IP CLUSTERING FOR THE MODERN DATA CENTER

Ethernet Storage Switches built for scalability, application responsiveness, availability and management for efficient IP clustering.

  1. BES-53248 Ethernet Storage Switch is built for scalability, application responsiveness, availability and management for efficient IP clustering.

lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC