Sustainability

Recycling Programs - Poland

Zgodnie z obowiązującymi w UE dyrektywami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE, ang. WEEE), baterii, akumulatorów i opakowań każde państwo członkowskie UE ma własny system zbiórki oraz recyklingu.

Firma Lenovo spełniła krajowe wymagania regulacyjne i przestrzega krajowych przepisów dotyczących ZSEE, baterii i akumulatorów.

Wszystkie produkty Lenovo objęte Dyrektywą w sprawie ZSEE i dostępne na rynku od 15 sierpnia 2005 r., a także wszystkie baterie i akumulatory firmy są oznakowane symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci na samym produkcie lub na jego opakowaniu.

Symbol ten przypomina o możliwości recyklingu starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać do kosza na śmieci — zamiast tego należy je przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu z korzyścią dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Więcej informacji o miejscach zbiórki zamieszczamy poniżej. Można je także uzyskać w miejscowym urzędzie gminnym oraz zakładzie oczyszczania.

Recykling baterii

Jako producent baterii i akumulatorów firma Lenovo jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (pod numerem E0020832WBW) http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=lenovo&state_id[]=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id[]=0&szukaj=Wyszukaj

W celu zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów od konsumentów firma Lenovo dołączyła do organizacji ElektroEko. Konsumenci mający baterie lub akumulatory, które powinny trafić do recyklingu, mogą skorzystać z publicznych punktów zbiórki, zasięgnąć informacji o punktach zbiórki w urzędzie gminy albo przejść w tym celu do witryny internetowej ElektroEko pod adresem http://www.elektroeko.pl/.

Recykling ZSEE

Jako producent urządzeń elektronicznych, firma Lenovo jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (pod numerem E0020832WBW) http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=lenovo&state_id[]=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id[]=0&szukaj=Wyszukaj

ZSEE z gospodarstw domowych (od konsumentów)

Zgodnie z wymogami polskich przepisów dotyczących ZSEE Lenovo zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego do wyznaczonych punktów zbiórki. W celu zagospodarowania ZSEE od konsumentów firma Lenovo dołączyła do organizacji ElektroEko. Konsumenci mający ZSEE, który powinien trafić do recyklingu, mogą skorzystać z publicznych punktów zbiórki, zasięgnąć informacji o punktach zbiórki w urzędzie gminy albo przejść w tym celu do witryny internetowej ElektroEko pod adresem http://www.elektroeko.pl/.

Zużyty sprzęt można także zwrócić w sklepie w stosunku 1:1 (stary za nowy). Jeżeli żaden z wymiarów urządzenia nie przekracza 25 cm, można je zwrócić do sprzedawcy bez konieczności zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju.

ZSEE niepochodzący z gospodarstw domowych (od użytkowników komercyjnych)

Klienci Lenovo z sektora przedsiębiorstw mogą w stosunku do sprzętu oddawanego do utylizacji korzystać z usługi Lenovo Asset Recovery Services. Więcej informacji na temat usług Lenovo ARS dla klientów z sektora przedsiębiorstw można znaleźć w poniższej sekcji.

W celu recyklingu ZSEE wprowadzonego na rynek po 13 sierpnia 2005 r. oraz ZSEE wprowadzonego na rynek przed 13 sierpnia 2005 r. i podlegającego sprzedaży z wymianą 1:1 firmy powinny wypełnić i przesłać formularz z następującej strony EARN: http://www.earn-service.com/lenovo/form_e.html aby uzgodnić sposób odbioru i przetwarzania. W przypadku ZSEE wprowadzonego na rynek przed 13 sierpnia 2005 r., który nie podlega sprzedaży z wymianą 1:1, zalecamy skorzystanie z następujących usług Asset Recovery Services.

Usługi Asset Recovery Services

Lenovo oferuje klientom biznesowym usługi Asset Recovery Services (ARS), aby pomóc w zagospodarowaniu sprzętu wycofywanego z eksploatacji. Usługi te obejmują odbiór komputerów, niszczenie danych, regenerację i recykling. Lenovo oferuje także dodatkowe usługi, takie jak inwentaryzacja, wycena, dezinstalacja na miejscu i szyfrowanie danych. Dzięki temu klienci uzyskują od Lenovo kompleksowe rozwiązanie: od zakupu komputera po jego odbiór i utylizację.

Korzystając z doświadczenia Lenovo w dziedzinie zagospodarowania komputerów wycofywanych z eksploatacji, klienci mogą zaoszczędzić czas i wydatki związane z samodzielnym usuwaniem wyeksploatowanego sprzętu. Na życzenie Lenovo może ułatwić przekazywanie starych komputerów na cele dobroczynne lub pomóc klientom w odzyskaniu pieniędzy.

Firmy zainteresowane skorzystaniem z tych usług zachęcamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Lenovo. Więcej informacji na temat usług Lenovo Asset Recovery Services (ARS) można uzyskać.