Warunki użytkowania
Znaki towarowe

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ LENOVO

1. WSTĘP

www.lenovo.com/pl/pl ("Strona Internetowa") jest własnością Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa zarejestrowaną pod nr KRS 0000231320, NIP 1070001985 ("Lenovo").

Poniżej przedstawione są warunki umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a Lenovo ("Regulamin"). Poprzez odwiedzanie, przeglądanie lub używanie tej Strony Internetowej, Użytkownik zaświadcza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze warunki oraz zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji, w tym przepisów prawnych i regulacji dotyczących eksportu i reeksportu. Niedozwolone jest używanie tej Strony Internetowej bez akceptacji niniejszych warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tym Regulaminem użytkowania Strony Internetowej, prosimy o opuszczenie Strony Internetowej.

Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

2. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERENTOWEJ

Cała zawartość prezentowana lub umieszczona na Stronie Internetowej, w tym, ale nie tylko: logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, fotografie, obrazy ruchome/filmy, obrazy, dźwięki, grafiki i oprogramowanie ("Zawartość Strony"), jest własnością Lenovo, spółek zależnych Lenovo, licencjodawców lub dostawców treści. Wszystkie elementy Strony Internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, ogólny projekt i treści, mogą być chronione przez: prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do baz danych, znaku towarowego oraz inne przepisy odnoszące się do praw własności intelektualnej. Żadna część lub element Strony Internetowej lub treści na niej umieszczone nie mogą być kopiowane lub retransmitowane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem działań, wynikających z porozumienia z Lenovo. Strona Internetowa, jej zawartość i wszystkie prawa z nią związane pozostają wyłączną własnością Lenovo, jej spółek zależnych lub licencjodawców, chyba że ustalono inaczej. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

3. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Prawa autorskie do Zawartości Strony są i pozostają odpowiednio własnością Lenovo, jej spółek zależnych lub licencjodawców. Użytkownik ma prawo oglądać, odtwarzać, drukować oraz pobierać treści ze Strony Internetowej wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, chyba że stosownymi dokumentami na Stronie Internetowej określono inaczej. Użytkownik nie może modyfikować żadnych materiałów, jak też: kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek treści składających się na Zawartość Strony Internetowej. Nie można przerabiać Zawartości Strony Internetowej bez uprzedniego uzyskania zgody Lenovo. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, korzystanie z treści pochodzących ze Strony Internetowej na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym jest zabronione. Zabronione jest usuwanie wszelkich znaków praw autorskich, znaków towarowych lub innych oznaczeń praw własności z treści pobranych ze Strony Internetowej.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo i inne znaki, które pojawiają się na produktach Lenovo, opakowaniach lub na Stronie Internetowej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, w tym, lecz nie tylko: słowny znak towarowy Lenovo (określane dalej łącznie jako "Znaki Towarowe"), pozostają wyłączną własnością firmy Lenovo, jej spółek zależnych albo jej licencjodawców (odpowiednio) i są chronione prawami o znakach towarowych i stosownymi innymi przepisami. Użytkownik nie może: używać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać lub modyfikować Znaków Towarowych w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych, związanych z dystrybucją materiałów na Stronie Internetowej, bez uprzedniej, pisemnej zgody Lenovo. Użycie któregokolwiek Znaku Towarowego na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieci komputerowej, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie (części) Strony Internetowej na zewnętrznej stronie internetowej lub tworzenie linków, hipertekstu, linków lub głębokich linków między Stroną Internetową, a innymi stronami internetowymi jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Lenovo.

Strona Internetowa może zawierać inne treści informacyjne dotyczące praw własności oraz praw autorskich. Należy przestrzegać zawartych w nich warunków i postępować zgodnie z nimi.

4. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Wszystkie informacje podawane przez Lenovo na Stronie Internetowej są podawane jedynie "jako takie" (w aktualnym stanie). Lenovo zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby informacje i/lub prezentacje zawarte na Stronie Internetowej były dokładne, kompletne i aktualne oraz, że będzie rozwiązywać zgłaszane problemy, o ile ich rozwiązanie będzie możliwe.

Jednocześnie uprzedzamy, że informacje na tej Stronie Internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju Użytkownika. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. Lenovo może także wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach lub programach opisanych na tej stronie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Zobowiązania Lenovo w związku z jej produktami i usługami wynikają wyłącznie z umów określających warunki ich dostarczania oraz z przepisów obowiązującego prawa. Z

Lenovo nie udziela poprzez dostarczanie informacji żadnych licencji na korzystanie z praw autorskich, patentów ani innych praw własności intelektualnej.

5. LINKI DO STRON TRZECICH

Lenovo nie składa żadnych zapewnień dotyczących jakichkolwiek innych stron internetowych, które mogą być odwiedzane za pośrednictwem strony internetowej Lenovo. Odwiedzając stronę internetową nienależącą do Lenovo, nawet taką, która zawiera logo Lenovo, należy pamiętać, że strona ta nie jest powiązana z Lenovo i że Lenovo nie ma wpływu na treści zamieszczane na tej stronie. Ponadto fakt umieszczenia na stronie Lenovo łącza do strony internetowej nienależącej do Lenovo nie oznacza, że Lenovo wyraża aprobatę w odniesieniu do treści lub sposobu wykorzystania takiej strony ani że bierze za nie jakąkolwiek odpowiedzialność. Do Użytkownika należy wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących, że wszystko, czego używa, wolne jest od elementów takich jak wirusy, robaki, konie trojańskie oraz inne szkodliwe elementy.

LENOVO W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC STRON TRZECICH ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE ANI INNE SZKODY WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB WSZELKICH STRON, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ZAMIESZCZONE NA NIEJ HIPERŁĄCZA, W TYM ZA ŻADNE UTRACONE ZYSKI, ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ANI UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB INNEGO NARZĘDZIA, NAWET JEŻELI LENOVO ZOSTANIE WYRAŹNIE UPRZEDZONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD.

6. NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ

Zabrania się korzystania ze Strony Internetowej w celu umieszczania lub przekazywania jakichkolwiek treści generowanych przez Użytkowników, które naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich lub prawa do ich własności intelektualnej, jak również publikowania treści, które są: groźne, fałszywe, wprowadzające w błąd, prowokujące, oszczercze, naruszające prywatność, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące, bezprawne lub takich, które mogłyby zmuszać albo zachęcać do zachowania mogącego nosić znamiona przestępstwa, naruszać prawa innych osób lub mogących w inny sposób prowadzić do odpowiedzialności cywilnej czy naruszających prawo. Lenovo może odmówić dostępu do Strony w sytuacjach, kiedy uzyska wiarygodną informację, że sposób korzystania ze Strony Internetowej może spowodować naruszenie któregokolwiek z przepisów niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących przepisów prawa.

Zabrania się również korzystania ze Strony do reklamowania lub prezentowania jakichkolwiek ofert komercyjnych.

7. INFORMCJE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Lenovo nie wyraża zgody na otrzymywanie od Użytkowników za pośrednictwem swojej Strony Internetowej żadnych poufnych ani zastrzeżonych informacji. Wszelkie informacje lub materiały nadsyłane do Lenovo będą uznawane za jawne i publicznie dostępne. Poprzez przesyłanie Lenovo jakichkolwiek informacji lub materiałów, Użytkownik udziela Lenovo nieograniczonej licencji na używanie, powielanie, prezentowanie, realizowanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozprowadzanie tych informacji lub materiałów, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Lenovo wszelkich pomysłów, pojęć, wiedzy czy technik nadsyłanych przez Użytkownika do Lenovo w jakimkolwiek celu. Niezależnie od powyższego, Lenovo nie będzie ujawniać imienia i nazwiska Użytkownika ani w żaden inny sposób ogłaszać publicznie faktu nadesłania przez niego do Lenovo materiałów lub innych informacji, chyba że: (a) Lenovo uzyska zgodę na ujawnienie imienia i nazwiska Użytkownika; lub (b) Lenovo poinformuje wcześniej Użytkownika, że materiały lub inne informacje nadesłane do danej części tej strony będą opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z ujawnieniem jego imienia i nazwiska; lub (c) Lenovo będzie do tego prawnie zobowiązane. Dowiedz się więcej o Praktykach Lenovo dotyczących ochrony prywatności w sieci.

8. GLOBALNA DOSTĘPNOŚĆ

Informacje publikowane przez Lenovo w sieci WWW mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług Lenovo, które nie są zapowiadane lub dostępne w kraju Użytkownika. Odniesienia takie nie oznaczają, że Lenovo zamierza zapowiedzieć takie produkty, programy lub usługi w kraju Użytkownika. Użytkownik może skonsultować się z lokalnym kontaktem biznesowym Lenovo w celu uzyskania informacji o produktach, programach i usługach, które mogą być dla Użytkownika dostępne.

9. INNE

9.1. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania lub komentarze dotyczące Strony Internetowej lub Regulaminu, jak również wszelkie reklamacje, należy kierować pod adres: Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, adres e-mail: info@lenovopolska.pl

9.2. PIERWSZEŃSTWO REGULAMINU

W przypadku sprzeczności między niniejszym Regulaminem, a treściami umieszczonymi w innych częściach Strony Internetowej lub odnośnikach, zapisy zawarte w niniejszym dokumencie są obowiązujące.

9.3. ZMIANA REGULAMINU

Lenovo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu nastąpi w momencie, w którym Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej, zmiana taka zacznie obowiązywać dopiero od momentu ponownego otworzenia Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej podlega wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie wejścia na Stronę Internetową. Prosimy o sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie. Informację o ostatniej dacie wprowadzenia zmian można znaleźć na końcu strony.

9.4. OCHRONA DANYCH

Lenovo w pełni szanuje prywatność osób, które odwiedzają i korzystają ze Strony Internetowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki używamy plików cookie, rodzajach informacji, które gromadzimy, w jaki sposób i do jakich celów używamy tych informacji i okoliczności, w jakich możemy je ujawniać, można znaleźć w dziale Polityka Prywatności oraz Polityka plików Cookie, dołączonych i stanowiących część niniejszego Regulaminu.

9.5. WYŁĄCZENIA

Wszelkie postanowienia Regulaminu Lenovo będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieprawomocne, nieważne, bądź niewykonalne, będzie ono uważane za wyłączone z Regulaminu i nie mające wpływu na wykonalność innych postanowień niniejszego Regulaminu.

9.6. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Regulamin Lenovo podlega przepisom prawa polskiego. W przypadku sporów wynikającymi z niniejszego Regulaminu pomiędzy Lenovo a Użytkownikiem, sądem miejscowo właściwym będzie sąd powszechny w Warszawie posiadający terytorialną jurysdykcję dla obszaru Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

9.7. OCHRONA KONSUMENTÓW

Zapisy Regulaminu przewidziane w punktach 4, 5, 7, 9.3 i 9.6, nie będą mieć zastosowania do konsumentów w zakresie, w jakim mogłyby naruszyć ich prawa obowiązujące na terytorium Polski.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php