Lenovo Premier Support

Kỹ sư tiên tiến. Quản lý trường hợp từ đầu đến cuối. Giải pháp lần đầu, nhanh hơn.

Khi ngân sách dành cho CNTT giảm dần, các tổ chức phải tìm cách để giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả CNTT. Mặc cho áp lực hoàn thành kết quả kinh doanh ngày càng tăng đối với các nhóm CNTT, các chuyên gia công nghệ ước tính rằng cứ 4 giờ công thì có 1 giờ dành cho các nhiệm vụ bảo trì cơ bản liên quan đến PC.

Lenovo Premier Support quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ theo lệ thường, giải phóng các nhóm kỹ thuật để họ tập trung vào các nỗ lực chiến lược nhằm đưa tổ chức tiến lên. Là nhà sản xuất thiết bị gốc, Lenovo có thể hạn chế thời gian chết và tăng năng suất, cho phép tiếp cận trực tiếp với các kỹ sư và đội kỹ thuật ưu tú, những người sẽ đồng hành cùng người gọi cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Với Lenovo Premier Support, bạn sẽ nhận được:

  • Hỗ trợ chuyên dụng qua điện thoại không phải điều hướng qua menu 24 x7 x 365
  • Không dùng kịch bản khi xử lý sự cố và tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật viên trình độ cao
  • Hỗ trợ toàn diện phần cứng và hỗ trợ phần mềm từ nhà sản xuất thiết bị gốc
  • Quản lý trường hợp từ đầu đến cuối với một điểm liên lạc duy nhất cho đến khi sự cố được khắc phục
  • Tiếp cận các kỹ sư ưu tú để có mối quan hệ chủ động và để quản lý leo thang
  • Bộ tài nguyên tiêu chuẩn và báo cáo theo cấp độ dịch vụ
  • Lao động tại hiện trường vào ngày làm việc tiếp theo và ưu tiên bộ phận

Ngày làm việc tiếp theo tại hiện trường không được đảm bảo tại tất cả các quốc gia; trong trường hợp này, khách hàng Premier sẽ được ưu tiên/cung cấp dịch vụ tốt nhất có sẵn. Các bộ phận hết hàng có thể trì hoãn việc cung cấp dịch vụ. Không có sẵn tại tất cả các quốc gia. Nếu Lenovo xác định sự cố được bảo hành và không thể giải quyết qua điện thoại hoặc qua bộ phận có thể thay thế của khách hàng, việc sửa chữa sẽ được thực hiện tại hiện trường, ở nơi có hỗ trợ dịch vụ. Nếu không, dịch vụ tốt nhất có sẵn sẽ được cung cấp. Các cuộc gọi nhận được sau 16:00 giờ địa phương sẽ cần thêm một ngày làm việc để điều phối dịch vụ. Dịch vụ vào ngày tiếp theo không được đảm bảo.