lenovo-privacy-2020-hero.jpg

Lenovo
Privacy Statement

Tuyên bố về quyền riêng tư của trang web Lenovo

Tuyên bố về quyền riêng tư của sản phẩm Lenovo

Website Privacy

/

Product Privacy

Lenovo recognizes that privacy is of great importance to individuals everywhere—our customers, website visitors, product users… everyone. This is why the responsible use and protection of personal and other information under our care is a core Lenovo value. To learn more about our privacy practices, please click any of the links below. If you have any further questions or concerns, please feel free to reach us at privacy@lenovo.com.

Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào 25/1/2021.

Giới thiệu về tuyên bố này

Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào 25/1/2021.

Gần đây chúng tôi đã cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư của trang web của mình. Xem lại phiên bản trước đó.

Tuyên bố này áp dụng cho những hoạt động gì

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Lenovo. Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu được thu thập thông qua các trang web thuộc sở hữu và được vận hành bởi Lenovo Group Ltd. và các công ty liên kết (“Lenovo”) và một số dịch vụ ngoại tuyến nhất định do Lenovo hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi duy trì. Tuyên bố này mô tả các thông lệ về thông tin đối với các trang web Lenovo bao gồm, nhưng không giới hạn ở, www.lenovo.com, canada.lenovo.com/fr, lenovo.com/ca/en, lenovocareers.com, blog.lenovo.com, lenovosoftware.com, solutions.lenovo.com . Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả các thông lệ về thông tin đối với các trang web Lenovo, bao gồm những loại thông tin nào được thu thập, cách Lenovo sử dụng thông tin và mục đích chia sẻ thông tin; chia sẻ thông tin với ai và cách Lenovo bảo vệ thông tin. Tuyên bố cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn, trong số các chủ đề khác. Ngoài ra, tuyên bố này đề cập đến việc Lenovo thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong một số bối cảnh ngoại tuyến nhất định, chẳng hạn như tiếp thị, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ.

Tuyên bố này không áp dụng cho

Các trang web Lenovo có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, một số trang web không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Lenovo. Lenovo không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó. Một số trang web của chúng tôi sử dụng các kỹ thuật đóng khung để phục vụ nội dung từ nhà cung cấp hoặc đối tác trong khi vẫn giữ nguyên hình thức và cảm nhận về trang web của chúng tôi. Hơn nữa, một số trang web mang thương hiệu Lenovo được điều hành bởi nhà cung cấp hoặc đối tác và khi có logo “powered-by” thì tuyên bố về quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của các nhà cung cấp và đối tác đó sẽ quản lý những trang web hoặc trải nghiệm đó.

Vui lòng lưu ý rằng tuyên bố này không áp dụng cho thông tin được thu thập qua sản phẩm và phần mềm Lenovo hoặc các nguồn khác. .

Thay đổi đối với tuyên bố này

Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ phát hành các phiên bản trước để bạn có thể nhìn thấy khi nào thay đổi xảy ra và chúng tôi thay đổi những gì. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ thông báo với bạn bằng hình thức thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc qua email (gửi đến địa chỉ email xác định trong tài khoản của bạn) trước khi thay đổi có hiệu lực. Ở nơi chúng tôi được luật pháp bảo vệ dữ liệu áp dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn với bất kỳ thay đổi quan trọng nào ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để có thông tin mới nhất về các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.

Gần đây chúng tôi đã cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư của trang web của mình. Xem lại phiên bản trước đó.

Lenovo thu thập thông tin nào; thông tin được sử dụng như thế nào; và bất kỳ thông tin cá nhân nào được chia sẻ với bên thứ ba?

Lenovo thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với các trang web của chúng tôi và một số dịch vụ ngoại tuyến nhất định được duy trì bởi Lenovo hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu; để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng; để gửi tin tức, cập nhật hoặc đề xuất cho bạn; để cải tiến các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; để đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt nhất; trong số các lý do khác. Vui lòng lưu ý rằng, trong một số trường hợp nhất định, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi cần, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn sản phẩm, trải nghiệm hoặc chức năng mà bạn đã yêu cầu. Phần sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, trong một số bối cảnh trực tuyến và ngoại tuyến nhất định.

Duyệt các trang web của chúng tôi

Nhìn chung, nếu bạn chỉ truy cập trang web của chúng tôi mà không đăng ký hoặc đăng nhập, bạn có thể duyệt trang web của chúng tôi mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào khác ngoài thông tin nhận dạng không cá nhân mà máy chủ web của chúng tôi tự động thu thập. Nhật ký máy chủ web của chúng tôi tự động thu thập tên miền và dữ liệu liên quan nhất định của khách truy cập vào các trang web của chúng tôi (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc mã định danh thiết bị). Thông tin này được sử dụng để đo số lần truy cập, thời gian trung bình dành cho trang web Lenovo, các trang đã xem và thông tin sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy định; để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của các trang web; để đo lường việc sử dụng trang web của chúng tôi; để cải thiện nội dung của các trang web của chúng tôi; và để hiển thị và thông báo quảng cáo. Thông tin này không được lưu giữ hoặc sử dụng dưới dạng cho phép chúng tôi xác định trực tiếp khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này bằng cách sử dụng cookie, như được giải thích bên dưới trong phần “Lenovo có sử dụng cookie, tag, bọ web, phân tích và các công nghệ liên quan cho mục đích quảng cáo trực tuyến và mục đích khác không?”. Thông tin này có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của Lenovo, bao gồm lưu trữ dữ liệu bên thứ ba, xử lý dữ liệu và dịch vụ trang web để họ có thể hỗ trợ chức năng, bảo mật, tính toàn vẹn và cải tiến của các trang web của chúng tôi.

Lenovo cũng tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học (ví dụ như độ tuổi, giới tính), sở thích và hành vi của người dùng dựa trên thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện mua, trong khuyến mãi, từ các khảo sát và từ các tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi làm vậy để hiểu và phục vụ bạn tốt hơn. Nghiên cứu này được kết hợp và phân tích trên cơ sở tổng hợp để ngăn việc xác định thông tin cá nhân liên quan đến bất cứ cá nhân nào. Đôi khi, Lenovo bổ sung thông tin này bằng dữ liệu khác do các bên thứ ba cung cấp. Lenovo có thể chia sẻ dữ liệu này với các nhà cung cấp của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, xử lý, phân tích và dịch vụ liên quan cho Lenovo.

Hồ sơ người dùng của bạn

Hồ sơ người dùng của bạn có thể bao gồm thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, bạn cung cấp trong khi tương tác với Lenovo, chẳng hạn như sử dụng một số khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi; Lenovo ID, MyAccount, Passport ; việc bạn liên hệ với các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi; thông tin đăng ký sản phẩm Lenovo; và từ các sản phẩm và dịch vụ Lenovo nhất định mà bạn sử dụng. Hồ sơ người dùng của bạn cho phép Lenovo:

 • Cung cấp cho Lenovo thông tin về sản phẩm và dịch vụ họ cần để hoạt động
 • Khắc phục sự cố bạn có thể gặp với sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web Lenovo;
 • Đề xuất các cách để cải tiến sản phẩm, dịch vụ Lenovo và trang web của chúng tôi hoạt động tốt hơn;
 • Cung cấp cho bạn tin tức, cập nhật và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Lenovo; và
 • Nếu bạn chọn nhận thông báo tiếp thị, cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ Lenovo bổ sung mà bạn có thể quan tâm.

Các phần sau mô tả chi tiết hơn về các loại thông tin có thể được chứa trong hồ sơ người dùng, cách Lenovo sử dụng thông tin đó, liệu thông tin đó có được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào hay không và một số lựa chọn nhất định mà bạn có thể có về thông tin đó. Để biết thêm chi tiết về các loại thông tin khác có thể được bao gồm trong hồ sơ người dùng của bạn, vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư Lenovo cho sản phẩm của bạn.

Lenovo ID và đăng ký sản phẩm Lenovo

Khi bạn chọn tạo Lenovo ID, đăng ký sản phẩm Lenovo của bạn hoặc tạo tài khoản thông qua MyAccount hoặc Passport, chúng tôi sẽ thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về bạn và (các) sản phẩm Lenovo của bạn. Chúng tôi sử dụng Lenovo ID và thông tin tài khoản và đăng ký liên quan của bạn để nhận dạng bạn bao gồm khi bạn sử dụng một số ứng dụng phần mềm của chúng tôi (chẳng hạn như Lenovo Vantage) và các dịch vụ tương tác của chúng tôi (như cửa hàng trực tuyến của chúng tôi và các trang hỗ trợ khách hàng).

Nếu bạn chọn tạo Lenovo ID đăng ký sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin nhất định từ bạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, ngôn ngữ, khu vực/quốc gia, loại/mẫu sản phẩm, số sê-ri sản phẩm, ngày đăng ký sản phẩm và dữ liệu kích hoạt về hệ điều hành của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để quản lý tài khoản hoặc hồ sơ của bạn; cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu; và để cung cấp cho bạn thông tin liên lạc, bao gồm thông điệp tiếp thị mà bạn chọn nhận từ Lenovo. Thông tin được thu thập và lưu giữ bởi Lenovo cho các mục đích này có thể được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và tiếp thị dữ liệu cho và thay mặt cho Lenovo.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Lenovo ID hoặc hủy kích hoạt tài khoản Lenovo ID của bạn bằng cách truy cập account.lenovo.com và điều hướng đến “My Profile” hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@lenovo.com.

Bán lẻ và thương mại điện tử

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn chọn đặt hàng với Lenovo. Những thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin thanh toán (chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ), tuổi/ngày sinh, thông tin để cá nhân hóa sản phẩm hoặc dịch vụ Lenovo, và trong một số trường hợp hạn chế khi thông tin này được yêu cầu nghiêm ngặt cho việc xử lý đơn hàng, số an sinh xã hội hoặc số chứng minh nhân dân. Lenovo sử dụng thông tin này để hỗ trợ quá trình xử lý đơn hàng của bạn và cho phép chúng tôi liên hệ với bạn nếu có vấn đề phát sinh với đơn hàng của bạn. Ngoài ra, nếu bạn mua sản phẩm yêu cầu dịch vụ, thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để nhận báo cáo tín dụng, nếu cần.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác tham gia vào các hoạt động thương mại điện tử và hoàn thiện đơn hàng bán lẻ của chúng tôi, chẳng hạn như công ty lưu trữ dữ liệu; nhà xử lý thanh toán; các tổ chức tài chính; công ty vận chuyển; và nhà cung cấp dịch vụ không dây (nếu nhà cung cấp dịch vụ được đặt hàng hoặc kích hoạt qua trang của chúng tôi).

Dịch vụ khách hàng, giám sát chất lượng và sửa chữa

Một số hoạt động hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ Lenovo nhất định cũng có thể liên quan đến việc bạn liên hệ Lenovo hoặc Lenovo liên hệ với bạn, bao gồm điện thoại, email hoặc trò chuyện. Vui lòng lưu ý rằng trong những trường hợp này, chúng tôi có thể ghi lại các cuộc gọi để phục vụ mục đích đào tạo nhân viên và đảm bảo chất lượng. Để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc sửa chữa theo bảo hành cho sản phẩm Lenovo của bạn, nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo cũng có thể thu thập và truy cập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như hồ sơ người dùng, thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, mã nhận dạng sản phẩm và dịch vụ Lenovo và thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ Lenovo.

Một số nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo làm việc cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp những dịch vụ như vậy cho Lenovo và khách hàng của công ty và có thể có quyền truy cập vào thông tin về bạn trong ngữ cảnh này. Lenovo sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và truyền thông dữ liệu (chẳng hạn như công cụ trò chuyện trực tuyến) để hỗ trợ các hoạt động này.

Ngoài ra, các nhà phân phối, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa Lenovo được ủy quyền cho sản phẩm Lenovo cũng có thể có quyền truy cập vào dịch vụ khách hàng nhất định, đảm bảo chất lượng và thông tin sản phẩm được mô tả ở đây để hỗ trợ sản phẩm của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như dịch vụ sửa chữa theo bảo hành cho sản phẩm Lenovo.

Tiếp thị, khuyến mại, khảo sát và sự kiện

Nếu bạn chọn nhận thông báo tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng cáo từ Lenovo và/hoặc các đối tác của họ - chẳng hạn như thông báo qua email hoặc thông báo đẩy trong sản phẩm - hoặc nếu bạn chọn tham gia vào sự kiện, cuộc thi hoặc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân và không mang tính cá nhân về bạn để giúp chúng tôi quản lý các chiến dịch và liên lạc này hoặc để tạo điều kiện tham gia thuận lợi cho bạn. Đặc biệt, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi/ngày sinh, thông tin sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng và thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn để cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông báo hỗ trợ sản phẩm; thông báo; bản tin; và khi được luật pháp hiện hành cho phép, thư mời hoàn thành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

Lenovo và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác nhất định – bao gồm các công ty tiếp thị, quảng cáo, khảo sát và sự kiện – cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để tiến hành các hoạt động quảng cáo, đáp ứng khách hàng hoặc hỗ trợ sản phẩm thay mặt chúng tôi hoặc như một phần của sự kiện hoặc khuyến mãi liên kết giữa Lenovo và công ty đó. Lenovo cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này, cũng như các công cụ bên ngoài để giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về xu hướng người tiêu dùng, tỷ lệ mở/nhấp chuột email tiếp thị, v.v. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu người tiêu dùng, để bổ sung thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Để biết thêm thông tin về cách các trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie của bên thứ ba và các công nghệ liên quan để hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của họ trực tuyến, vui lòng xem phần bên dưới có tiêu đề “Lenovo có sử dụng cookie, tag, bọ web, phân tích và các công nghệ liên quan cho mục đích quảng cáo trực tuyến và các mục đích khác không?”

Bạn sẽ nhận được thông báo giao dịch từ Lenovo chẳng hạn như xác nhận đơn hàng. Bạn không cần phải đăng ký để nhận thông báo tiếp thị Lenovo khi mua sản phẩm từ Lenovo. Bạn có thể chọn hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn có trong các thông báo đó; bằng cách thay đổi tùy chọn trong cài đặt tài khoản của bạn; hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@lenovo.com.

Chương trình khách hàng thân thiết

Lenovo có thể cung cấp cho khách hàng cơ hội tham gia các chương trình dành cho khách hàng thân thiết cung cấp giảm giá, phiếu mua hàng hoặc các ưu đãi khác. Mặc dù những chương trình này hoàn toàn là tùy chọn và việc tham gia không phải là yêu cầu mua từ Lenovo, nhưng chúng yêu cầu bạn thu thập một số thông tin cá nhân nhất định nếu bạn chọn tham gia.

Thông tin được thu thập cho mục đích đăng ký và tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết Lenovo có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi/ngày sinh, thông tin sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng của bạn và có thể cả thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn để cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của Lenovo để quản lý các chương trình khách hàng thân thiết thay mặt cho chúng tôi. Lenovo cũng có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này. Bạn có thể kết thúc việc tham gia chương trình khách hàng thân thiết Lenovo bằng cách làm theo bất kỳ bước nào được quy định trong quy tắc chương trình khách hàng thân thiết áp dụng.

Mạng xã hội

Một số trang web của chúng tôi có các tính năng và liên kết mạng xã hội, chẳng hạn như thanh xã hội có các biểu tượng liên kết với sự hiện diện của Lenovo trên trang cụ thể đó (ví dụ như trang Lenovo trên Facebook, bản tin Lenovo trên Twitter). Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP và thông tin về bạn truy cập trang nào trên trang của chúng tôi, và có thể thiết lập cookie để cho phép tính năng hoạt động đúng. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội được công ty khác cung cấp hoặc được cung cấp trực tiếp trên trang của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này được chính sách về quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng quản lý.

Bạn cũng có thể truy cập một số trải nghiệm trang web Lenovo và thông tin tài khoản bằng cách đăng nhập thông qua các trang mạng xã hội khác nhau như Facebook, Google, Twitter, v.v. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng các dịch vụ này, Lenovo có thể thu thập thông tin nhất định từ tài khoản mạng xã hội của bạn, bao gồm hồ sơ công khai, địa chỉ email, tuổi/ngày sinh, danh sách liên hệ, sở thích, lượt thích và thành phố hiện tại. Lenovo có thể liên kết đến, hoặc đưa thông tin này vào hồ sơ người dùng Lenovo của bạn và nếu bạn đã chọn nhận thông tin tiếp thị, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích và tiếp thị. Các loại thông tin cụ thể được cung cấp có thể phụ thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của tài khoản mạng xã hội của bạn. Vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư của các dịch vụ mạng xã hội hiện hành của bạn để biết thêm chi tiết.

Blog và diễn đàn thảo luận

Nếu bạn tham gia vào blog hoặc diễn đàn thảo luận của Lenovo, bạn nên biết rằng thông tin bạn cung cấp ở đó có thể hiển thị rộng rãi cho người khác, bên trong hoặc bên ngoài Lenovo, có quyền truy cập vào blog, diễn đàn thảo luận hoặc phòng trò chuyện đó. Đồng thời, vui lòng chú ý rằng blog cá nhân và phòng trò chuyện có thể được các tổ chức khác ngoài Lenovo cung cấp và/hoặc có thể có các quy tắc và điều kiện bổ sung. Ý kiến của từng người tham gia trên blog, diễn đàn hoặc phòng trò chuyện là của riêng họ và không nên được xem là phản ánh ý kiến của Lenovo.

Lời chứng thực

Đôi khi, Lenovo hiển thị đánh giá sản phẩm, chứng thực và những xác nhận khác của khách hàng hài lòng trên trang của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thường quản lý những đánh giá này và các tính năng trang web liên quan. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng bình luận cùng với tên của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa bình luận, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@lenovo.com.

Đơn xin việc

Bạn có thể chọn cung cấp cho Lenovo thông tin cá nhân khi bạn thể hiện quan tâm đến cơ hội việc làm tại Lenovo, chẳng hạn như bằng cách gửi đơn đăng ký hoặc tiếp tục thông qua trang web của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được trình bày rõ ràng tại thời điểm bạn gửi đơn xin việc và sẽ bao gồm những thông tin như tên, thông tin liên hệ, lý lịch, học vấn, lịch sử tuyển dụng và thông tin khác thường được sử dụng để đánh giá ứng viên cho cơ hội việc làm. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để đánh giá khả năng phù hợp với công việc của bạn và sẽ chỉ chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ các hoạt động này, chẳng hạn như các công ty tìm kiếm ứng viên thay mặt cho Lenovo; và các công ty rà soát lý lịch để giúp xem xét đơn xin việc của ứng viên. Lenovo có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp xử lý và quản lý thông tin mà Lenovo thu thập trong ngữ cảnh này, bao gồm dịch vụ doanh nghiệp và kinh doanh của Lenovo. Chúng tôi cũng có thể bổ sung cho đơn xin việc đã nhận được thông tin bổ sung được cung cấp qua các nguồn lực công khai, chẳng hạn như hồ sơ LinkedIn.

Quan hệ đối tác kinh doanh

Nếu bạn đại diện cho đối tác kinh doanh Lenovo (ví dụ như nhà phân phối hoặc người bán lại sản phẩm Lenovo), bạn có thể truy cập trang web Lenovo dành riêng cho đối tác kinh doanh của Lenovo. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn chọn để cung cấp thông qua trang web đó để quản lý và phát triển mối quan hệ kinh doanh với bạn và công ty mà bạn đại diện. Ví dụ, điều này có thể liên quan đến việc sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn chi tiết về các chương trình đối tác kinh doanh Lenovo. Thông tin cũng có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin nhất định với các đối tác kinh doanh khác (tùy thuộc vào bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào có thể tồn tại), hoặc khách hàng Lenovo hoặc khách hàng tiềm năng. Liên quan đến một giao dịch hoặc chương trình cụ thể, chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn như một phần của khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hoặc vì mục đích nghiên cứu thị trường. Thông tin dùng cho mục đích này có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi quản lý các trang web hoặc mối quan hệ này, chẳng hạn như công ty lưu trữ và xử lý dữ liệu; và các đối tác quảng cáo, tiếp thị, sự kiện và đối tác khảo sát để họ có thể thực hiện các chiến dịch bán hàng, quảng cáo hoặc nghiên cứu khảo sát thay mặt cho chúng tôi.

Quản lý nhà cung cấp

Nếu bạn đại diện cho một nhà cung cấp của Lenovo, bạn có thể truy cập trang web Lenovo dành riêng để nhà cung cấp của Lenovo đó sử dụng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được cung cấp trên trang đó liên quan đến việc tham gia vào hoặc thực hiện giao dịch với bạn. Ví dụ như điều này có thể bao gồm chia sẻ thông tin với các bộ phận khác của Lenovo, đối tác kinh doanh của Lenovo, khách hàng, công ty vận chuyển, tổ chức tài chính, cơ quan bưu chính hoặc chính phủ tham gia vào việc hoàn thành giao dịch của bạn. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để quản lý và phát triển quan hệ của chúng tôi với bạn, nhà cung cấp mà bạn đại diện và/hoặc các nhà cung cấp khác của Lenovo nói chung.

Hợp nhất và sát nhập

Có những trường hợp, Lenovo quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tái tổ chức doanh nghiệp ở một số quốc gia. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi về mọi thay đổi về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như mọi lựa chọn bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Hoạt động giao dịch như vậy có thể bao gồm việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua triển vọng hoặc thực tế, hoặc nhận thông tin từ người bán.

Yêu cầu pháp lý và để thực thi quyền của chúng tôi

Có khả năng thông tin cá nhân sẽ phải tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh, lệnh hoặc điều tra phạm tội và chống gian lận. Do đó, khi chúng tôi tin rằng luật pháp yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, hoặc để điều tra trộm cắp hoặc gian lận. Ngoài những điều nêu trên, có thể có những tình huống yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cố vấn pháp lý hoặc cơ quan thu nợ.

Lenovo có sử dụng cookie, tag, bọ web, phân tích và các công nghệ liên quan cho mục đích quảng cáo trực tuyến và các mục đích khác không?

Đúng với hầu hết các trang web, chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định và lưu trữ thông tin trong các tệp nhật ký. Đôi khi, chúng tôi thu thập thông tin về hành vi của khách truy cập trong khi họ truy cập vào các trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, để cải thiện chất lượng của trải nghiệm trang web hoặc để triển khai quảng cáo.

Ví dụ như chúng tôi theo dõi các miền mà khách truy cập đến với trang web của chúng tôi, và chúng tôi cũng đo lường hoạt động của khách truy cập trên các trang web Lenovo, nhưng chúng tôi làm vậy theo cách không nhận dạng danh tính thực của bất kỳ khách truy cập nào (chúng tôi gọi đây là “thông tin không thể xác định danh tính”). Lenovo hoặc các bên khác thay mặt cho chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để phân tích xu hướng và số liệu thống kê, để cải thiện trang web của chúng tôi và để cung cấp quảng cáo.

Clickstream

Khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn trong giao dịch, chúng tôi có thể trích xuất một số thông tin về giao dịch ở định dạng không thể xác định danh tính và kết hợp nó với thông tin không thể xác định danh tính khác. Thông tin này đôi khi gọi là “clickstream”. Thông tin này được sử dụng và phân tích chỉ ở cấp độ tổng hợp nhằm giúp chúng tôi hiểu các xu hướng và kiểu. Thông tin này không được xem lại ở cấp độ cá nhân.

Cookie và quảng cáo trực tuyến

Để đề xuất và cung cấp trải nghiệm trang web tùy chỉnh, Lenovo có thể sử dụng cookie để lưu trữ và theo dõi thông tin về bạn. Nếu luật pháp hiện hành yêu cầu, Lenovo sẽ lấy sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng một số cookie nhất định trong quá trình trải nghiệm trang web Lenovo và/hoặc sẽ cho bạn cơ hội chọn loại cookie để bật hoặc tắt. Cookie đơn giản là những phần nhỏ của dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Lenovo sử dụng cookie để nhắc chúng tôi bạn là ai và để giúp bạn điều hướng trang web của chúng tôi trong suốt các lần truy cập. Cookie cho phép chúng tôi lưu tùy chọn và nội dung giỏ hàng của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần truy cập.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để xác định các quảng cáo dựa trên sở thích hợp nhằm phục vụ người dùng. Vì mục đích này, Lenovo có thể sử dụng các dịch vụ do các công ty như Google Analytics cung cấp cho các Nhà quảng cáo hiển thị, tái tiếp thị bằng Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager và Google Analytics Demographic và Interest Reporting để giúp chúng tôi hiểu khách hàng sử dụng các trang web và sản phẩm của chúng tôi, và để cung cấp và quản lý quảng cáo dựa trên sở thích. Các dịch vụ này có thể thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, được gửi bằng trình duyệt hoặc qua cookie.

Ngoài ra, cookie và các công nghệ liên quan cho phép chúng tôi đo lường xu hướng trang web và mẫu hình lưu lượng truy cập, chẳng hạn như bạn đã truy cập những phần nào của trang web Lenovo và trang bạn đến; để đơn giản hóa việc điều hướng trang; để giúp thiết kế trang web của chúng tôi nhằm giúp trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả và thú vị hơn; đưa ra đề xuất sản phẩm; đồng thời cung cấp quảng cáo sản phẩm Lenovo trong khi duyệt trang web bao gồm trên trang web không phải của Lenvovo. Lenovo và các nhà cung cấp dịch vụ của công ty, bao gồm Google và DoubleClick, sử dụng cookie để báo cáo số lần hiển thị quảng cáo của bạn, các mục đích sử dụng khác của dịch vụ quảng cáo và tương tác với các lần hiển thị quảng cáo và dịch vụ quảng cáo này có liên quan đến các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng thông tin này để phục vụ cho quảng cáo dựa trên sở thích của bạn, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo các bước dưới đây. Bạn có thể tiếp tục nhận được quảng cáo chung. Lenovo cũng có thể bổ sung thông tin được thu thập qua cookie và các công nghệ liên quan với thông tin có được từ các nguồn khác, bao gồm các bên thứ ba.

Việc sử dụng những cookie này tương đối chuẩn. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập ban đầu để chấp nhận chúng. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn lưu cookie, bạn có thể chọn:

 • Không sử dụng trang của chúng tôi
 • Thiết lập trình duyệt của bạn thông báo cho bạn khi bạn nhận một cookie
 • Thiết lập trình duyệt của bạn từ chối nhận cookie
 • Sử dụng tùy chọn đồng ý và kiểm soát cookie mà trang web Lenovo cung cấp (nếu có và theo yêu cầu của luật pháp hiện hành)
 • Xóa các cookie của chúng tôi sau khi truy cập trang
 • Duyệt tìm trang của chúng tôi bằng cài đặt sử dụng ẩn danh của trình duyệt (gọi là “Incognito” trong Chrome, “InPrivate” cho Internet Explorer, “Private Browsing” trong Firefox và Safari, v.v.)

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các trang web Lenovo nhất định có thể không phản hồi với tín hiệu Do-Not-Track do các trình duyệt nhất định gửi. Bạn nên hiểu rằng một số tính năng của trang web Lenovo có thể không hoạt đọng đúng nếu bạn không chấp nhận cookie.

Nếu bạn không biết cách kiểm soát hoặc xóa cookie, hoặc muốn lựa chọn nhận quảng cáo hướng mục tiêu nhất định dựa trên lịch sử duyệt tìm, chúng tôi khuyên bạn nân truy cập www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info, hoặc www.youronlinechoices.eu để biết hướng dẫn chi tiết, bao gồm hướng dẫn bỏ chọn.

Nếu bạn muốn bỏ chọn Google Analytics cho Display Advertisers và/hoặc bỏ chọn Google Display Network tùy chỉnh, bạn có thể làm vậy bằng cách truy cập Ads Preferences Manager của Google. Bạn có thể muốn sử dụng Google Analytics Opt-out Browser Add-on để bỏ chọn Google Analytics. Để biết thêm thông tin về cách làm vậy trên trình duyệt của sản phẩm hoặc thiết bị di động, bạn cần tham khảo menu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị di động hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Đối tượng lưu trữ cục bộ

Ngoài ra, một số trải nghiệm trang web Lenovo có thể sử dụng các đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) chẳng hạn như Flash cookie và HTML5 được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của Lenovo để lưu trữ thông tin và tùy chọn nội dung trên thiết bị của bạn. Nhiều trình duyệt khác nhau có thể cung cấp công cụ quản lý riêng của họ để gỡ bỏ HTML5 LSO. Tìm hiểu cách quản lý Flash cookie.

Adobe Marketing Cloud Device Cooperative

Các trang và hoạt động kinh doanh nhất định của Lenovo tham gia vào Adobe Marketing Cloud Device Cooperative để hiểu tốt hơn cách bạn sử dụng các trang web và ứng dụng nhất định của chúng tôi trên nhiều loại thiết bị bạn dùng, và để cung cấp khuyến mại tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách Adobe làm vậy và cách bạn có thể bỏ không tham gia chương trình.

Bọ web và các công nghệ khác

Một số trang web của Lenovo cũng sử dụng bọ web hoặc công nghệ khác chẳng hạn như JavaScript và eTags để tùy chỉnh tốt hơn nhưng trang này nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Những công nghệ này có thể đang được sử dụng trên một số trang trong tất cả trang web của Lenovo. Khi khách truy cập truy cập những trang này, thông báo không thể xác định danh tính của phiên truy cập đó được tạo. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể xử lý hoạt động này. Nếu bạn tắt cookie, bọ web và công nghệ khác vẫn sẽ phát hiện việc truy cập vào những trang này, nhưng thông báo chúng tạo không thể được liên kết với thông tin cookie không thể xác định danh tính khác và do vậy bị bỏ qua.

Liên kết URL được cá nhân hóa

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cá nhân hóa và tùy chỉnh các trang web cho những khách truy cập nhất định. Nếu bạn truy cập một trong những trang này, bạn có thể thấy trang được tùy chỉnh với ưa tiên về sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, dựa trên tương tác trước đây của bạn với Lenovo và thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trong khi bạn truy cập những trang này, chúng tôi có thể thu thập thông tin về phiên truy cập của bạn để tùy chỉnh trang tốt hơn theo sở thích của bạn. Lời mời truy cập một trong những trang web này có thể dưới dạng URL cá nhân hóa trong email, thông báo trên trang đăng ký trang web hoặc là phản hồi với việc bạn đăng nhập vào trang web nhất định.

Lenovo có bán thông tin cá nhân của tôi không?

Không. Lenovo không bán thông tin cá nhân. Như được mô tả trong các phần trên, Lenovo có thể chia sẻ thông tin cá nhân với Lenovo, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba để họ có thể hỗ trợ các sản phẩm và trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thêm dịch vụ cho Lenovo và khách hàng và người dùng sản phẩm của họ. Khi làm như vậy, Lenovo thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác này đang đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư mạnh mẽ và tính bảo mật mạnh mẽ của chúng tôi. Tuy nhiên, Lenovo không bán thông tin cá nhân; và chúng tôi chưa bán bất kỳ thông tin cá nhân nào trong vòng 12 tháng trước ngày 1 tháng 12 năm 2020. Nếu Lenovo quyết định bán thông tin cá nhân vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi sẽ cung cấp các cơ hội thông báo trước và chấp thuận thích hợp theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

Lenovo có truyền thông tin của tôi ra quốc tế không?

Lenovo là một tổ chức toàn cầu, với các thực thể pháp lý, các quy trình kinh doanh, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật bên ngoài lãnh thổ. Vì vậy, ở nơi được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ Lenovo (bao gồm các chi nhánh, công ty con và công ty đối tác) hoặc các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của chúng tôi đồng thời truyền thông tin đến các quốc gia trên thế giới nơi chúng tôi kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ và Trung Quốc). Bất kể thông tin của bạn được truyền đến đâu và ở đâu, thông lệ bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên toàn cầu.

Một số quốc gia có luật bảo mật không tương đương với luật bảo mật ở quốc gia của bạn và dữ liệu của bạn có thể được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật ở những khu vực pháp lý đó. Ở những quốc gia như vậy, Lenovo vẫn sẽ xử lý thông tin theo cách chúng tôi mô tả ở đây và sẽ thực hiện các biện pháp như vậy khi cần để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng khi truyền và xử lý thông tin của bạn.Khi được yêu cầu, Lenovo cũng sẽ duy trì thỏa thuận giữa các công ty thuộc tập đoàn Lenovo hoặc với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Lenovo để quản lý việc truyền, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

Lenovo sử dụng Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn như một phương tiện để giúp truyền hiệu quả thông tin cá nhân từ và trong Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu.

Thông tin cá nhân của tôi sẽ được lưu giữ trong vòng bao lâu?

Lenovo có ý định lưu giữ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, chỉ cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thuyết phục khác; và để xóa thông tin cá nhân một cách bảo mật khi những mục đích sử dụng đó được đáp ứng. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, miễn là có trường hợp nào sau đây được áp dụng:

 • Tài khoản hoặc thuê bao của bạn đang hoạt động
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn có thể yêu cầu
 • Để đảm bảo chức năng và hoạt động cần thiết của sản phẩm và trang web Lenovo, bao gồm trách nhiệm theo bảo hành sản phẩm của chúng tôi
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cho mục đích kiểm toán và thuế
 • Để thực thi quyền của chúng tôi, bao gồm kiện tụng và thu nợ

Thông tin của tôi được bảo vệ như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật tiêu chuẩn khi truyền thông tin từ các trang web của chúng tôi đến các máy chủ của chúng tôi, khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu và khi chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba. Ví dụ như chúng tôi sử dụng mã hóa khi cần trong khi truyền thông tin nhạy cảm để bảo mật thông tin của bạn. Khi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để yêu cầu theo hợp đồng các bên như vậy sẽ bảo vệ và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm.

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có hoạt động truyền dữ liệu, phần mềm hoặc sản phẩm nào có thể được bảo đảm an toàn đến 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn, Lenovo không thể đảm bảo hoặc chứng nhận tính bảo mật các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tự chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.

Vậy còn quyền riêng tư của con tôi thì sao?

Các trang web của chúng tôi dành cho người lớn và trẻ từ 16 tuổi trở lên hoặc độ tuổi nhỏ nhất tương đương trong quyền hạn pháp lý liên quan, có sự cho phép từ cha mẹ hoặc người bảo hộ pháp lý để sử dụng sản phẩm. Lenovo không thu thập thông tin cá nhân về trẻ dưới 16 tuổi. Các cá nhân dưới 16 tuổi không nên cung cấp thông tin cá nhân cho Lenovo.

Nếu Lenovo biết được rằng trẻ dưới 16 tuổi, hoặc độ tuổi nhỏ nhất tương đương trong quyền hạn pháp lý liên quan, đã gửi thông tin cá nhân đến Lenovo, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để xóa thông tin cá nhân nhanh nhất có thể và không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào. Lenovo khuyến khích cha mẹ đóng vai trò tích cực trong việc con cái họ sử dụng các nguồn tương tác đồng thời thông báo cho trẻ những nguy hiểm tiềm ẩn khi cung cấp thông tin cá nhân.

Tôi có quyền bảo vệ dữ liệu gì?

Luật bảo vệ dữ liệu áp dụng có thể cho bạn quyền kiểm soát việc chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Những quyền này bao gồm quyền (i) yêu cầu truy cập vào và một bản sao thông tin cá nhân, (ii) yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin cá nhân; (iii) từ chối xử lý thông tin cá nhân của bạn; (iv) hạn chế việc xử lý hoặc chọn không tham gia việc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn; và (v) di chuyển dữ liệu. Trong khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý vào mọi lúc, dù điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trước khi bạn rút lại sự đồng ý. Ngoài ra, bạn có thể có khả năng xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân nhất định qua tài khoản Lenovo của bạn nếu có.

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư hoặc liên hệ theo địa chỉ privacy@lenovo.com. Chúng tôi sẽ xem xét, phản hồi và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào như vậy phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước theo luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc theo cách khác là tuân thủ yêu cầu của bạn. Nếu bạn có tài khoản Lenovo, chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung có giới hạn để xác minh danh tính của bạn. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn trong hồ sơ của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng đại diện được ủy quyền để gửi yêu cầu thay mặt cho bạn theo mục này. Nếu bạn chọn để đại lý được ủy quyền gửi yêu cầu thay mặt bạn, Lenovo sẽ yêu cầu: (i) bạn phải cung cấp cho đại lý được ủy quyền văn bản cho phép thực hiện việc này; và (ii) đại diện của bạn để xác minh danh tính của họ trực tiếp với Lenovo. Lenovo có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý không đáp ứng các yêu cầu này.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền nêu câu hỏi hoặc than phiền với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia áp dụng vào mọi lúc.

Tôi có thể liên hệ với Chương trình quyền riêng tư của Lenovo bằng cách nào?

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về tuyên bố về quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ Lenovo theo địa chỉ privacy@lenovo.com hoặc qua thư bưu điện Hoa Kỳ hoặc các phương tiện khác theo địa chỉ sau:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Bạn có thể tìm thêm thông tin dịch vụ khách hàng Lenovo, bao gồm điện thoại và liên hệ trò chuyện trên www.lenovo.com/us/en/contact.

Giới thiệu về tuyên bố này

Tuyên bố này áp dụng cho những hoạt động gì

Quyền riêng tư của bạn quan trọng đối với Lenovo và Motorola.

Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu được thu thập thông qua phần mềm và dịch vụ do Lenovo và các công ty liên kết của Lenovo cung cấp, bao gồm Motorola Mobility LLC (“Motorola”) (gọi chung “Lenovo”) có sẵn để sử dụng trên các sản phẩm của Lenovo, bao gồm máy tính cá nhân (máy tính), máy tính bảng, máy trạm, điện thoại thông minh, thiết bị văn phòng thông minh, tai nghe thực tế ảo hoặc thực tế tăng cường và thiết bị Internet kết nối vạn vật (IoT) (gọi chung là “Sản phẩm Lenovo”). Tuyên bố này cũng áp dụng cho phần mềm Lenovo mà bạn có thể sử dụng trên các sản phẩm hoặc thiết bị không phải của Lenovo. Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả thông lệ về sản phẩm của Lenovo, bao gồm những loại thông tin nào được thu thập, cách Lenovo sử dụng thông tin và mục đích; và người được chia sẻ thông tin; và cách Lenovo bảo vệ thông tin. Mục này cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn, trong số các chủ đề khác.

Gần đây chúng tôi đã cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư của sản phẩm của mình. Xem lại phiên bản trước đó.

Tuyên bố này không áp dụng cho

Lenovo cũng thu thập thông tin cá nhân qua các trang web của Lenovo và các nguồn khác. Để tìm hiểu thêm về các thông lệ về quyền riêng tư trang web của chúng tôi, vui lòng truy cập tuyên bố về quyền riêng tư trang web của chúng tôi. Ngoài ra, tuyên bố này không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ do Lenovo Data Center Group (DCG) cung cấp; các sản phẩm và dịch vụ do Lenovo Software (còn được gọi là Stoneware, Inc.) cung cấp; hoặc đối với phần mềm bên thứ ba và các dịch vụ khác mà bạn cài đặt trên hoặc truy cập thông qua (các) Sản phẩm Lenovo. Ngoài ra, tuyên bố này không áp dụng cho một số sản phẩm nhất định được Lenovo cấp phép cho các công ty khác.

Thay đổi đối với tuyên bố này

Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ phát hành các phiên bản trước để bạn có thể nhìn thấy khi nào thay đổi xảy ra và chúng tôi thay đổi những gì. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ thông báo với bạn bằng hình thức thông báo trên trang web của Lenovo; trong trải nghiệm phần mềm hoặc sản phẩm Lenovo áp dụng; hoặc qua email (gửi đến địa chỉ email xác định trong tài khoản của bạn) trước khi thay đổi có hiệu lực. Ở nơi chúng tôi được luật pháp bảo vệ dữ liệu áp dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn với bất kỳ thay đổi quan trọng nào ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để có thông tin mới nhất về các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.

Gần đây chúng tôi đã cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư của sản phẩm của mình. Xem lại phiên bản trước đó.

Khả năng nhiều người dùng

Xin lưu ý rằng người dùng phụ và người dùng khách của Sản phẩm Lenovo hỗ trợ đa người dùng có thể không có cùng khả năng để điều khiển cài đặt, cấp phép và lựa chọn liên quan đến thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin mà người dùng chính có thể có.

Lenovo thu thập thông tin nào; thông tin được sử dụng như thế nào; và bất kỳ thông tin cá nhân nào được chia sẻ với bên thứ ba?

Lenovo thu thập thông tin về bạn và (các) Sản phẩm Lenovo của bạn và sử dụng thông tin này để giữ (các) Sản phẩm Lenovo của bạn hoạt động tốt nhất và giúp bạn tận dụng tối đa chúng. Vui lòng lưu ý rằng, trong một số trường hợp nhất định, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi cần, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn Sản phẩm, trải nghiệm hoặc chức năng Lenovo mà bạn đã yêu cầu. Phần sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn hoặc sản phẩm của bạn trong một số bối cảnh nhất định. Để tìm hiểu thêm về cách ứng dụng cụ thể có thể thu thập và sử dụng thông tin, vui lòng xem các phần của tuyên bố này có tiêu đề “ứng dụng Lenovo” và “ứng dụng Motorola”.

Hồ sơ người dùng của bạn

Hồ sơ người dùng của bạn có thể chứa thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, chúng tôi có thể đã thu thập từ bạn một cách tự nguyện trong khi tương tác với Lenovo, chẳng hạn như bạn sử dụng một số khu vực nhất định của trang web của chúng tôi; Lenovo ID, MyAccount, Passport hoặc tài khoản Motorola ID của bạn; liên hệ của bạn với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi; thông tin đăng ký (các) Sản phẩm Lenovo; và từ một số Sản phẩm và dịch vụ Lenovo mà bạn sử dụng. Hồ sơ người dùng của bạn cho phép Lenovo:

 • Cung cấp cho Lenovo thông tin về sản phẩm và dịch vụ họ cần để hoạt động
 • Khắc phục sự cố bạn có thể gặp với sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web Lenovo;
 • Đề xuất các cách để cải tiến sản phẩm, dịch vụ Lenovo và trang web của chúng tôi hoạt động tốt hơn;
 • Cung cấp cho bạn tin tức, cập nhật và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Lenovo; và
 • Nếu bạn chọn nhận thông báo tiếp thị, cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ Lenovo bổ sung mà bạn có thể quan tâm.

Các phần sau mô tả chi tiết hơn về các loại thông tin có thể nằm trong hồ sơ người dùng, cách Lenovo sử dụng thông tin đó, liệu thông tin đó có được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào hay không và một số lựa chọn nhất định mà bạn có thể có liên quan đến thông tin.

Đăng ký sản phẩm Lenovo ID, Motorola ID và Lenovo

Khi bạn chọn tạo Lenovo ID, Motorola ID, đăng ký sản phẩm Lenovo của bạn, hoặc tạo tài khoản thông qua MyAccount hoặc Passport, chúng tôi sẽ thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về bạn và (các) sản phẩm Lenovo của bạn. Chúng tôi sử dụng Lenovo ID hoặc Motorola ID và thông tin tài khoản và đăng ký liên quan của bạn để nhận dạng bạn bao gồm khi bạn sử dụng một số ứng dụng phần mềm của chúng tôi (chẳng hạn như Lenovo Vantage) và các dịch vụ tương tác của chúng tôi (như cửa hàng trực tuyến của chúng tôi và các trang hỗ trợ khách hàng).

Nếu bạn chọn tạo Lenovo ID hoặc Motorola ID hoặc đăng ký sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin nhất định từ bạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, ngôn ngữ, khu vực/quốc gia, loại/mẫu sản phẩm, số sê-ri sản phẩm, ngày đăng ký sản phẩm và dữ liệu kích hoạt về hệ điều hành của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để quản lý tài khoản hoặc hồ sơ của bạn; cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu; và để cung cấp cho bạn thông tin liên lạc, bao gồm thông điệp tiếp thị mà bạn chọn nhận từ Lenovo. Thông tin được thu thập và lưu giữ bởi Lenovo cho các mục đích này có thể được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và tiếp thị dữ liệu cho và thay mặt cho Lenovo.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Lenovo ID hoặc hủy kích hoạt tài khoản Lenovo ID của bạn bằng cách truy cập account.lenovo.com và điều hướng đến “My Profile” hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@lenovo.com. Bạn có thể quản lý tài khoản Motorola ID của bạn bằng cách truy cập accounts.motorola.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@motorola.com.

Chức năng và sử dụng sản phẩm

Một số Sản phẩm, phần mềm và dịch vụ Lenovo nhất định sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin hiệu suất cần thiết để hoạt động. Thông tin này bao gồm mã nhận dạng sản phẩm và thiết bị, dữ liệu kỹ thuật và thông tin khác không phải thông tin cá nhân. Một số thông tin này có thể được truyền đến máy chủ của Lenovo. Trong khi bạn sử dụng (các) Sản phẩm Lenovo, thông tin cài đặt ứng dụng cơ bản cũng sẽ được thu thập tự động. Điều này bao gồm những thông tin như một ứng dụng được cài đặt hay được bật trên Sản phẩm Lenovo của bạn.

Bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về việc bạn sử dụng phần mềm và ứng dụng Lenovo. Thông tin chúng tôi có thể thu thập bao gồm tần suất bạn sử dụng một ứng dụng, các tính năng mà bạn đã sử dụng trong một ứng dụng và hiệu suất của ứng dụng.

Thông tin sử dụng chúng tôi thu thập cho mục đích này không trực tiếp xác định bạn hoặc (các) Sản phẩm Lenovo của bạn trừ khi bạn chọn cho phép hỗ trợ thiết bị nâng cao hoặc chức năng “Trợ giúp cải thiện” trên Sản phẩm Lenovo của bạn và chọn nhận thông báo tiếp thị từ Lenovo.

Chúng tôi sử dụng thông tin sử dụng phần mềm này để phân tích hiệu suất của các ứng dụng Lenovo; để phát triển cải tiến nâng cao cho các phiên bản tương lai; và để gửi cho bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ (ví dụ: không tiếp thị). Thông tin này có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác lưu trữ dữ liệu, xử lý và phát triển phần mềm hỗ trợ Sản phẩm Lenovo.

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt bộ sưu tập thông tin này, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt quyền riêng tư trong sản phẩm hoặc ứng dụng cụ thể. Để biết thêm thông tin về cách hủy kích hoạt việc thu thập thông tin sử dụng phần mềm nhất định, bạn có thể (i) mở ứng dụng cài đặt của Sản phẩm Lenovo và tắt thu thập số liệu thống kê sử dụng (hoặc tùy chọn/bật/tắt có chữ tương tự), (ii) gỡ cài đặt ứng dụng cụ thể trong bảng điều khiển của thiết bị hoặc thông qua menu cài đặt, hoặc (iii) truy cập trang Hỗ trợ Lenovo (dành cho sản phẩm máy tính) để giới hạn thu thập thông tin sử dụng.

Giữ phần mềm của bạn được cập nhật

Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhận dạng cá nhân có giới hạn về (các) Sản phẩm Lenovo của bạn để xác định xem phần mềm bạn đang sử dụng có phải là phiên bản cập nhật mới nhất hay không, nhằm cung cấp cho bạn các bản cập nhật phần mềm (bao gồm cập nhật bảo mật), để phát triển các sản phẩm và tính năng phần mềm mới, và để sửa lỗi để (các) Sản phẩm Lenovo của bạn chạy mượt hơn và hiệu quả hơn.

Dịch vụ khách hàng, giám sát chất lượng và sửa chữa

Một số hoạt động hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ Lenovo nhất định cũng có thể liên quan đến việc bạn liên hệ Lenovo hoặc Lenovo liên hệ với bạn, bao gồm điện thoại, email hoặc trò chuyện. Vui lòng lưu ý rằng trong những trường hợp này, chúng tôi có thể ghi lại các cuộc gọi để phục vụ mục đích đào tạo nhân viên và đảm bảo chất lượng. Để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc sửa chữa theo bảo hành cho sản phẩm Lenovo của bạn, nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo cũng có thể thu thập và truy cập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như hồ sơ người dùng, thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, mã nhận dạng sản phẩm và dịch vụ Lenovo và thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ Lenovo.

Một số nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo làm việc cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp những dịch vụ như vậy cho Lenovo và khách hàng của công ty và có thể có quyền truy cập vào thông tin về bạn trong ngữ cảnh này. Lenovo sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và truyền thông dữ liệu (chẳng hạn như công cụ trò chuyện trực tuyến) để hỗ trợ các hoạt động này.

Ngoài ra, các nhà phân phối, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa Lenovo được ủy quyền cho sản phẩm Lenovo cũng có thể có quyền truy cập vào dịch vụ khách hàng nhất định, đảm bảo chất lượng và thông tin sản phẩm được mô tả ở đây để hỗ trợ sản phẩm của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như dịch vụ sửa chữa theo bảo hành cho sản phẩm Lenovo.

Tăng cường hỗ trợ khách hàng

Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về cách bạn sử dụng Sản phẩm Lenovo để chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn hoặc nâng cao hơn, bao gồm dịch vụ khắc phục sự cố tùy chỉnh hoặc dịch vụ hỗ trợ tương tự. Trên thiết bị Motorola, bạn có thể chọn tùy chọn “Hỗ trợ thiết bị nâng cao” trong thiết lập hoặc trong Cài đặt để được hỗ trợ hoặc đề xuất tùy chỉnh. Sau này bạn có thể tắt cài đặt này nếu muốn.

Các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc Sản phẩm Lenovo của bạn trong ngữ cảnh này có thể bao gồm số sê-ri Sản phẩm Lenovo, ID hoặc số IMEI, loại/kiểu sản phẩm, số điện thoại liên kết với sản phẩm điện thoại thông minh Lenovo hoặc Motorola, địa chỉ IP, địa chỉ MAC và thông tin sử dụng Sản phẩm Lenovo. Thông tin sử dụng này có thể bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm Lenovo và các thành phần của sản phẩm, chẳng hạn như chức năng thiết bị và hệ thống. Lenovo sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ khách hàng và dịch vụ truyền thông để hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ khách hàng nâng cao của Lenovo.

Trợ giúp cải thiện sản phẩm của chúng tôi

Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về cách bạn sử dụng (các) Sản phẩm Lenovo và phần mềm để giúp cải thiện Sản phẩm của Lenovo. Tùy chọn này thường được tìm thấy khi thiết lập hoặc trong cài đặt trong Sản phẩm hoặc ứng dụng Lenovo. Các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập cho mục đích này bao gồm số sê-ri Sản phẩm Lenovo, ID hoặc IMEI; kiểu/loại sản phẩm; thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm Lenovo; và hiệu suất của Sản phẩm Lenovo. Trong ngữ cảnh Máy tính Lenovo, trừ khi bạn chọn liên hệ với bạn bởi Lenovo, thông tin này được giữ ở định dạng không thể nhận dạng cá nhân. Trong ngữ cảnh điện thoại thông minh Lenovo và Motorola, “Trợ giúp cải thiện” dữ liệu có thể nhận dạng được cho người dùng hoặc thiết bị.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để:

 • Xác định xu hướng hiệu suất của Sản phẩm và phần mềm Lenovo;
 • Để phát triển các tính năng sản phẩm mới cho các mẫu máy trong tương lai;
 • Mang lại trải nghiệm người dùng tổng thể tốt hơn; và
 • Để gửi cho bạn các thông báo không tiếp thị liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ dành cho Sản phẩm Lenovo.

Lenovo sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ Lenovo trong các hoạt động này.

Nếu bạn quyết định không muốn cho phép Lenovo thu thập thông tin “Trợ giúp cải thiện”, bạn có thể tắt tùy chọn thu thập dữ liệu sản phẩm này trong cài đặt của Sản phẩm Lenovo hoặc trong ứng dụng cụ thể (chẳng hạn như Lenovo Vantage), hoặc gỡ cài đặt ứng dụng cụ thể.

Ứng dụng Lenovo và Motorola – Thông tin bổ sung

Các phần sau mô tả cách ứng dụng phần mềm Lenovo và Motorola nhất định xử lý thông tin của bạn. Vui lòng lưu ý rằng những mô tả này có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng Lenovo hoặc Motorola có sẵn cho hoặc trên Sản phẩm Lenovo của bạn. Ngoài ra, không phải tất cả Sản phẩm Lenovo đều hỗ trợ tất cả ứng dụng Lenovo hoặc Motorola, và các ứng dụng Lenovo hoặc Motorola khác nhau có thể có sẵn cho bạn và có thể khác nhau, tùy vào bạn sở hữu (các) Sản phẩm Lenovo nào và vị trí của bạn. Một số ứng dụng được mô tả dưới đây có thể được tải sẵn vào Sản phẩm Lenovo của bạn hoặc được cung cấp sẵn để tải xuống qua cửa hàng ứng dụng hoặc phần mềm trực tuyến.

Ứng dụng của Lenovo

Lenovo Welcome

Lenovo Welcome là một ứng dụng trong thiết bị chào đón người dùng mới của các sản phẩm Lenovo, bao gồm cả máy tính. Trong khoảng 24 giờ sau khi thiết lập một số Sản phẩm Lenovo nhất định, Lenovo Welcome khởi tạo để giúp hướng dẫn bạn trải nghiệm Lenovo, bao gồm các tính năng của sản phẩm Lenovo; để giới thiệu Lenovo Vantage và Lenovo Migration Assistant (cả hai được mô tả bên dưới); để cung cấp ưu đãi đặc biệt từ Lenovo và các đối tác của Lenovo cho những người dùng chọn nhận chúng; và nhiều hơn nữa. Lenovo chỉ thu thập thông tin và chỉ số cơ bản (không thể nhận dạng cá nhân) liên quan đến ứng dụng thông qua Lenovo Welcome cho các mục đích này.

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage (thay thế Lenovo Companion) là một ứng dụng giúp thiết bị của bạn luôn hoạt động và giúp bạn làm được nhiều việc hơn với máy tính. Các tính năng và chức năng Lenovo Vantage bao gồm:

 • Cá nhân hóa máy tính Lenovo với các cài đặt tùy chỉnh.
 • Truy cập Lenovo Migration Assistant - ứng dụng chuyển tệp và cài đặt từ máy tính này sang máy tính khác (được mô tả dưới đây).
 • Bảo vệ máy tính của bạn và cập nhật phần mềm hệ thống và trình điều khiển quan trọng.
 • Đánh giá tình trạng hệ thống và chạy chẩn đoán trên thiết bị của bạn.
 • Truy cập hướng dẫn sử dụng hệ thống của bạn và nhận hỗ trợ.
 • Khám phá các ứng dụng hữu ích và thú vị khác.
 • Xem các phụ kiện tương thích với thiết bị của bạn
 • Nhận ưu đãi về Lenovo và các sản phẩm và dịch vụ khác.
 • Xác định tình trạng bảo hành, tùy chọn và nâng cấp.
 • Nhận mẹo hữu ích và luôn cập nhật tin tức công nghệ mới nhất với các bài viết từ Lenovo.
 • Lenovo Security Console cung cấp một lớp bảo vệ vô hình cho các ứng dụng đám mây của bạn.
 • Security Advisor có một bộ công cụ bảo mật do Lenovo khuyến nghị và được kiểm tra lại bởi các chuyên gia bảo mật.
 • Nhận tin tức và dự báo thời tiết (được cung cấp bởi các bên thứ ba).

Lenovo Vantage sẽ thu thập thông tin nhận dạng thiết bị và dữ liệu sự kiện và sử dụng máy tính của bạn, chẳng hạn như chức năng hệ thống, sử dụng ứng dụng và thông tin hỗ trợ. Ngoài ra, nếu bạn đặt máy tính tự động cập nhật theo vị trí hoặc khả năng truy cập mạng, Lenovo Vantage sẽ thu thập dữ liệu tương ứng, chẳng hạn như thông tin Wi-Fi và VPN, để cập nhật hệ thống của bạn một cách liền mạch. Thông tin này sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn và thông tin về việc bạn sử dụng Lenovo Vantage chỉ có thể được chia sẻ với Lenovo nếu bạn chọn tham gia thu thập dữ liệu đó. Lenovo không chia sẻ thông tin này ra bên ngoài trừ các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và bộ xử lý mà Lenovo có thể sử dụng thường xuyên.

Lenovo Connected Home Security

Lenovo Vantage cũng cung cấp cho người dùng một tính năng tùy chọn gọi là Lenovo Connected Home Security. Tính năng này được cung cấp và lưu trữ bởi Coronet, một công ty bên ngoài, đồng thời được tiếp tục thực hiện với chức năng Lenovo Wi-Fi Security. Tính năng này sử dụng tài khoản Lenovo ID để xác thực và ủy quyền người dùng; Lenovo chuyển một mã thông báo đến máy chủ web của Coronet; và quá trình xác thực sẽ diễn ra trong máy chủ web. Sau đó, máy chủ web Coronet sẽ gửi thông báo bảo mật nhà được kết nối đến người dùng thông qua thông tin liên hệ tài khoản Lenovo ID. Để biết thêm thông tin về hoạt động bảo mật và quyền riêng tư của Coronet, vui lòng truy cập www.coro.net.

Lenovo Migration Assistant

Lenovo Migration Assistant (“LMA”) là một công cụ giúp di chuyển tệp và dễ dàng thiết lập máy tính mới. LMA được khởi chạy qua Lenovo Vantage và sử dụng kết nối Wi-Fi của bạn để cho phép bạn gửi các tệp của mình từ máy tính này sang máy tính khác. Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng LMA trên cả hai máy tính bằng tài khoản Lenovo ID của mình. Để cung cấp chức năng này, LMA sẽ có quyền truy cập vào phiên bản hệ điều hành của bạn, phiên bản khung .net, thương hiệu máy tính, thương hiệu bộ điều hợp mạng và tần số Wi-Fi. Lenovo không thu thập hoặc lưu giữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc tệp của bạn khi chúng được chuyển bằng LMA. Tuy nhiên, Lenovo thu thập thiết bị cơ bản (không nhận dạng cá nhân) nhất định và dữ liệu và chỉ số liên quan đến ứng dụng. Lenovo có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ xử lý lưu trữ dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này.

LMA cũng có thể cung cấp cho bạn cơ hội sử dụng Dropbox như một dịch vụ lưu trữ tập tin nếu bạn chọn. Vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của Dropbox để biết thêm thông tin về các biện pháp về quyền riêng tư của Dropbox.

Lenovo System Health Manager

Lenovo System Health Manager cho phép người dùng có khả năng giám sát tình trạng máy tính của họ, tối ưu hóa hiệu suất và hành động để tránh sự cố. Để cung cấp chức năng này, ứng dụng sẽ phân tích một số thông tin ứng dụng và thiết bị cơ bản (không thể nhận dạng cá nhân) nhất định, chẳng hạn như sự kiện, số bản dựng Windows, BIOS, bộ điều khiển nhúng và phiên bản trình điều khiển thiết bị. Nếu người dùng chọn cho phép, Lenovo cũng sẽ thu thập các số liệu thống kê sử dụng vô danh, bao gồm thông tin về mức tiêu thụ điện của hệ thống và nguyên nhân có thể gây ra bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nguồn điện.

Ứng dụng của Motorola

Máy ảnh

Ứng dụng Máy ảnh của Motorola cho phép bạn:

 • Gắn thẻ cho ảnh và video với dữ liệu vị trí. Khi bạn chia sẻ ảnh được gắn thẻ với người khác, bạn cũng chia sẻ thông tin vị trí. Nếu bạn chọn gắn thẻ địa lý cho ảnh và video, ứng dụng này sẽ sử dụng thông tin để giúp sắp xếp trình xem của bạn. Lenovo không thu thập, lưu giữ hoặc chia sẻ thông tin vị trí này.
 • Khởi chạy ứng dụng mà không cần chạm vào màn hình bằng cách sử dụng dữ liệu theo ngữ cảnh được lấy từ cảm biến để nhận ra cử chỉ khởi chạy.
 • Chụp ảnh đẹp hơn bằng cách sử dụng tính năng dò tìm khuôn mặt và các phân tích khác đối với những gì xuất hiện trong khung ngắm để có được bức ảnh đẹp nhất từ những khoảnh khắc có thể xảy ra trước hoặc sau khi bạn bấm phím chụp ảnh. Bạn có thể so sánh bức ảnh đẹp nhất với bức ảnh gốc bạn đã chụp và chọn giữ lại bức ảnh bạn muốn.Thông tin nhận diện khuôn mặt được giữ lại trên điện thoại của bạn và không được tải lên Motorola hoặc chia sẻ ra ngoài.

Để giúp chúng tôi khắc phục các vấn đề về hiệu suất, Máy ảnh sẽ lưu thông tin về chất lượng ảnh trong mục siêu dữ liệu của ảnh.

Trợ giúp thiết bị

Trợ giúp thiết bị (trước đây gọi là Trợ giúp Moto) cung cấp cho người dùng các tính năng sau:

 • Tìm hiểu cách sử dụng điện thoại Motorola và cách khắc phục sự cố
 • Moto Care – Kiểm tra trạng thái bảo hành thiết bị, mua bảo hành mở rộng và bảo vệ sự cố (chỉ ở Hoa Kỳ)
 • Chẩn đoán thiết bị – Kiểm tra hoạt động của các bộ phận phần cứng, bao gồm pin, màn hình cảm ứng, loa, máy ảnh, Wi-Fi và cảm biến
 • Liên hệ với chúng tôi – Tùy chọn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ, bao gồm trò chuyện (chỉ có ở một số kiểu), email (chỉ có ở một số kiểu), Twitter, Messenger (chỉ ở Ấn độ, Hoa Kỳ) và truy cập diễn đàn người dùng (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha)
 • Trung tâm dịch vụ – tìm kiếm trung tâm dịch vụ gần bạn (chỉ ở Ấn độ)

Nếu sử dụng Trợ giúp thiết bị, Motorola có thể thu thập số sê-ri sản phẩm, IMEI hoặc ID thiết bị khác; địa chỉ IP; địa chỉ MAC; thông tin sử dụng sản phẩm; thông tin hiệu suất ứng dụng; và nếu chức năng Moto Care hoặc Liên hệ với chúng tôi được sử dụng, tên người dùng và thông tin liên hệ. Motorola có thể sử dụng các nhà cung cấp lưu trữ, xử lý dữ liệu và dịch vụ khách hàng để hỗ trợ dịch vụ khách hàng và các hoạt động trợ giúp thiết bị của Motorola.

Digital TV

Nếu được hỗ trợ, Digital TV Motorola sẽ mang trải nghiệm TV truyền hình đến với thiết bị di động của bạn, với sự hỗ trợ thêm của Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) và Ginga để cho phép tương tác với người dùng. Người dùng cũng có thể ghi lại các chương trình TV yêu thích và chọn khi nào sẽ xem chương trình yêu thích của mình. Digital TV thu thập dữ liệu dựa trên sự kiện không xác định cá nhân, chẳng hạn như những kênh đã truy cập bằng Digital TV.

Moto (Tác vụ Moto, Hiển thị Moto, Gametime, Mẹo Moto)

Moto giúp thiết bị của bạn phản hồi nhanh hơn bằng cách cung cấp cho bạn nhiều cách điều khiển và tương tác với thiết bị. Moto giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhận các thông báo quan trọng, kiểm soát thiết bị bằng giọng nói hoặc bằng cử chỉ và tự động thay đổi cài đặt hữu ích tùy vào vị trí hoặc những gì mà bạn đang làm tại thời điểm đó.

Tác vụ Moto giúp việc tương tác với các sản phẩm Motorola trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn sử dụng các cử chỉ đơn giản để thực hiện nhanh các tác vụ. Thông qua Tác vụ Moto, bạn có thể:

 • Xoay nhanh cổ tay nhanh để mở máy ảnh bất kỳ lúc nào.
 • Trượt xuống sang trái hoặc sang phải để thu nhỏ màn hình để sử dụng một tay.
 • Bật hoặc tắt đèn flash bằng làm động tác “cắt” hai lần.

Hiển thị Moto sẽ hiển thị các thông báo quan trọng trên màn hình của sản phẩm được hỗ trợ để bạn có thể truy cập nhanh mà không cần bật màn hình hoặc mở khóa màn hình chính. Hiển thị Moto truy cập các nội dung cụ thể như danh bạ, mục lịch cùng với những ứng dụng khác và các thông báo mà ứng dụng gửi cho bạn.

Để hoàn tất các tác vụ này, Moto:

 • Thu thập thông tin hiện tại của các thiết bị Motorola và tải lên Motorola để giúp nhận dạng các địa điểm được quan tâm và xác định xem khi nào bạn có thể đang ở trên xe.
 • Sử dụng dữ liệu theo ngữ cảnh thu được từ micrô và cảm biến của thiết bị Motorola như gia tốc kế và con quay hồi chuyển để xác định thời điểm kích hoạt một số chế độ nhất định, nhưng không tải chúng lên Motorola.
 • Truy cập vào nội dung do người dùng tạo như mục lịch, danh bạ và lịch sử cuộc gọi, nhưng không tải chúng lên Motorola.

Motorola sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này. Ngoài ra, Moto sử dụng Google Activity Recognition để giúp hiểu dữ liệu ngữ cảnh và xác định chế độ để kích hoạt. Sau khi chuyển sang Google, dữ liệu theo ngữ cảnh được xử lý theo Điều khoản dịch vụ của Google và . Chính sách quyền riêng tư của Google cũng cung cấp thêm thông tin về các phương pháp bảo vệ và thu thập dữ liệu của Google liên quan đến các phân tích khác của Google và các công cụ phát triển sản phẩm mà Motorola có thể thỉnh thoảng sử dụng.

Phản hồi về Moto

Phản hồi về Moto cho phép bạn đánh giá thiết bị và chia sẻ phản hồi với Motorola và Lenovo để giúp Motorola và Lenovo thực hiện những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm phần cứng và phần mềm. Để cung cấp chức năng, Phản hồi về Moto sẽ thu thập ID thiết bị Motorola, thông tin liên hệ của bạn và một số thông tin phân tích và sự kiện ứng dụng và thiết bị không thể nhận dạng cá nhân; bạn có thể tùy chọn thêm ảnh chụp màn hình. Motorola và Lenovo có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu bên thứ ba để hỗ trợ các hoạt động này. Đối tác phát triển phần mềm bên ngoài cũng có thể có quyền truy cập vào một số thông tin phản hồi không nhận dạng cá nhân để khắc phục sự cố hoặc để cải thiện trải nghiệm thiết bị Motorola.

Hello You và Motorola Notifications

Ở nơi khả dụng Hello You và Motorola Notifications cung cấp các mẹo sử dụng thiết bị Motorola, thông tin và chẩn đoán cho thiết bị; cho phép bạn nhận hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng qua trò chuyện hoặc điện thoại; và cung cấp nội dung và thông tin liên lạc tùy chỉnh dựa trên sở thích của bạn, chẳng hạn như giải trí, tin tức, thể thao và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn chọn sử dụng Hello You, bạn phải đăng nhập vào ứng dụng bằng thông tin tài khoản Google của bạn. Để hoạt động, Hello You thu thập mã định danh thiết bị Motorola, thông tin tài khoản Google, địa chỉ IP, tương tác của người dùng với nội dung ứng dụng và dữ liệu sử dụng ứng dụng nhất định có liên quan khi sử dụng Hello You. Chúng tôi sử dụng thông tin được mô tả để đo lường hoạt động sử dụng ứng dụng của mình; để cải thiện nội dung của ứng dụng; và để cung cấp nội dung tùy chỉnh cho từng người dùng, có thể bao gồm quảng cáo mục tiêu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của thiết bị để thu thập thông tin về vị trí chung của bạn thông qua địa chỉ IP của thiết bị. Để Hello You cung cấp nội dung tùy chỉnh, bạn phải cung cấp sở thích của bạn trong các lĩnh vực như giải trí, thể thao, chính trị, kinh doanh và công nghệ. Để cung cấp trải nghiệm này, Motorola có thể chia sẻ thông tin này với các đối tác tiếp thị và nội dung của mình, chẳng hạn như dịch vụ tin tức, công ty tiếp thị và các đối tác quảng cáo; và với các đối tác dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu. Bạn có thể chọn tắt ứng dụng Hello You bất cứ lúc nào và bạn cũng có thể sửa đổi các khu vực quan tâm đã chọn bằng cách truy cập tùy chọn trong trang cài đặt tài khoản của bạn.

Motorola Notifications cho phép bạn nhận thông tin liên quan đến sản phẩm và các ưu đãi từ Motorola cũng như các đối tác được lựa chọn liên quan đến bạn, bao gồm thông báo về cập nhật phần mềm, mẹo và thủ thuật, thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, lời mời tham gia nghiên cứu hoặc khảo sát để giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Motorola. Nếu bạn chọn nhận thông tin liên lạc tiếp thị qua Motorola Notifications, Motorola sẽ gửi những thông tin liên lạc này dưới dạng thông báo “đẩ”y trên thiết bị của bạn và Motorola sẽ thu thập tên, thông tin liên hệ, mã nhận dạng thiết bị Motorola và dữ liệu thiết bị và ứng dụng không nhận dạng cá nhân và chỉ số ứng dụng và dữ liệu thiết vị. Thông tin được thu thập có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu, công ty tiếp thị và các đối tác quảng cáo, cũng như các đối tác nghiên cứu khảo sát của Motorola để họ có thể hỗ trợ các hoạt động cho Motorola Notifications. Bạn có thể chọn không nhận thông báo đẩy bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký trong ứng dụng hoặc bằng cách sử dụng tùy chọn hủy đăng ký xuất hiện khi bạn nhấp vào thông báo bạn nhận được.

Moto 360 và Moto Body

Đồng hồ thông minh Moto 360 và ứng dụng Moto Bodysử dụng các cảm biến tích hợp trong thiết bị đeo để thu thập dữ liệu về sức khỏe như nhịp tim, bước đi và calo để bạn có thể theo dõi tiến trình của bạn so với các mục tiêu hoạt động hàng ngày và hàng tuần. Bạn cũng có thể tạo hồ sơ sức khỏe bằng cách cung cấp thông tin nhân khẩu học như chiều cao, cân nặng, giới tính và tuổi tác của bạn. Điều này sẽ giúp Moto 360 và Moto Body cung cấp thông tin sức khỏe chính xác hơn. Nếu bạn dùng tính năng Moto Body Running, Moto Body cũng sẽ theo dõi và hiển thị vị trí của bạn trên thiết bị.

Moto 360 và Moto Body có thể tải hồ sơ y tế, dữ liệu và vị trí của bạn lên đám mây của chúng tôi và thêm nó vào hồ sơ người dùng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin y tế chính xác hơn như thống kê hoạt động theo thời gian. Chúng tôi cũng sử dụng nó để tạo ra các tính năng mới, được cá nhân hóa dành cho Moto 360, Moto Body của bạn và các sản phẩm Motorola khác.

Để xóa một lần chạy, hãy chạm > Running. Chạm vào lần chạy bạn muốn xóa, sau đó chạm > Xóa lần chạy. Để xóa tất cả dữ liệu hoạt động Moto Body của bạn, hãy liên hệ với privacy@motorola.com.

Ngoại trừ dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu do Motorola sử dụng, không có thông tin nào được mô tả ở trên được chia sẻ ra bên ngoài.

Các phần sau mô tả các tình huống bổ sung mà Lenovo có thể thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân hoặc không cá nhân về bạn. Một số thông tin này cũng có thể được giữ lại như một phần trong hồ sơ người dùng Lenovo của bạn, được mô tả ở trên.

Tiếp thị, khuyến mại, khảo sát và sự kiện

Nếu bạn chọn nhận thông báo tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng cáo từ Lenovo và/hoặc các đối tác của công ty - chẳng hạn như thông báo qua email hoặc thông báo đẩy trong sản phẩm - hoặc nếu bạn chọn tham gia vào sự kiện, cuộc thi hoặc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân và không mang tính cá nhân về bạn để giúp chúng tôi quản lý các chiến dịch và liên lạc này hoặc để tạo điều kiện tham gia thuận lợi cho bạn. Đặc biệt, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi/ngày sinh, thông tin sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng và thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn để cung cấp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông báo hỗ trợ sản phẩm; thông báo; bản tin; và khi được luật pháp hiện hành cho phép, thư mời hoàn thành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

Lenovo và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác được lựa chọn – bao gồm các công ty tiếp thị, quảng cáo, khảo sát và sự kiện – cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để tiến hành các hoạt động quảng cáo, sự hài lòng của khách hàng hoặc hỗ trợ sản phẩm trên danh nghĩa của Lenovo hoặc như một phần của sự kiện chung hoặc quảng bá giữa Lenovo và công ty đó. Lenovo cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này, cũng như các công cụ bên ngoài để giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về xu hướng người tiêu dùng, tỷ lệ mở/nhấp email tiếp thị, v.v. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu người tiêu dùng, để bổ sung thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn.

Bạn sẽ nhận được thông báo giao dịch từ Lenovo chẳng hạn như xác nhận đơn hàng. Bạn không cần phải đăng ký để nhận thông báo tiếp thị Lenovo khi mua sản phẩm từ Lenovo. Bạn có thể chọn hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn có trong các thông báo đó; bằng cách thay đổi tùy chọn trong cài đặt tài khoản của bạn; hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@lenovo.com hoặc privacy@motorola.com.

Chương trình khách hàng thân thiết

Lenovo có thể cung cấp cho khách hàng cơ hội tham gia các chương trình dành cho khách hàng thân thiết cung cấp giảm giá, phiếu mua hàng hoặc các ưu đãi khác. Mặc dù những chương trình này hoàn toàn là tùy chọn và việc tham gia không phải là yêu cầu mua từ Lenovo, nhưng chúng yêu cầu bạn thu thập một số thông tin cá nhân nhất định nếu bạn chọn tham gia.

Thông tin được thu thập cho mục đích đăng ký và tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết Lenovo có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi/ngày sinh, thông tin sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng của bạn và có thể cả thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn để cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của Lenovo để quản lý các chương trình khách hàng thân thiết thay mặt cho Lenovo. Lenovo cũng có thể sử dụng các công ty lưu trữ và xử lý dữ liệu bên thứ ba để hỗ trợ các hoạt động này. Bạn có thể kết thúc việc tham gia chương trình khách hàng thân thiết Lenovo bằng cách làm theo bất kỳ bước nào được quy định trong quy tắc chương trình khách hàng thân thiết áp dụng.

Đăng nhập một lần từ tài khoản mạng xã hội của bạn

Bạn có thể truy cập trải nghiệm sản phẩm Lenovo, chẳng hạn như Lenovo Vantage, và thông tin tài khoản Lenovo bằng cách đăng nhập trên các trang mạng xã hội khác nhau như Facebook, Google, Twitter, v.v. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng những dịch vụ này, Lenovo có thể thu thập thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội của bạn bao gồm hồ sơ công khai, địa chỉ email, tuổi/ngày sinh, danh sách liên hệ, sở thích, lượt thích, và thành phố hiện tại. Dịch vụ mạng xã hội của bạn cung cấp thông tin này cho Lenovo theo cài đặt hồ sơ mạng xã hội của bạn và điều khoản dịch vụ của trang đó.

Lenovo có thể kết nối thông tin này với hồ sơ Lenovo của bạn và có thể sử dụng thông tin này để giúp thông báo cho các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và gửi cho bạn thông báo tiếp thị bạn đã chọn nhận. Thông tin được cung cấp có thể phụ thuộc vào cài đặt quyền riêng tư mà bạn có với tài khoản mạng xã hội của mình. Vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư của các dịch vụ mạng xã hội áp dụng của bạn để biết thêm thông tin.

Hợp nhất và sát nhập

Có những trường hợp, Lenovo quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tái tổ chức doanh nghiệp ở một số quốc gia. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi về mọi thay đổi về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như mọi lựa chọn bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Hoạt động giao dịch như vậy có thể bao gồm việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua triển vọng hoặc thực tế, hoặc nhận thông tin từ người bán.

Các yêu cầu pháp lý và để thực thi quyền của Lenovo

Có khả năng thông tin cá nhân sẽ phải tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh, lệnh hoặc điều tra phạm tội và chống gian lận. Do đó, khi chúng tôi tin rằng luật pháp yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, hoặc để điều tra trộm cắp hoặc gian lận. Ngoài những điều nêu trên, có thể có những tình huống yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cố vấn pháp lý hoặc cơ quan thu nợ.

Lenovo có bán thông tin cá nhân của tôi không?

Không. Lenovo không bán thông tin cá nhân. Như được mô tả trong các phần trên, Lenovo có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba để họ có thể hỗ trợ các Sản phẩm Lenovo, hoặc để cung cấp thêm dịch vụ cho Lenovo và khách hàng và người dùng sản phẩm của họ. Khi làm như vậy, Lenovo thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác này đang đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư mạnh mẽ và tính bảo mật mạnh mẽ của chúng tôi. Tuy nhiên, Lenovo không bán thông tin cá nhân; và chúng tôi chưa bán bất kỳ thông tin cá nhân nào trong vòng 12 tháng trước ngày 1 tháng 12 năm 2020. Nếu Lenovo quyết định bán thông tin cá nhân vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi sẽ cung cấp các cơ hội thông báo trước và chấp thuận thích hợp theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

Lenovo có chuyển thông tin của tôi ra quốc tế không?

Lenovo là một tổ chức toàn cầu, với các thực thể pháp lý, các quy trình kinh doanh, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật bên ngoài lãnh thổ. Vì vậy, ở nơi được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ Lenovo (bao gồm các chi nhánh, công ty con và công ty đối tác) hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi đồng thời chuyển thông tin đến các quốc gia trên thế giới nơi chúng tôi kinh doanh (bao gồm nhưng không hạn chế Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc). Bất kể thông tin của bạn được truyền đến đâu và ở đâu, thông lệ bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên toàn cầu.

Một số quốc gia có luật về quyền riêng tư không tương đương với luật về quyền riêng tư ở quốc gia của bạn và dữ liệu của bạn có thể được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật trong các khu vực pháp lý đó. Ở những quốc gia như vậy, Lenovo vẫn sẽ xử lý thông tin theo cách chúng tôi mô tả ở đây và sẽ thực hiện các biện pháp như vậy khi cần để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng khi chuyển và xử lý thông tin của bạn. Khi được yêu cầu, Lenovo cũng sẽ duy trì thỏa thuận giữa các công ty thuộc tập đoàn Lenovo hoặc với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Lenovo để quản lý việc truyền, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

Lenovo sử dụng Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn như một phương tiện để giúp truyền hiệu quả thông tin cá nhân từ và trong Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu.

Thông tin cá nhân của tôi sẽ được lưu giữ trong vòng bao lâu?

Lenovo có ý định lưu giữ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, chỉ cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thuyết phục khác; và để xóa thông tin cá nhân một cách bảo mật khi những mục đích sử dụng đó được đáp ứng. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, miễn là có trường hợp nào sau đây được áp dụng:

 • Tài khoản hoặc thuê bao của bạn đang hoạt động
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn có thể yêu cầu
 • Để đảm bảo chức năng và hiệu suất cần thiết của Sản phẩm và trang web Lenovo, bao gồm trách nhiệm theo bảo hành sản phẩm của chúng tôi
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cho mục đích kiểm toán và thuế
 • Để thực thi quyền của Lenovo, bao gồm kiện tụng và thu nợ

Thông tin của tôi được bảo vệ như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật tiêu chuẩn khi truyền thông tin từ Sản phẩm Lenovo đến các máy chủ của chúng tôi, khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu và khi chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba. Ví dụ như chúng tôi sử dụng mã hóa khi cần trong khi truyền thông tin nhạy cảm để bảo mật thông tin của bạn. Khi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để yêu cầu theo hợp đồng các bên như vậy bảo vệ và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm.

Sản phẩm Lenovo cũng có thể bao gồm các tính năng bảo mật được thiết kế để giúp bạn bảo vệ thông tin bạn lưu trữ trên (Các) Sản phẩm Lenovo. Chúng có thể bao gồm các giải pháp chẳng hạn như mã hóa; mật khẩu, mã PIN và mở khóa bằng vân tay; và điều khiển từ xa (Các) Sản phẩm Lenovo để bạn có thể định vị, khóa và xóa các sản phẩm bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng có sẵn bằng cách truy cập Cài đặt bảo mật trên (Các) Sản phẩm Lenovo.

Tuy nhiên, vui lòng nhớ rằng không có việc truyền sản phẩm, phần mềm hoặc dữ liệu nào có thể được bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, dù chúng tôi thực hiện các bước thích hợp nhằm bảo vệ (các) sản phẩm và thông tin của bạn, nhưng Lenovo không thể đảm bảo hoặc bảo đảm bảo mật (Các) Sản phẩm Lenovo của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng việc sử dụng Sản phẩm Lenovo, bạn tự chịu trách nhiệm khi làm vậy. Để biết thêm thông tin về bảo mật sản phẩm Lenovo và cách liên hệ với đội bảo mật sản phẩm của Lenovo khi có câu hỏi hoặc lỗ hổng bảo mật, vui lòng truy cập trang Bảo mật sản phẩm Lenovo.

Vậy còn quyền riêng tư của con tôi thì sao?

Sản phẩm Lenovo dành cho người lớn và trẻ từ 16 tuổi trở lên hoặc độ tuổi nhỏ nhất tương đương trong quyền hạn pháp lý liên quan, có sự cho phép từ cha mẹ hoặc người bảo hộ pháp lý để sử dụng sản phẩm. Lenovo không thu thập thông tin cá nhân về trẻ dưới 16 tuổi. Người dùng dưới 16 tuổi không nên cung cấp thông tin cá nhân cho Lenovo.

Nếu Lenovo biết được rằng trẻ dưới 16 tuổi, hoặc độ tuổi nhỏ nhất tương đương trong quyền hạn pháp lý liên quan, đã gửi thông tin cá nhân đến Lenovo, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để xóa thông tin cá nhân nhanh nhất có thể và không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào. Lenovo khuyến khích cha mẹ đóng vai trò tích cực trong việc con cái họ sử dụng Sản phẩm Lenovo đồng thời thông báo cho trẻ những nguy hiểm tiềm ẩn khi cung cấp thông tin cá nhân.

Tôi có quyền bảo vệ dữ liệu gì?

Luật bảo vệ dữ liệu áp dụng có thể cho bạn quyền kiểm soát việc chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Những quyền này bao gồm quyền (i) yêu cầu truy cập vào và một bản sao thông tin cá nhân, (ii) yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin cá nhân; (iii) từ chối xử lý thông tin cá nhân của bạn; (iv) hạn chế việc xử lý hoặc chọn không tham gia việc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn; và (v) di chuyển dữ liệu. Trong khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý vào mọi lúc, dù điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trước khi bạn rút lại sự đồng ý. Ngoài ra, bạn có thể có khả năng xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân nhất định qua tài khoản Lenovo của bạn nếu có và/hoặc cài đặt ứng dụng hoặc sản phẩm Lenovo của bạn.

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@lenovo.com hoặc privacy@motorola.com. Chúng ta sẽ xem xét, phản hồi và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào như vậy phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước theo luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc theo cách khác là tuân thủ yêu cầu của bạn. Nếu bạn có tài khoản Lenovo, chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung có giới hạn để xác minh danh tính của bạn. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn trong hồ sơ của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng đại diện được ủy quyền để gửi yêu cầu thay mặt cho bạn theo mục này. Nếu bạn chọn để đại lý được ủy quyền gửi yêu cầu thay mặt bạn, Lenovo sẽ yêu cầu: (i) bạn phải cung cấp cho đại lý được ủy quyền văn bản cho phép thực hiện việc này; và (ii) đại diện của bạn để xác minh danh tính của họ trực tiếp với Lenovo. Lenovo có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý không đáp ứng các yêu cầu này.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền nêu câu hỏi hoặc than phiền với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia áp dụng vào mọi lúc.

Tôi có thể liên hệ với Chương trình quyền riêng tư của Motorola và Lenovo bằng cách nào?

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào về tuyên bố quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với Lenovo theo địa chỉ privacy@lenovo.com hoặc Motorola theo địa chỉ privacy@motorola.com hoặc qua thư bưu điện Hoa Kỳ hoặc các phương tiện khác tại địa chỉ sau:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Bạn có thể tìm thêm thông tin về dịch vụ khách hàng của Lenovo, bao gồm điện thoại và liên hệ trò chuyện tại www.lenovo.com/us/en/contact.

Motorola Mobility LLC
Attn: Privacy Program
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
Chicago, Illinois, USA 60654

Bạn có thể tìm thêm thông tin dịch vụ khách hàng của Motorola, bao gồm điện thoại và liên hệ trò chuyện trên motorola.com/support.

Gần đây chúng tôi đã cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư của trang web của mình. Xem lại phiên bản trước đó.