครือข่ายโทรคมนาคมส่วนตัวหรือส่วนรวม

(ฉ) การพ้นวิสัยในการใช้การขนส่งทางรถไฟ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางยานยนต์ หรือทางอื่นใดในการขนส่งส่วนตัวหรือส่วนรวม

(เหตุข้างต้น เรียกรวมว่า “เหตุสุดวิสัย”)

ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นติดต่อกันเกิน 1 เดือน ทางท่านหรือเลอโนโวอาจเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อกันอีก เว้นแต่การชำระเงินคืนในส่วนของสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่ง

10. คำบอกกล่าว

เว้นแต่กำหนดไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การส่งคำบอกกล่าวใดๆ ถึงเลอโนโวจะต้องส่งโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับที่ชำระราคาไปรษณีย์ล่วงหน้าและมีใบตอบรับ ไปที่

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นอกเหนือจากนี้ การส่งคำบอกกล่าวถึงท่านจะส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือตามอีเมล์ของท่านที่ได้แจ้งไว้กับทางเลอโนโว ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าคำบอกกล่าวได้ให้ท่านเมื่อครบกำหนด 3 วันนับแต่วันที่อีเมล์ถูกส่ง ส่วนคำบอกกล่าวให้ถือว่าท่านได้รับภายหลังจากครบ 24 ชั่วโมงนับแต่อีเมล์ถูกส่ง เว้นแต่ผู้ส่งจะได้รับแจ้งว่าอีเมล์ดังกล่าวไม่ถูกต้อง อีกทางหนึ่งเลอโนโวอาจส่งคำบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับที่ชำระราคาไปรษณีย์ล่วงหน้าและมีใบตอบรับตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้กับเลอโนโว ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าคำบอกกล่าวได้ให้ท่านเมื่อครบกำหนด 3 วันนับแต่คำบอกกล่าวถูกจัดส่ง

11. บททั่วไป

(ก) เลอโนโวอาจเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าฮาร์ดแวร์ได้โดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าว เนื่องด้วยเหตุผลของความพร้อมในการจัดหาส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วน หรือจากนโยบายของเลอโนโวในการอัพเดดหรือการปรับปรุงแก้ไขสินค้า โดยส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ถูกคำนวนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับท่าน และจะไม่กระทบถึงการรับประกันอย่างจำกัดในตัวสินค้าฮาร์ดแวร์ของเลอโนโว ท่านยอมรับว่านโยบายของเลอโนโวอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างรายละเอียดของสินค้าที่ส่งมอบให้กับท่าน และรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อ

(ข) สินค้าที่ท่านได้รับตามสัญญาฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกนำไปขายใหม่โดยลดราคาในเชิงแข่งขันกับตัวแทนจำหน่ายของเลอโนโว หากท่านนำสินค้าที่ท่านได้รับจากเลอโนโวไปขายใหม่ โดยให้ส่วนลดราคาในเชิงแข่งขันกับตัวแทนจำหน่ายของเลอโนโว เลอโนโวอาจยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่มีหนังสือบอกกล่าว ซึ่งอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ตามกฎหมาย

(ค) ท่านและเลอโนโวทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามข้อตกลงฉบับนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้แลกเปลี่ยนกันนี้ โดยสภาพแล้วไม่เป็นความลับ ถ้าท่านหรือเลอโนโวเรียกร้องให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เป็นความลับ สัญญาจะทำขึ้นภายใต้การลงนามในสัญญารักษาความลับ

(ง) ท่านยินยอมในการดำเนินการ การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและข้อมูลการติดต่อของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล โดยเลอโนโวและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเลอโนโว เพื่อดำเนินการและทำให้การทำธุรกรรมของท่านสำเร็จ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เลอโนโวอาจจะติดต่อท่านไปเพื่อแจ้งท่านในเรื่องการเรียกคืนสินค้า เรื่องปัญหาด้านความปลอดภัย และเรื่องการให้บริการใดๆ หากกฎหมายในท้องที่นั้น ๆ อนุญาต เลอโนโวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านต่อสินค้าของเลอโนโว หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆ ของเลอโนโวให้กับท่าน ท่านอาจยกเลิกในเวลาใดก็ได้สำหรับการรับข้อมูลการติดต่อสื่อสารๆ ใด ๆ จากเลอโนโว โปรดทราบว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเลอโนโวที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากไม่เช่นนั้นแล้ว เลอโนโวจะไม่สามารถทำให้คำสั่งซื้อของท่านสำเร็จหรือทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้ได้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ท่านตกลงว่าเลอโนโวอาจจะ 1) โอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศใดๆ ที่เลอโนโวดำเนินธุรกิจอยู่ 2) ให้ข้อมูลของท่านให้กับนิติบุคคลใดๆ ที่กระทำการในนามของเลอโนโว 3) เปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งออกไปประเทศหรือเขตแดนนอกเหนือจะประเทศไทย เลอโนโวขอยืนยันว่าผู้รับข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเทียบเท่ากับกฎหมายประเทศไทย โดยเลอโนโวจะไม่มีการขายหรือส่งข้อมูลที่ยืนยันตัวบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่ เลอโนโวจะได้มีคำบอกกล่าวถึงท่านและได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งให้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าว โดยท่านสามารถสอบถามหรือร้องเรียน และเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือจำกัดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางโทรศัพท์ +662 687 2345 หรือ ผ่านอีเมลที่ thcs@lenovo.com

(จ) ข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายที่ไม่สามารถสละสิทธิหรือจำกัดได้ในสัญญา

(ฉ) การที่เลอโนโวยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้ของท่านนั้น ไม่ถือว่าเกิดหรือกลายเป็นการยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานใดในอนาคต ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ตาม และไม่มีการให้เวลาหรือการงดใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการผ่อนผันใดๆ จากเลอโนโวต่อท่าน ที่ถือเป็นการปล่อย การปลดหรือ การใดๆ ที่มีผลกระทบอื่นต่อความรับผิดของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้

(ช) หากมีบทบัญญัติใด หรือส่วนใดของบทบัญญัติในข้อตกลงการใช้งานนี้ตกเป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับใช้ได้ ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นๆ ถูกแก้ไขให้เท่ากับขอบเขตขั้นต่ำสุดที่จำเป็นที่จะทำให้บทบัญญัตินั้นๆ ไม่เป็นโมฆะ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้บังคับได้ หากการแก้ไขนั้นๆ ไม่สามารถกระทำได้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องหรือส่วนใดของบทบัญญัตินั้นให้ถือว่ายกเลิก การแก้ไขหรือการยกเลิกบทบัญญัติหรือส่วนใดของบทบัญญัติภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่กระทบถึงความสมบูรณ์และการใช้บังคับของข้อตกลงการใช้งานที่เหลืออยู่

(ซ) ท่านไม่สามารถมอบหมายหรือมอบให้หรือกระทำการใดๆ ในการจัดการกับสิทธิหรือหน้าที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ เลอโนโวมีสิทธิในการมอบหมายหรือมอบสิทธิหรือหน้าที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเลอโนโวภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้กับผู้ใดก็ได้

(ฌ) เลอโนโวขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในเวลาใดๆ ก็ได้ การแก้ไขใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะถูกประกาศทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามการเข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่แล้ว