Social påverkan

Vi vet att en arbetsstyrka som kännetecknas av mångfald är ostoppbar.

Vår kultur

Som nyanställd på Lenovo kliver man in i en miljö som bygger på respekt för varandra. Vi är oerhört stolta över att vara verkligt globala medborgare. Vårt team präglas av mångfald, vilket betyder större samarbete och informationsutbyte över gränserna. Det gör att vi exponeras vi för bästa praxis inom alla sektorer.

Medarbetarengagemang

Undersökningar av medarbetarengagemang är ett bra sätt att skaffa oss en bättre bild av våra anställda. Vi vet att engagemanget är ett mått på produktivitet och inkludering och en indikator på medarbetarnas lojalitet. I vår årliga medarbetarundersökning ”Lenovo Listens” delar medarbetarna med sig av sina synpunkter på hur väl vi klarar företagets inkluderingsmål.

Jag instämmer: Alla anställda behandlas rättvist och jämlikt oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, funktionsvariation, religion eller sexuell läggning

Alla anställda behandlas rättvist och jämlikt oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, funktionsvariation, religion eller sexuell läggning

Jag instämmer: Lenovo har skapat en miljö där människor med skiftande bakgrund kan blomstra

Lenovo har skapat en miljö där människor med skiftande bakgrund kan blomstra

Jag instämmer: Jag behandlas med respekt på Lenovo

Jag behandlas med respekt på Lenovo

Våra erfarenheter förenar oss

Medarbetarresursgrupper (ERG) spelar en viktig roll för att förbättra medarbetarupplevelsen och skapa grupper som präglas av en gemensam identitet.

Hoppa över
WILL

Women in Lenovo Leadership (WILL)

För mer än ett decennium sedan insåg Lenovo behovet av att stötta kvinnor på arbetsplatsen. En liten grupp kvinnliga chefer bildade Women in Lenovo Leadership (WILL) som företagets första ERG. WILL har lokalavdelningar i alla fem geografiska områden där vi verkar: Kina, Asien-Stillahavsområdet (AP), Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Latinamerika (LATAM) och Nordamerika (NA). Lokala grupper finns i Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Kanada, Kina, Mexiko, Norge, Storbritannien, Sverige, USA och Tyskland. WILL fokuserar på att stötta och främja kvinnors karriär på Lenovo.

Diversitas

Diversitas

Diversitas lanserades i Bratislava av anställda som brinner för att göra Lenovo mer inkluderande. Vid European Diversity Awards 2017 i London vann Diversitas pris som Outstanding Employee Network bland tusentals andra nominerade. Medlemmarna arbetar för att stärka medvetenheten kring aktuella ämnen som HBTQ, inkludering av personer med funktionsvariation och invandring. Diversitas arrangerar 15 evenemang per år, bland annat Diversity Month med en intern Pride Parade och Diversity Fair, insamlingar till välgörenhet och utbildning av HR-personal.

NEMO

New and Expectant Mothers Outreach (NEMO)

New and Expectant Mothers Outreach (NEMO) i Nordamerika arbetar för att stötta nyblivna mödrar och gravida genom samhällsstöd och mentorskap. Gruppen fokuserar på att bilda ett stödnätverk för mödrar och bidra till att skapa ett samhälle där det är möjligt att skapa balans mellan arbete och moderskap. Teamet arbetar också med att förbättra förhållandena på arbetsplatserna i samarbete med lokala grupper genom att inrätta parkeringsplatser för nyblivna mödrar och gravida och privata amningsrum.

BLAST

Black Leaders Achieving Success in Technology (BLAST)

BLAST etablerades 2014 och betjänar fler än 300 afroamerikanska anställda över hela Nordamerika. Gruppen strävar efter att inspirera, stötta och stärka sina ledare genom upplysning, exponering, mentorskap och informationsinitiativ. Gruppen erbjuder regelbundna karriärutvecklingsmöjligheter, bland annat genom det sex månader långa mentorprogrammet "Empower". BLAST arrangerar också regelbundna diskussionspaneler kring bästa praxis, hyllar medlemmarnas prestationer och befordringar och samarbetar med andra ERG:er för att ge tillbaka till samhället genom Lenovo Foundation.

HOLA

Hispanics of Lenovo Association (HOLA)

HOLA lanserades i oktober 2017 och fokuserar på att stärka, utveckla och befordra nästa generation Lenovo-chefer med latinamerikansk/latino-härkomst. Gruppen arrangerar rundabordssamtal ledda av medlemmar i ledningsgruppen, där anställda kan dela med sig av sina erfarenheter kring nätverkande, yrkesmässig utveckling och balans mellan arbete och liv. HOLA arrangerar även ett årligt mångkulturellt evenemang där man firar Hispanic Heritage Month i september.

Pride

Pride

Genom förvärvet av Motorola 2014 blev Lenovo mer involverat i HBTQ-rörelsen. Vårt Motorola-kontor i Chicago stöttar företagets HBTQ-ERG och deltar i Pride-månaden i Chicago och San Francisco. Lenovo Foundation har bidragit med pengar till StartOut in Chicago, en ideell organisation som främjar HBTQ-jämlikhet. Lenovo lanserade sin HBTQ-grupp i Nordamerika med en paneldiskussion i juni 2018. Evenemanget samlade intresserade och HBTQ-ledare i organisationen för att utbyta erfarenheter och diskutera sin roll när det gäller att attrahera toppkompetens till företaget.

LEAD

Lenovo Employees of Asian Descent (LEAD)

LEAD grundades 2019 och hyllar och främjar medarbetare med asiatisk härkomst på Lenovo. Gruppen bidrar i vidareutvecklingen av Lenovo-medarbetare av asiatisk härkomst och är även engagerad i lokala asiatiska samhällen. LEAD fungerar också som resurs för att hjälpa Lenovo att nå sitt mål när det gäller att skapa en arbetsmiljö präglad av mångfald och inkludering.

REAL

Rising Employees at Lenovo (REAL)

REAL grundades 2020 och har som mål att föra fram morgondagens ledare genom att påskynda utvecklingen av ”Early Career Professionals”, det vill säga personer som nyss avslutat sin högskoleutbildning, inom generation Z och föra samman dem med dagens ledare.

ABLE

A Better Lenovo for Everyone (ABLE)

Lenovos senaste ERG etablerades i april 2020. ABLE vill utgöra en stödgrupp för Lenovo-medarbetare med funktionsvariation samt kolleger som hjälper familjemedlemmar eller vänner med funktionsvariation eller som vill fungera som talespersoner för den gruppen. Stödet ges i form av vägledning kring resurser, information om socialförsäkringar och stöd till samhällsorganisationer som delar gruppens värderingar.

Tidigare i år lanserade Lenovo EMEA en egen regional ERG för medarbetare med funktionsvariation, PwD (People with Disabilities), där sju länder är representerade i ledningskommittén. En lokal AP-avdelning är planerad för 2021.

Interfaith

Lenovo Interfaith

Medarbetarresursguppen Lenovo Interfaith etablerades i Brasilien 2020 och fokuserar på samhörighet över religionsgränserna och att bidra till religiös tolerans på arbetsplatsen.

Träffa styrelsen

Diversity & Inclusion Board bildades 2018. Styrelsen består av tio seniora chefer på ledningsnivå och spänner över flera geografiska områden, affärsgrupper och funktioner. Styrelsen fungerar som rådgivare kring företagets strategi för mångfald och inkludering och bidrar till att främja inkluderande ledarskapsbeteenden och ansvarighet på hela företaget.

Francois Bornibus
Francois Bornibus
Senior Vice President of EMEA
Gao Lan
Gao Lan
Senior Vice President of Human Resources
Sergio Buniac
Sergio Buniac
Senior Vice President, Mobile Business Group and President of Motorola
Rui Yong
Rui Yong
Senior Vice President och Chief Technology Officer
Amar Babu
Amar Babu
Vice President, Intelligent Devices Group ROW Services Operations
Gina Qiao
Gina Qiao
Senior Vice President, Chief Strategy Officer and Chief Marketing Officer
Kirk Skaugen
Kirk Skaugen
Executive Vice President and President of Infrastructure Support Group
Laura Quatela
Laura Quatela
Senior Vice President och Chief Legal Officer
Matthew Zielinski
Matthew Zielinski
Senior Vice President and President of North America International Sales Organization
Calvin Crosslin
Calvin Crosslin
Chief Diversity Officer and President of The Lenovo Foundation

Ledarskapsutveckling och program för nyutexaminerade

WLDP

Women’s Leadership Development Program (WLDP)

Women’s Leadership Development Program grundades 2014 och är ett globalt företagsinitiativ för att befordra högkompetenta kvinnliga styrelseledamöter till chefsroller. Programmet samarbetar med Linkage Inc., ett ledande rekryteringsföretag specialiserat på att utveckla framtida chefer, och arrangerar en årlig grupp med 20–25 deltagare från hela världen. Varje grupp genomför ett nio månader långt utvecklingsprogram bestående av utvärderingar, workshoppar, coachning och kompetensbyggande aktiviteter i syfte att stärka deltagarnas ledarskapskompetens och exponering för ledande befattningshavare. Sedan 2017 har WLDP-programmet fört fram 35 % av deltagarna till chefsbefattningar.

MLDP

Mosaic Leadership Development Program (MLDP)

Efter framgången med WLDP-programmet etablerades Mosaic Leadership Development Program (MLDP) 2017 för att främja högkompetenta chefer som identifieras som redo för nästa steg i sin karriär. Programmet representerar män och kvinnor präglade av mångfald i dess olika skepnader, som traditionellt underrepresenterade amerikanska etniska grupper, HBTQ-personer, personer med funktionsvariation och krigsveteraner. Sedan starten har MLDP-programmet fört fram sju procent av deltagarna till chefsbefattningar.

Praktik

Praktikprogram

Lenovo erbjuder fler än 300 praktikplatser över hela världen genom ett brett utbud av program. Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Latinamerika (LATAM) och Nordamerika (NA) erbjuder praktik för 50–60 collegestudenter per år. Vi har även flera riktade program, till exempel Lenovo Scholar Network med National Academy Foundation, som hämtar sökande från missgynnade STEM-gymnasier. Programmet har vuxit från sex till 57 sommarpraktikplatser på tre år i USA.

Rotationsprogram

Rotationsprogram

Varje år anställer vi fler än 500 deltagare i programmet från alla geografiska områden och affärsenheter, antingen som heltidsanställda på ingångsnivå eller som ett led i särskilda rotationsprogram. Vårt flaggskeppsprogram Lenovo Accelerated Sales Rotational Program har utvecklat många chefer på Lenovo. Varje klass präglas av mångfald och har i genomsnitt 40 % kvinnor och 40 % traditionellt underrepresenterade etniska grupper i USA. Supply Chain Rotational Program, som är en del av Infrastructure Support Group, inledde sitt första år 2018 med att anställa 15 nyutexaminerade i USA och planerar att expandera sin verksamhet globalt.

Rotationsprogrammet Global Future Leader Program lanserades 2017 och gör det möjligt för högpresterande studenter att bekanta sig med arbetet på ett globalt teknikföretag genom jobbrotation, anpassad ledarskapsutbildning och mentorskap från företagsledare. Vi riktar oss till de bästa studenterna (främst inom tekniska ämnen) från de bästa universiteten i Asien, Stillahavsområdet, Kina, Europa, Mellanöstern och Afrika, Latinamerika och Nordamerika som har potential att snabbt avancera till chefspositioner.