website-privacy-background.jpg

Different protects better

Polityka ochrony danych w Lenovo

Polityka ochrony danych w odniesieniu do produktów Lenovo

Ochrona danych na stronach internetowych

/

Ochrona danych w odniesieniu do produktów

Lenovo przywiązuje dużą wagę do ochrony danych swoich klientów, gości odwiedzających jej strony internetowe, użytkowników jej produktów i wszelkich innych osób. Z tego powodu odpowiedzialne korzystanie z danych osobowych i innych informacji, a także ich skuteczna ochrona, stanowią jeden z najważniejszych priorytetów przedsiębiorstwa. Więcej na temat naszych zasad dotyczących ochrony danych można dowiedzieć się pod poniższymi łączami. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania, prosimy o kontakt pod adresem privacy@lenovo.com.

Data ostatniej aktualizacji: 23 kwietnia 2018 r.

O Polityce ochrony danych

Czego dotyczy niniejsza Polityka ochrony danych:

Ochrona Państwa danych jest jednym z priorytetów Lenovo. Niniejsza Polityka ochrony danych dotyczy strony internetowej będących w posiadaniu i prowadzonych przez Lenovo Technology B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („Lenovo”). Niniejsza polityka określa praktyki dotyczące ochrony danych stosowane w Lenovo (m. in. przedstawionych na stronie https://www3.lenovo.com/pl/pl/), w tym rodzaje zbieranych danych, sposoby wykorzystywania danych, osoby, którym dane są udostępniane i metody ochrony danych

Strona internetowa może być przeglądana bez ujawniania tożsamości Użytkownika lub danych osobowych. Niekiedy możemy jednak potrzebować pewnych danych Użytkownika, np. w celu umożliwienia przesyłania subskrybowanych materiałów lub w celu kontaktowania się z Użytkownikiem. Wówczas administratorem danych jest Lenovo Technology B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ("Lenovo").

Czego niniejsza Polityka ochrony danych nie dotyczy:

Strona internetowa Lenovo może zawierać łącza do innych stron www. Lenovo nie odpowiada za zasady dotyczące ochrony danych oraz treści zawarte na tego typu zewnętrznych stronach internetowych. Zwracamy uwagę na fakt, że niniejsza Polityka ochrony danych nie dotyczy informacji zbieranych za pośrednictwem produktów i oprogramowania Lenovo oraz danych pozyskiwanych z niektórych innych źródeł. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki ochrony danych w zakresie produktów i oprogramowania, prosimy zapoznać się z treścią Polityki Ochrony Danych w Produktach Lenovo, dostępnej tutaj.

Zmiany niniejszej Polityki ochrony danych:

W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, zostaną Państwu udostępnione poprzednie jego wersje w sposób umożliwiający prześledzenie wprowadzonych zmian. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym dokumencie, przed wejściem przedmiotowych zmian w życie zostaną Państwo powiadomieni za pomocą komunikatu na stronie internetowej Lenovo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w Państwa profilu użytkownika). W przypadkach, w których jest to wymagane na mocy przepisów prawa o ochronie danych, będą Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na wprowadzenie pewnych istotnych zmian w sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych. Zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat ochrony danych. W przypadku, gdy w związku z jednym lub więcej produktem Lenovo zmianie ulegnie sposób zbierania, porządkowania, przekazywania lub w inny sposób wykorzystywania informacji, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie stosownej zgody zanim przedmiotowe zmiany zostaną wprowadzone w odniesieniu do Państwa produktu/produktów.

Należy pamiętać, że użytkownicy niebędący właścicielami tych Produktów Lenovo, które umożliwiają obsługę wielu użytkowników, nie zawsze mają takie same możliwości zmiany ustawień, zezwoleń i preferencji w zakresie zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji, jakie przysługują użytkownikom będącym właścicielami tych urządzeń.

Decyzja Użytkownika:

Przekazując swoje dane Lenovo, każdy użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie treści o charakterze marketingowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie takich zgód nie jest jednak obowiązkowe.Korzystając ze strony internetowej Lenovo lub w inny sposób przekazując (bezpośrednio firmie Lenovo lub za pośrednictwem osób trzecich działających w jej imieniu) swoje dane osobowe, mogą być Państwo proszeni o akceptuję niniejszej Politykę ochrony danych (w tym w zakresie przekazywania Państwa danych osobowych zagranicę zgodnie z zasadami określonymi poniżej).

Jakie informacje Lenovo zbiera za pośrednictwem swoich stron internetowych?

Za pośrednictwem swojej strony internetowej Lenovo zbiera następujące informacje na temat ich użytkowników:

Dane, które przekazują Państwo dobrowolnie:

Możliwe jest korzystanie ze strony internetowej Lenovo bez podawania informacji o sobie lub jakichkolwiek konkretnych danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach podanie pewnych danych na Państwa temat może się okazać konieczne (również dla potrzeb podwykonawców Lenovo). Dane osobowe można przekazać dobrowolnie w wielu przypadkach. Na przykład Państwa dane osobowe, w tym imię i nazwisko adres e-mail, numery telefonu, informacje służące personalizacji produktów lub oprogramowania Lenovo, data urodzenia mogą być zbierane w celu umożliwienia przesyłania subskrybowanych materiałów, lub do celów korespondencji.. Lenovo

Jeżeli użytkownik dokona zakupu produktów Lenovo za pośrednictwem jednego z partnerów handlowych Lenovo i skieruje zapytanie dotyczące dokonanej transakcji lub obsługi klienta bezpośrednio pod adres kontaktowy Lenovo, wówczas możemy przekazać zapytanie użytkownika naszemu partnerowi handlowemu w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta, jeżeli uznamy takie przekazanie za uzasadnione.

Ponadto, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych w przypadku uczestnictwa w loteriach, konkursach i innych działaniach promocyjnych, a także w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Lenovo biuletynów i innych informacji o charakterze handlowym, brania udziału w ankietach, działalności na forach i blogach użytkowników oraz nawiązywania kontaktu z firmą Lenovo podczas targów, konferencji lub tym podobnych wydarzeń. Podane przez Państwa informacje są wykorzystywane do opracowywania i ulepszania stron internetowych i produktów Lenovo, personalizowania usług świadczonych online, doradzania przy zakupie i dla innych celów zgodnych z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Lenovo prowadzi także badania dotyczące użytkowników swoich stron internetowych w zakresie ich charakterystyki demograficznej (np. płci czy wieku), zainteresowań i zachowań konsumenckich na podstawie informacji dostarczonych podczas realizacji zakupów, w czasie trwania promocji, przy wypełnianiu ankiet oraz na podstawie danych pozyskanych z plików dziennika przechowywanych na naszych serwerach. Powyższe informacje są zbierane w celu poprawy standardu obsługi klienta. Wyniki badań, o których mowa powyżej, są analizowane w formie agregowanej w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnych osób. Lenovo jest uprawniona do przekazywania wyżej wspomnianych agregowanych danych swoim dostawcom.

Podanie danych osobowych może być wymagane w przypadku chęci złożenia przez Państwa, za pośrednictwem stron internetowych Lenovo, dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na opublikowane oferty pracy. Informacje o zbieranych w powyższym przypadku danych zostaną Państwu podane w momencie składania podania i będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

Użytkownik nie może podawać danych osobowych osób trzecich (np.: małżonka lub kolegi z pracy) bez uprzedniej wyraźnej zgody tych osób na podanie ich danych osobowych. Zakazane jest przekazywanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Informacje zbierane w sposób zautomatyzowany:

Pliki dziennika przechowywane na naszych serwerach automatycznie zbierają informacje na temat nazw domen i powiązane z nimi dane na temat osób odwiedzających nasze strony internetowe (np. adresy IP lub identyfikatory urządzeń). Informacje te nie mogą posłużyć do bezpośredniej identyfikacji użytkowników i służą pozyskiwaniu danych na temat liczby odwiedzin na stronach, średniej długości jednej wizyty, przeglądanych stron i sposobu korzystania z nich. Lenovo wykorzystuje te informacje w celu wywiązania się z obowiązków prawnych i regulacyjnych, badania sposobu korzystania ze swoich stron internetowych, ulepszania ich zawartości i dostarczania spersonalizowanych materiałów reklamowych. Natomiast informacje te nie są wykorzystywane w sposób, który pozwoliłby na bezpośrednią identyfikację konkretnego użytkownika. Jak opisano poniżej w części pt. „Czy Lenovo wykorzystuje pliki cookie, funkcje web beacons, narzędzia analityczne i inne technologie dla celów reklamy online i w innych celach?” wyżej wspomniane informacje mogą być zbierane za pomocą plików cookie.

Jak Lenovo wykorzystuje i udostępnia informacje zbierane za pośrednictwem swoich stron internetowych?

Poniżej znajduje się informacja o tym w jaki sposób Lenovo może wykorzystywać Państwa dane osobowe i komu mogę one być udostępniane. Poniższe informacje mają zastosowanie wybiórczo w zależności od rodzaju strony internetowej Lenovo, z której Państwo korzystają. Lenovo jest uprawniona do udostępniania Państwa danych osobowych dostawcom świadczącym usługi na jej rzecz. W niektórych przypadkach Lenovo zleca swoim podwykonawcom zbieranie, wykorzystywanie, analizowanie i inne czynności przetwarzania danych w swoim imieniu. W takich przypadkach podwykonawcy są zobowiązani do postępowania z udostępnionymi informacjami w sposób zgodne z właściwą polityką obowiązującą w firmie Lenovo.

W przypadku składania próśb:

W przypadku prośby z Państwa strony, np. w odniesieniu do konkretnego produktu lub usługi, zlecenia kontaktu lub też przesłania określonych materiałów reklamowych, przekazane przez Państwa informacje posłużą nam do realizacji żądania. W celu ułatwienia tego procesu Lenovo w razie potrzeby udostępnia informacje innym podmiotom, w tym np. swoim podmiotom powiązanym, usługodawcom, dostawcom, instytucjom finansowym, przewoźnikom, operatorom pocztowym lub organom rządowym (np. organom celnym) zaangażowanym w proces realizacji Państwa zlecenia. Lenovo może ponadto, w związku z zawartą przez Państwa transakcją, skontaktować się z Państwem w celu przeprowadzenia ankiety satysfakcji klienta lub badania rynkowego. Informacje na temat sposobu, w jaki można zrezygnować z otrzymywania ankiet i informacji handlowych znajdują się poniżej w części pt. „Cele marketingowe”.

Numer Lenovo ID i rejestracja produktu:

Podczas ustalania swojego indywidualnego numeru Lenovo ID lub rejestracji produktu marki Lenovo zbierane są pewne informacje, w tym dane osobowe, na temat Państwa oraz rejestrowanego przez Państwa urządzenia marki Lenovo. Oprócz numeru Lenovo ID mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, języka, regionu i państwa zamieszkania, typu/modelu urządzenia, adresu IP, numeru seryjnego urządzenia, daty rejestracji urządzenia a także danych aktywacyjnych systemu operacyjnego.

Lenovo wykorzystuje Państwa numer Lenovo ID w celu zidentyfikowania Państwa podczas korzystania z usług świadczonych przez firmę online, np. ze sklepu internetowego i serwisu obsługi klienta. Swój numer Lenovo ID mogą Państwo zdezaktywować w dowolnym momencie wysyłając wiadomość pod adres privacy@lenovo.com

Cele marketingowe:

Informacje podawane przez Państwa na niektórych stronach Lenovo mogą być wykorzystywane zarówno przez firmę Lenovo, jak i jej wybranych dostawców i partnerów, dla celów marketingowych, włączając w to zapisy do biuletynów reklamowych i newsletterów lub zapisy na uczestnictwo w loteriach, konkursach i promocjach. W niektórych przypadkach przed zebraniem powyższych informacji zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w wyżej wspomniany sposób. Otrzymywanie materiałów reklamowych można zablokować postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypisywania się z biuletynów i newsletterów zawartymi w wiadomościach zawierających materiały reklamowe, zmieniając ustawienia swojego konta, użytkownika w zakresie otrzymywana reklam lub wysyłając wiadomość pod adres privacy@lenovo.com .

Opinie użytkowników:

Lenovo w niektórych przypadkach zamieszcza recenzje produktów, opinie użytkowników i inne oświadczenia zadowolonych klientów na swojej stronie internetowej. Za Państwa zgodą Państwa komentarze, opatrzone imieniem i nazwiskiem, mogą zostać opublikowane w podobny sposób. Zamieszczone przez siebie komentarze można poprawiać i usuwać wysyłając wiadomość pod adres privacy@lenovo.com

Kontrola jakości usług:

W niektórych przypadkach korzystanie ze strony internetowej będzie wymagało od Państwa skontaktowania się z firmą Lenovo lub jej dostawcami, lub też otrzymania komunikatu od wyżej wspomnianych. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach rozmowy mogą być rejestrowane i archiwizowane dla celów szkolenia obsługi i kontroli jakości. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na rejestrowanie rozmowy, należy poinformować o tym rozmówcę.

Relacje z partnerami:

W przypadku, gdy reprezentują Państwo partnera biznesowego Lenovo (np. dystrybutora lub sprzedawcę produktów Lenovo), mogą Państwo korzystać ze specjalnej strony internetowej przeznaczonej dla partnerów biznesowych. Lenovo może wykorzystywać Państwa dane osobowe podane na wspomnianej stronie internetowej w celach związanych z zarządzaniem i rozwijaniem wzajemnych relacji handlowych z Państwem lub z podmiotem, który Państwo reprezentują. Może to polegać, na przykład, na wykorzystywaniu wspomnianych informacji w celu przesyłania Państwu szczegółowych informacji na temat programów partnerskich Lenovo. Może to także polegać na przekazywaniu pewnych informacji innym partnerom biznesowym (z zastrzeżeniem wszelkich ewentualnych zobowiązań do zachowania poufności informacji) lub też klientom, lub potencjalnymi klientom Lenovo. Lenovo może ponadto, w związku z określoną transakcją lub programem, skontaktować się z Państwem w celu przeprowadzenia ankiety satysfakcji klienta lub badania rynkowego.

Zarządzanie siecią dostawców:

W przypadku, gdy reprezentują Państwo dostawcę Lenovo, mogą Państwo korzystać ze specjalnej strony internetowej przeznaczonej dla dostawców. Lenovo może wykorzystywać informacje podane na wspomnianej stronie w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy z Państwem. Może to polegać, miedzy innymi, na przekazywaniu informacji podmiotom powiązanym z Lenovo, partnerom biznesowym Lenovo, a także klientom, przewoźnikom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym lub organom rządowym zaangażowanym w proces realizacji danej transakcji. Wspomniane informacje mogą także być wykorzystywane w celach związanych z zarządzaniem i rozwijaniem wzajemnych relacji handlowych z Państwem lub z dostawcą, którego Państwo reprezentują lub też z innymi dostawcami w ogólności.

Przekazywanie informacji na mocy prawa:

W niektórych przypadkach dane osobowe są przekazywane na żądanie władz lub na mocy nakazu sądowego. W związku z powyższym w przypadku, gdy istnieją ważne powody wskazujące na taką konieczność, dane osobowe mogą być przekazywane organom regulacyjnym lub władzom rządowym, sądom, trybunałom i organom ścigania, w celach związanych z ochroną praw Lenovo, zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa lub innych osób, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o nadużycia lub też w odpowiedzi na żądanie ze strony władz rządowych.

Blogi i fora dyskusyjne:

Lenovo będzie przetwarzało dane osobowe użytkowników zamieszczone na forach dyskusyjnych i w chat roomach. W przypadku działalności na blogach lub forach dyskusyjnych Lenovo, należy pamiętać, że informacje publikowane w tych mediach mogą być dostępne dla szerokiego grona osób mających dostęp do wspomnianych blogów, grup dyskusyjnych lub czatów, w tym także osób spoza Lenovo. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że poszczególne blogi, fora i czaty mogą być udostępniane na serwerach organizacji innych, niż Lenovo i mogą na nich obowiązywać inne zasady i regulaminy. Opinie każdego z uczestników blogów, grup dyskusyjnych i czatów publikowane w tych mediach są odzwierciedleniem poglądów tylko i wyłącznie tych osób, nie są zaś opiniami Lenovo.

Łącza do mediów społecznościowych i widgety:

Strona internetowa Lenovo zawiera łącza do mediów społecznościowych i hiperlinki, np. paski z ikonami prowadzącymi do profili Lenovo na określonych stronach (np. do profilu Lenovo na portalu Facebook czy też konta Lenovo w usłudze Twitter). Wspomniane łącza mogą, w niektórych przypadkach, zbierać dane, takie jak Państwa adres IP oraz informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach. Możliwe jest też zapisanie pliku cookie w celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania łącza. Łącza do mediów społecznościowych i widgety są udostępniane na serwerach firm zewnętrznych lub też funkcjonują bezpośrednio na stronach internetowych Lenovo. Państwa działania podejmowane za ich pośrednictwem podlegają postanowieniom polityki ochrony danych podmiotu, który je udostępnia.

Logowanie jednorazowe:

Do niektórych obszarów naszych stron internetowych można się logować za pośrednictwem usług takich jak Facebook Connect lub też Open ID provider. Wspomniane usługi dokonują uwierzytelnienia Państwa tożsamości, a także umożliwiają zapisanie niektórych danych osobowych (np. imienia, nazwiska i adresu e-mail) oraz automatyczne wypełnianie pól w formularzu logowania. Usługi, takie jak Facebook Connect umożliwiają publikowanie informacji na temat swoich działań na stronie internetowej na swoim profilu społecznościowym i udostępnianie ich innym osobom z grona znajomych na danym portalu społecznościowym.

Ramki i strony typu „Powered-By”:

Strony internetowa Lenovo wykorzystuje tzw. ramki, które umożliwiają prezentowanie treści pochodzących od dostawców lub partnerów zachowując jednocześnie wygląd i funkcje pierwotnie otwartej strony internetowej. Ponadto, niektóre strony internetowe oznaczone logo Lenovo mogą być administrowane przez dostawców lub partnerów Lenovo i mogą posiadać oznaczenie „powered-by”. Należy pamiętać, że tego typu strony mogą podlegać regulacjom w zakresie prywatności i ochrony danych wprowadzonym przez naszych dostawców lub partnerów, które mogą nie być zgodne z polityką ochrony danych Lenovo.

Przejęcia i fuzje:

Należy wziąć pod uwagę, iż może dojść do sytuacji, w której Lenovo podejmie decyzję o zbyciu lub skonsolidowaniu swojego przedsiębiorstwa, nabyciu innego przedsiębiorstwa lub innego rodzaju restrukturyzacji na terytorium jednego lub więcej państw, z uwagi na swoją strategię biznesową lub z innych przyczyn natury gospodarczej. O wszelkich zmianach w zakresie własności lub sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także wszelkich nowych możliwościach przysługujących Państwu w związku z powyższymi zmianami, będą Państwo informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub widocznym komunikatem na stronie internetowej Lenovo. Transakcje, o których mowa powyżej, mogą dotyczyć przekazywania danych osobowych nabywcom lub potencjalnym nabywcom lub otrzymywania danych osobowych od sprzedających.

Przekazywanie danych innym osobom:

Oprócz źródeł danych opisanych powyżej, mogą pojawić się okoliczności, w których Lenovo będzie zobowiązana do udostępnienia Państwa danych osobowych osobom innym, niż wyżej wspomniani odbiorcy danych, w tym między innymi radcom prawnym lub windykatorom. W niektórych przypadkach Lenovo zatrudnia usługodawców w celu gromadzenia, wykorzystywania, analizowania lub przetwarzania w inny sposób danych w imieniu Lenovo. W szczególności Lenovo powierza przetwarzanie danych podmiotom należącym do grupy kapitałowej Lenovo i podmiotom świadczącym usługi na rzecz grupy kapitałowej Lenovo i na rzecz Lenovo Technologies B.V., w tym partnerom handlowym prowadzącym sprzedaż produktów Lenovo. Lenovo wymaga od takich usługodawców, aby przetwarzali dane w sposób zgodny z polityką Lenovo.

Czy Lenovo przekazuje moje dane osobowe podmiotom zagranicznym?

Lenovo należy do grupy przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, której podmioty, procesy, struktury zarządcze i systemy techniczne funkcjonują w skali międzynarodowej. W związku z powyższym, prawo zezwala Lenovo na udostępnianie Państwa danych osobowych w obrębie struktury organizacyjnej firmy, (w tym oddziałom, podmiotom powiązanym i spółkom dominującym) oraz przekazywanie tych danych dostawcom i partnerom biznesowym, jak również przesyłanie ich do innych państw, na terytorium których Lenovo prowadzi działalność gospodarczą, (w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin). Bez względu na konkretne terytorium, do którego informacje są przekazywane i na którym są przechowywane, nasze wewnętrzne regulacje w zakresie ochrony danych chronią Państwa dane osobowe w każdym miejscu na świecie.

Należy jednak pamiętać, że prawa dotyczące ochrony danych w niektórych państwach różnią się od przepisów obowiązujących w kraju Państwa zamieszkania. W wyżej wspomnianych państwach Lenovo zapewnia taki sam poziom ochrony danych i podejmuje wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji podczas przesyłania i przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie konieczności Lenovo zawiera stosowne umowy pomiędzy spółkami z grupy Lenovo lub też dostawcami lub partnerami biznesowymi, które regulują kwestie przekazywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Oprócz praktyk w zakresie ochrony informacji opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych, należące do grupy Lenovo przedsiębiorstwo Motorola Mobility wprowadziło tzw. „Obowiązujący regulamin korporacyjny” dla transferów danych pomiędzy spółkami z grupy Motorola Mobility na terytorium Unii Europejskiej a spółkami z grupy Motorola Mobility w innych miejscach na świecie. Wyżej wspomniany regulamin został zatwierdzony przez niektóre spośród unijnych Organów Ochrony Danych. Jego wprowadzenie jest elementem starań po stronie Motorola Mobility w celu zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez ten podmiot bez względu na miejsce przechowywania tychże danych. Pełny tekst wyżej wspomnianego regulaminu znajduje się tutaj. Więcej informacji można uzyskać pod adresem privacy@lenovo.com.

Czy Lenovo wykorzystuje pliki cookie, funkcje web beacons, narzędzia analityczne i inne technologie dla celów reklamy online i w innych celach?

Tak jak w przypadku większości stron internetowych, Lenovo automatycznie zbiera niektóre informacje i przechowuje je w plikach dzienników logowania. W niektórych przypadkach zbierane są dane na temat działań użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej, co ma na celu zwiększenie standardu obsługi klienta, poprawę funkcjonalności strony i personalizację prezentowanych treści reklamowych.

Na przykład przechowywane są informacje na temat domen, z których użytkownicy wchodzą na naszą stronę, a także na temat aktywności na stronach użytkowników na stronie Lenovo. Powyższe działania podejmowane są w taki sposób, który nie pozwala na ustalenie tożsamości poszczególnych użytkowników (tzw. „dane nieidentyfikowalne”). Lenovo oraz inne osoby działające w jej imieniu są uprawnione do wykorzystywania wyżej wspomnianych danych do analizowania trendów i statystyk, ulepszania strony internetowej Lenovo i dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam.

Dane przeglądania (clickstreams):

Podczas zbierania danych osobowych na Państwa temat, w czasie zawierania transakcji mogą być zbierane także pewne nieidentyfikowalne dane dotyczące samej transakcji, które następnie są łączone z innymi danymi o charakterze nieidentyfikowalnym. Tego typu informacje znane są także jako tzw. „clickstreams”. Dane tego rodzaju wykorzystuje się wyłącznie w charakterze agregowanym do analizowania trendów i prawidłowości. Informacje te nie są poddawane analizie na poziomie konkretnych osób.

Pliki cookie:

W celu dostosowania strony do potrzeb klienta, Lenovo może wykorzystywać pliki cookie, np. pliki GoogleAnalytics lub DoubleClick cookies do pozyskiwania i przechowywania informacji na Państwa temat. Pliki cookie to niewielkie fragmenty informacji, które są przesyłane do Państwa przeglądarki z serwera sieciowego i przechowywane na twardym dysku Państwa komputera. Lenovo wykorzystuje pliki cookie, aby zachować informacje na Państwa temat i pomagać Państwu podczas wyszukiwania informacji na stronach internetowych. Ponadto, Lenovo może również zbierać za pomocą plików cookies dane dotyczące produktów dodawanych do koszyka na stronie Lenovo, które następnie są przekazywane partnerom handlowym przy przekierowywaniu Użytkownika na stronę trzecią w celu realizacji transakcji. Dane te zbierane są w formacie niepozwalającym na identyfikację użytkownika i mogą być łączone z innymi tego typu danymi, takimi jak dane clickstream. Dane te używane są i analizowane jedynie sumarycznie i całościowo, pomagając nam w zrozumieniu trendów i wzorów. Nie są analizowane indywidualnie. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby szczegóły jego transakcji zostały wykorzystane w ten sposób, może zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.

Pliki cookie umożliwiają również zapamiętywanie haseł i preferencji użytkownika tak, aby nie trzeba było ich wprowadzać podczas każdych odwiedzin na stronie. Pliki cookie służą także do dobierania materiałów reklamowych na podstawie zainteresowań konkretnego użytkownika.

Lenovo może także wykorzystywać pliki cookie do analizowania ruchu sieciowego, mierzenia sposobu korzystania ze strony Lenovo i miejsc najczęściej odwiedzanych. Lenovo może wykorzystywać wyżej wspomniane informacje do analizowania sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się w obrębie strony i do określenia wspólnych wzorców użytkowania tejże strony, w tym także domen, z których użytkownicy są przekierowywani na strony Lenovo. Informacje te są wykorzystywane do celów upraszczania sposobu poruszania się w obrębie strony, proponowania produktów i ulepszania stron internetowych Lenovo z punktu widzenia komfortu i wygody użytkowania. Pliki cookie są wykorzystywane w sposób względnie standardowy. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jednakże można zablokować przechowywane plików cookie w następujący sposób:

 • zaniechanie odwiedzania stron internetowych Lenovo
 • ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy przesyłane są pliki cookie
 • ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby nie przyjmowała plików cookie
 • usuwanie plików cookie po zakończeniu odwiedzin na stronie internetowej Lenovo
 • przeglądanie zawartości strony internetowej Lenovo w trybie anonimowym (zwanym „Incognito” w przeglądarce Chrome, „InPrivate” w przeglądarce Internet Explorer oraz „Private Browsing” w przeglądarce Firefox i Safari).

Należy także pamiętać, że niektóre funkcje strony internetowej Lenovo mogą nie działać poprawnie bez wymiany plików cookie.

W przypadku, gdy nie znają Państwo sposobów kontrolowania lub usuwania plików cookie lub chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania niektórych spersonalizowanych materiałów reklamowych opartych na Państwa historii przeglądania, zalecamy odwiedzenie strony http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info, lub www.youronlinechoices.eu, gdzie znajdą Państwo porady i szczegółowe instrukcje w tym zakresie.

W przypadku, gdy chcieliby Państwo zrezygnować z funkcji Google Analytics for Display Advertisers lub Google Display Network, należy odwiedzić stronę Menedżera preferencji reklam Google. W celu rezygnacji z funkcji Google Analytics można także skorzystać z dodatku Google Analytics Opt-out Browser do przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat sposobu dezaktywowania wyżej wspomnianych funkcji w przeglądarce swojego komputera lub urządzenia mobilnego znajdą Państwo w instrukcji obsługi lub menu pomocy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź "Szczegółowe informacje o plikach cookie".

Obiekty Local Storage:

Ponadto, Lenovo może wykorzystywać tzw. obiekty Local Storage (LSO), np. Flash cookies i HTML5, w których przechowywane są treści i preferencje. Dostawcy i partnerzy biznesowi, którzy odpowiadają za określone funkcje naszej strony lub prezentują na niej materiały reklamowe oparte na Państwa historii wyszukiwania także korzystają z LSO (np. HTML5) w celu zbierania i przechowywania informacji. Poszczególne przeglądarki internetowe oferują własne rozwiązania służące do kontroli i usuwania obiektów HTML5 i LSO. Ustawienia plików Flash cookies dostępne są tutaj.

Reklama online:

Lenovo może także korzystać z usług udostępnianych na serwerach innych organizacji, np. Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager and Google Analytics Demographic czy Interest Reporting, w celach związanych ze świadczeniem usług mających za zadanie analizowanie korzystania ze stron internetowych Lenovo przez użytkowników oraz dostarczaniem reklam online opartych na ich zainteresowaniach. Wyżej wspomniane usługi mogą zbierać informacje, w tym adres IP urządzenia przesyłany przez Państwa przeglądarkę lub za pośrednictwem plików cookie, (więcej na temat zarządzania plikami cookie znajdą Państwo pod nagłówkiem „Pliki cookie”).

Informacje te mogą być wykorzystywane do analizowania trendów w zakresie korzystania ze strony oraz do prezentowania reklam produktów Lenovo podczas przeglądania stron, w tym nienależących do Lenovo. Reklamy są dostarczane na podstawie informacji pozyskanych w oparciu na odwiedzinach na stornach Lenovo. Zarówno Lenovo, jak i jej dostawcy, w tym Google i DoubleClick, korzystają z plików cookie w celu analizowania związku pomiędzy odsłonami reklam i innymi funkcjami o charakterze reklamowym, a także Państwa interakcjami ze wspominanymi reklamami, a odwiedzinami na stronach internetowych Lenovo.

W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie wyżej wspomnianych funkcji w celu dostarczania spersonalizowanych reklam, mogą Państwo zrezygnować. Po rezygnacji będą Państwo otrzymywać reklamy w formie niespersonalizowanej.

Adobe Marketing Cloud Device Co-Op:

Lenovo uczestniczy w inicjatywie o nazwie Adobe Marketing Cloud Device Cooperative, której celem jest badanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z określonych stron i aplikacji internetowych Lenovo na różnych urządzeniach, i w efekcie dostarczanie Państwu spersonalizowanych ofert promocyjnych. Dowiedz się więcej na temat tego, jak Adobe to robi i jak można zrezygnować z uczestnictwa w tym programie.

Web beacons i inne technologie:

Strona internetowa Lenovo korzysta z funkcji web beacon i innych technologii, np. javascript i etag, w celu poprawy wygody użytkowania. Wspomniane technologie mogą być stosowane na różnych stronach należących do Lenovo. Podczas odwiedzin na wyżej wspomnianych stronach sporządzony zostaje raport, który ma charakter informacji nieidentyfikowalnej. Raporty te mogą następnie być przetwarzane przez firmę Lenovo lub jej dostawców. Funkcje web beacon zazwyczaj współpracują z plikami cookie. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcje web beacon i inne technologie nadal będą wykrywać odwiedziny na stronach, ale raporty przez nie wytwarzane nie będą mogły być kojarzone z innymi nieidentyfikowalnymi informacjami pochodzącymi z plików cookie i nie będą wykorzystywane.

Spersonalizowane adresy URL:

W niektórych przypadkach strony internetowe Lenovo mogą być personalizowane dla niektórych użytkowników. W przypadku odwiedzin na jednej z wyżej wspominanych stron mogą Państwo napotkać spersonalizowane odniesienia do produktów lub usług, które zostały dobrane na podstawie sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych Lenovo oraz udostępnionych przez Państwa informacji. Podczas Państwa odwiedzin na wspomnianych stronach Lenovo może zbierać informacje na temat Państwa sposobu korzystania z nich, co ma na celu coraz lepsze dostosowywanie stron internetowych Lenovo do Państwa zainteresowań. Zaproszenie do odwiedzenia wyżej wspomnianych stron internetowych może mieć formę spersonalizowanego adresu URL przesłanego pocztą elektroniczną, powiadomienia podczas rejestracji lub podczas logowania na konkretnej stronie internetowej.

W jaki sposób moje dane są zabezpieczane?

Lenovo wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych oraz utrzymania wysokiej jakości tych danych, zarówno podczas przesyłania, jak i po zakończeniu transmisji. Lenovo wykorzystuje, między innymi, mechanizmy szyfrowania podczas przesyłania informacji , w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

Lenovo przechowuje Państwa dane osobowe do czasu usunięcia Państwa konta użytkownika, lub w razie potrzeby w celu świadczenia usług na Państwa rzecz. Ponadto, Lenovo przechowuje Państwa dane osobowe w związku z wymogami prawnymi, w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw Lenovo.

Należy jednak pamiętać, że transmisja danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych, Lenovo nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przekazanych za pośrednictwem jej stron internetowych. W związku z powyższym, korzystają Państwo ze stron internetowych Lenovo na własne ryzyko. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych, a także zgłaszania problemów lub potencjalnych naruszeń do Lenovo Information Security Team znajdą Państwo tutaj .

Jak chronione są dane moich dzieci?

Strony internetowe prowadzone przez firmę Lenovo lub przez inne osoby w jej imieniu są przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia. Lenovo nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny udostępniać ani przekazywać żadnych informacji na stronach internetowych Lenovo.

W przypadku zamieszczenia danych osobowych na stronach Lenovo przez dziecko poniżej 16 roku życia, Lenovo usuwa takie informacje natychmiast po uzyskaniu wiedzy na temat wieku nadawcy. Tego typu informacje nie są wykorzystywane w żaden sposób. Lenovo zachęca rodziców dzieci do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu przez nie z Internetu oraz do edukowania dzieci w zakresie możliwych zagrożeń wynikających z udostępniania swoich danych w sieci.

Jakie są moje prawa w zakresie ochrony danych?

Różne obowiązujące przepisy o ochronie danych mogą Państwa uprawniać do kontroli nad wykorzystywaniem i przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Lenovo. Wyżej wspomniane prawa obejmują (i) prawo do żądania dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, (ii) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub też do żądania sprostowania lub usuwania swoich danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz (iv) prawo do przenoszenia danych. W przypadku wykorzystywania danych osobowych za Państwa zgodą, są Państwo uprawnieni do wycofania wspomnianej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyżej wspomnianej zgody pozostaje bez wpływu na sposób wykorzystywania Państwa danych przed wycofaniem zgody, o której mowa powyżej.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z firmą Lenovo pod adresem privacy@lenovo.com. Państwa wnioski będą przez firmę Lenovo rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W niektórych przypadkach mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości w celu usprawnienia procesu rozpatrywania złożonego wniosku.

Ponadto są Państwo uprawnieni do zgłaszania zapytań i skarg do właściwych władz odpowiedzialnych za ochronę danych w Państwa kraju w dowolnym momencie. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jak można skontaktować się z Lenovo?

W razie jakichkolwiek pytań odnoszących się do niniejszej Polityki ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się z Lenovo pod adresem e-mail privacy@lenovo.comlub też pod adresem siedziby Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa

O Polityce ochrony danych

Czego dotyczy niniejsza Polityka ochrony danych:

Ochrona Państwa danych jest jednym z priorytetów Lenovo. Niniejsza Polityka ochrony danych ma zastosowanie do oprogramowania i usług dostarczanych przez Lenovo oraz jej podmioty powiązane, w tym Motorola Mobility (łącznie „Lenovo”) dostępnych w produktach Lenovo, w tym między innymi komputerach osobistych (PC), tabletach, smartfonach, stacjach roboczych i nośnikach danych (łącznie „Produkty Lenovo”). Niniejszy dokument dotyczy także oprogramowania, aplikacji i innych usług Lenovo wykorzystywanych przez Państwa na urządzeniach innych producentów. Niniejsza polityka określa praktyki dotyczące produktów Lenovo, w tym rodzaje zbieranych danych, sposoby wykorzystywania danych, osoby, którym dane są udostępniane i metody ochrony danych.

Czego niniejsza Polityka ochrony danych nie dotyczy:

Oprócz zbierania danych z innych źródeł, Lenovo zbiera dane za pośrednictwem swoich stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki ochrony danych w zakresie stron internetowych, prosimy zapoznać się z treścią Polityki Ochrony Danych Lenovo dostępnej here. Ponadto, niniejszy dokument nie dotyczy oprogramowania i innych usług dostarczanych przez osoby trzecie, które są przez Państwa instalowane lub wykorzystywane za pośrednictwem produktów Lenovo.

Zmiany niniejszej Polityki ochrony danych:

W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, zostaną Państwu udostępnione poprzednie jego wersje w sposób umożliwiający prześledzenie wprowadzonych zmian. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym dokumencie, przed wejściem przedmiotowych zmian w życie zostaną Państwo powiadomieni za pomocą komunikatu na stronie internetowej Lenovo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w Państwa profilu użytkownika). W przypadkach, w których jest to wymagane na mocy przepisów prawa o ochronie danych, będą Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na wprowadzenie pewnych istotnych zmian w sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych. Zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat ochrony danych. W przypadku, gdy w związku z jednym lub więcej produktem Lenovo zmianie ulegnie sposób zbierania, porządkowania, przekazywania lub w inny sposób wykorzystywania informacji, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie stosownej zgody zanim przedmiotowe zmiany zostaną wprowadzone w odniesieniu do Państwa produktu/produktów.

Należy pamiętać, że użytkownicy niebędący właścicielami tych Produktów Lenovo, które umożliwiają obsługę wielu użytkowników, nie zawsze mają takie same możliwości zmiany ustawień, zezwoleń i preferencji w zakresie zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji, jakie przysługują użytkownikom będącym właścicielami tych urządzeń.

Decyzja Użytkownika:

Przekazując swoje dane Lenovo, każdy użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie treści o charakterze marketingowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie takich zgód nie jest jednak obowiązkowe.Korzystając ze strony internetowej Lenovo lub w inny sposób przekazując (bezpośrednio Lenovo lub za pośrednictwem osób trzecich działających w jej imieniu) swoje dane osobowe, mogą być Państwo proszeni o akceptuję niniejszej Politykę ochrony danych (w tym w zakresie przekazywania Państwa danych osobowych zagranicę zgodnie z zasadami określonymi poniżej

Jakie informacje Lenovo zbiera i w jaki sposób są one wykorzystywane?

Lenovo zbiera informacje na temat Państwa oraz Państwa Produktów Lenovo, a także wykorzystuje wspomniane informacje w celu optymalizacji Państwa Produktów Lenovo i usprawnienia ich działania. Należy pamiętać, że zaniechanie podania swoich danych osobowych w przypadkach, gdy jest to wymagane, może uniemożliwić dostarczenie Państwu zamówionych Produktów Lenovo.

Zakładanie profilu użytkownika

Państwa Profil Użytkownika może obejmować informacje zebrane przez Firmę Lenovo na podstawie wzajemnych kontaktów z Państwem, np. Państwa wizyt na stronach internetowych Lenovo, kontaktów z pracownikami obsługi klienta, informacji podanych podczas rejestracji Produktów Lenovo, a także na podstawie niektórych użytkowanych przez Państwa Produktów Lenovo. Pozwala to na dostarczenie informacji niezbędnych do poprawnego działania niektórych Produktów Lenovo, a także oprogramowania i funkcji innego pochodzenia zainstalowanych na wspomnianych produktach, jak również na rozwiązywanie ewentualnych problemów, dostarczanie Państwu wiadomości, aktualizacji i informacji na temat Produktów Lenovo a także, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych, dostarczanie Państwu informacji o innych Produktach Lenovo, które mogą Państwa zainteresować.

Numer Lenovo ID i rejestracja produktu

Podczas ustalania swojego indywidualnego numeru Lenovo ID lub rejestracji produktu marki Lenovo zbierane są pewne informacje, w tym dane osobowe, na temat Państwa oraz rejestrowanego przez Państwa urządzenia marki Lenovo. Oprócz numeru Lenovo ID mogą Państwo zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji, w tym swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, języka, regionu i państwa zamieszkania, typu/modelu urządzenia, adresu IP, numeru seryjnego urządzenia, daty rejestracji urządzenia a także danych aktywacyjnych systemu operacyjnego.

Lenovo wykorzystuje Państwa numer Lenovo ID w celu zidentyfikowania Państwa podczas korzystania z usług świadczonych przez firmę online, np. ze sklepu internetowego i serwisu obsługi klienta. Państwa numer Lenovo ID oraz dane osobowe z nim związane nie będą łączone z jakimikolwiek informacjami zbieranymi na temat korzystania z produktu. Swój numer Lenovo ID mogą Państwo zmienić lub zdezaktywować w dowolnym momencie wysyłając wiadomość pod adres privacy@lenovo.com.

Aktualizowanie oprogramowania

W przypadku wyrażenia zgody na zbieranie informacji z Produktów Lenovo, Lenovo może zbierać i wykorzystywać dane potrzebne do stwierdzenia, czy wykorzystywane przez Państwa oprogramowanie jest aktualne. Wyżej wspomniane dane są wykorzystywane do opracowywania nowych produktów i narzędzi programowych oraz do naprawiania błędów w oprogramowaniu, aby zapewnić płynną i wydajną pracę Państwa Produktów Lenovo.

Obsługa klienta

Mogą Państwo dobrowolnie przekazywać firmie Lenovo informacje dotyczące sposobów korzystania ze swoich Produktów Lenovo w celu skutecznego świadczenia i stałego ulepszania obsługi klienta. Informacje zbierane na temat Państwa Produktów Lenovo obejmują: numer seryjny produktu lub inny numer identyfikacyjny, typ/model produktu, adres IP, a także informacje na temat wykorzystywania Państwa Produktów Lenovo i ich elementów, np. oprzyrządowania lub funkcji systemowych. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na zbieranie danych osobowych, Lenovo może dodatkowo zbierać dane osobowe, w tym Państwa imię i nazwisko, identyfikator użytkownika i adres e-mail.

Wyżej wspomniane informacje będą wykorzystywane w celu rozwiązywania ewentualnych problemów z Produktami Lenovo, naprawiania błędów w oprogramowaniu i świadczenia innych usług serwisowych, a także ulepszania obsługi klienta. W przypadku, gdy nie chcą Państwo udostępniać Lenovo wyżej wspomnianych informacji, należy zdezaktywować opcję zbierania danych na temat korzystania z produktu w Ustawieniach Prywatności Produktu Lenovo, a następnie zrobić to samo w ustawieniach danej aplikacji.

Ulepszanie produktów i oprogramowania

Mogą Państwo dobrowolnie przekazywać Lenovo informacje dotyczące sposobów korzystania z produktów i oprogramowania w celu stałego ulepszania Produktów Lenovo. Informacje zbierane przez Lenovo obejmują numer seryjny lub inny numer identyfikacyjny produktu, typ/model produktu, informacje na temat sposobów użytkowania Produktów Lenovo oraz zainstalowanego na nich oprogramowania, a także informacje na temat działania Produktów Lenovo.

Wyżej wspomniane informacje są przez Lenovo wykorzystywane do określania prawidłowości w zakresie działania Produktów Lenovo oraz zainstalowanego na nich oprogramowania, opracowywania nowych funkcji dla potrzeb przyszłych modeli, zwiększania wygody użytkowania, a także dostarczania informacji dotyczących produktów za Państwa zgodą. W przypadku, gdy nie chcą Państwo udostępniać firmie Lenovo wyżej wspomnianych informacji, należy zdezaktywować opcję zbierania danych na temat korzystania z produktu w Ustawieniach Prywatności Produktu Lenovo, a następnie zrobić to samo w ustawieniach danej aplikacji, lub też odinstalować daną aplikację.

Informacje na temat korzystania z oprogramowania

Mogą Państwo dobrowolnie przekazywać Lenovo informacje dotyczące sposobów korzystania z aplikacji zainstalowanych na Państwa Produktach Lenovo. Zbierane przez Lenovo informacje obejmują dane na temat częstotliwości korzystania przez Państwa z danej aplikacji, funkcji aplikacji, które Państwo wykorzystują, a także działania tejże aplikacji. Informacje na temat korzystania z oprogramowania zbierane przez Lenovo nie identyfikują Państwa ani Państwa produktu w sposób bezpośredni, chyba że uaktywnili Państwo w swoim Produkcie Lenovo funkcję „enhanced device support” lub „Help Improve”.

Wyżej wspomniane informacje są przez Lenovo wykorzystywane do analizowania działania aplikacji Lenovo, opracowywania ulepszeń na potrzeby nowych wersji, a także dostarczania informacji dotyczących produktów za Państwa zgodą. Zbieranie informacji w powyższy sposób można w dowolnym momencie zablokować zmieniając odpowiednie ustawienia danej aplikacji w zakresie Prywatności. Zbieranie danych dotyczących wykorzystywania oprogramowania przez niektóre aplikacje Lenovo można zablokować: (i) wyłączając funkcję „Usage statistics collection” w aplikacji „Settings”, (ii) odinstalowując daną aplikację w panelu sterowania z poziomu menu „Settings”, lub (iii) odwiedzając stronę Lenovo Support, gdzie znajdują się informacje na temat ograniczania zbierania danych o wykorzystywaniu oprogramowania (kliknij tutaj).

Działanie produktów, usług i oprogramowania Lenovo

Niektóre Produkty Lenovo, a także oprogramowanie i usługi, nie mogą poprawnie funkcjonować bez zbierania informacji na temat ich działania. Lenovo wykorzystuje tego typu informacje wyłącznie po uruchomieniu lub aktywacji przez Państwa wyżej wspomnianych funkcji i usług. Wspomniane informacje obejmują identyfikatory produktu, w tym numery seryjne, informacje o wykorzystywaniu aplikacji oraz dane techniczne. W odniesieniu do smartfonów i innych urządzeń mobilnych Lenovo, wspomniane informacje mogą także obejmować lokalizację Państwa Produktu Lenovo oraz treści wytworzone przez użytkownika, np. materiały dźwiękowe na potrzeby aplikacji sterowanych głosem. Przedmiotowe aplikacje przechowują wyżej wspomniane informacje lokalnie w Państwa Produkcie Lenovo, jednak w określonych przypadkach konieczne jest przekazanie tychże informacji Lenovo lub dostawcy oprogramowania w celu umożliwienia pełnego działania niektórych uruchomionych przez Państwa funkcji, w tym aplikacji sterowanych głosowo lub usług opartych na lokalizacji Produktu Lenovo.

W przypadku, gdy w dowolnym momencie zechcą Państwo ograniczyć lub całkowicie zablokować zbieranie wyżej wspomnianych informacji przez firmę Lenovo, mogą Państwo (i) wyłączyć funkcję zbierania danych w ustawieniach prywatności danej aplikacji, (ii) skorzystać z menu „Settings” Produktu Lenovo lub danej aplikacji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dezaktywacji lub usunięcia tejże aplikacji, lub też (iii) odwiedzić stronę Lenovo Support (dostępną tutaj), gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat odinstalowywania aplikacji Lenovo. W każdym przypadku mogą Państwo zapoznać się z ustawieniami dostępnymi w obszarze „Settings” produktu lub danej aplikacji w celu dezaktywowania lub odinstalowania aplikacji stanowiącej źródło problemu.

Aplikacje przetwarzające dane - informacje dodatkowe

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób niektóre aplikacje Lenovo i Motorola przetwarzają Państwa dane. Należy pamiętać, że poniższa informacja może nie dotyczyć wszystkich aplikacji Lenovo lub Motorola zainstalowanych na Państwa urządzeniu. Ponadto należy pamiętać, że nie wszystkie Produkty Lenovo są kompatybilne z każdą aplikacją Lenovo lub Motorola, jak również o tym, że mogą Państwo mieć dostęp do różnych aplikacji Lenovo lub Motorola, przy czym różnice pomiędzy tymi aplikacjami mogą zależeć, między innymi, od rodzaju posiadanego przez Państwa Produktu Lenovo.

Aplikacje Lenovo:

Lenovo Connect 2+

Aplikacja Lenovo Connect 2+ pozwala na automatyczne kopiowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki, filmów i innych plików pomiędzy urządzeniami, np. telefonem i komputerem PC. Można także odbierać komunikaty przesyłane na telefon z poziomu komputera PC oraz kontynuować działania rozpoczęte na jednym urządzeniu za pomocą drugiego połączonego urządzenia. Ponadto, aplikacja Connect2+ automatycznie łączy ze sobą urządzenia bez potrzeby korzystania z sieci WiFi lub transmisji danych komórkowych. Aplikacja Connect2+ zbiera informacje na temat lokalizacji i urządzenia w celu ułatwienia łączenia urządzeń ze sobą, a także dane na temat korzystania z aplikacji, w tym tego, z jakich funkcji aplikacji Connect2+ Państwo korzystają i jak często wykorzystują Państwo możliwość łączenia ze sobą urządzeń.

Lenovo Settings

Aplikacja Lenovo Settings to centrum komputera PC, które umożliwia łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji i ustawień urządzenia. Aplikacja ta wykorzystuje jeden, centralny interfejs użytkownika do konfigurowania funkcji urządzenia w zależności od trybu, atmosfery i sposobu użytkowania – opierając się na Państwa osobistych preferencjach. Jeśli Państwa komputer PC zostanie ustawiony na automatyczne aktualizowanie w zależności od lokalizacji i dostępności sieci, aplikacja Settings będzie zbierać odpowiednie informacje, np. dane dotyczące sieci WiFi lub VPN, w celu płynnego i niezakłóconego aktualizowania systemu. O ile wszelkie informacje na temat systemu są zbierane i przechowywane na Państwa komputerze PC, mają Państwo możliwość dobrowolnego przekazywania anonimowych danych na temat swojego korzystania z aplikacji Settings.

Lenovo Companion

Aplikacja Lenovo Companion umożliwia dostęp do najlepszych funkcji i możliwości Państwa komputera, a także pełne zrozumienie ich działania. Aplikacji Companion można użyć w celu zoptymalizowania działania swojego komputera PC, sprawdzenia jego stanu i zarządzania cyklicznymi aktualizacjami. Aplikacja Companion zbiera dane w postaci identyfikatora komputera PC oraz informacji na temat zdarzeń i wykorzystywania urządzenia, w tym działania systemu, korzystania z aplikacji i wsparcia technicznego. Wspomniane informacje są przechowywane na Państwa komputerze PC, natomiast informacje dotyczące korzystania z aplikacji Companion mogą być przekazywane firmie Lenovo wyłącznie po uzyskaniu od Państwa zgody na tego typu zbieranie danych.

Lenovo Nerve Center

Aplikacja Lenovo Nerve Center została opracowana w celu zwiększenia wrażeń z gier komputerowych zainstalowanych na komputerach Lenovo przeznaczonych dla graczy. Aplikacja Nerve Center dostosowuje zarówno ustawienia programowe jak i sprzętowe w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi maksymalną personalizację wszystkich aspektów działania gier na komputerze. Aplikacja Nerve Center może zbierać dane na temat Państwa preferencji w zakresie sprzętu, np. klawiatury, touchpad, głośnika, jak również pomagać użytkownikowi podczas dostosowywania ustawień audio i wideo w grach. Wszelkie informacje systemowe i nagrania zebrane przez aplikację Nerve Center są przechowywane na Państwa komputerze PC. Żadne informacje o charakterze wrażliwym nie są w tym zakresie przesyłane do Lenovo.

Aplikacje Motorola:

Camera

Aplikacja Camera pozwala Państwu na:

 • Oznaczanie swoich zdjęć i filmów informacjami o lokalizacji. Udostępniając swoje zdjęcia i filmy innym osobom przekazują Państwo także informacje na temat lokalizacji. W przypadku skorzystania z funkcji geolokalizacji zdjęć i filmów, aplikacja Motorola Gallery wykorzystuje te informacje do organizowania galerii użytkownika.
 • Uruchamianie aplikacji bez dotykania ekranu za pomocą danych kontekstowych odbieranych przez czujniki analizujące gesty.
 • Robienie lepszych zdjęć dzięki funkcji wykrywania twarzy oraz innych mechanizmów wykrywania kształtów, które zapewniają optymalną jakość obrazu przed lub po naciśnięciu spustu migawki. Mogą Państwo porównać najlepsze zdjęcie z pierwotnym obrazem przechowywanym w aplikacji Gallery i zdecydować które zdjęcie zachować. Informacje zbierane przez funkcję rozpoznawania twarzy są przechowywane w telefonie i nie są przekazywane firmie Motorola ani też żadnym osobom trzecim. W celu sprawniejszego rozwiązywania problemów aplikacja Camera przechowuje dane na temat jakości obrazów wraz z innymi metadanymi dotyczącymi Państwa zdjęć. Podczas udostępniania innym osobom zdjęć, przekazywane są także dane na temat jakości obrazów.

Digital TV

Na kompatybilnych urządzeniach aplikacja Motorola Digital TV umożliwia oglądanie telewizji i korzystanie z elektronicznego przewodnika EPG i Ginga. Użytkownik ma także możliwość nagrywania programu telewizyjnego, aby obejrzeć go później w dowolnym momencie. Aplikacja Digital TV zbiera pewne zanonimizowane dane o zdarzeniach, np. które kanały są włączane za jej pośrednictwem.

Gallery

Aplikacja Gallery posiada funkcję Highlight Reel, która umożliwia tworzenie krótkich sekwencji filmowych z najlepszych zdjęć i filmów, a także funkcję People View umożliwiającą oznaczanie w nich konkretnych osób. W zakresie tych funkcji aplikacja Gallery analizuje i porównuje twarze pojawiające się na zdjęciach i w nagraniach (oprócz innych przeprowadzanych analiz obrazu) w celu wybrania najlepszego ujęcia lub zgrupowania zdjęć lub filmów. Aplikacja Gallery przechowuje wszelkie dane dotyczące wyników rozpoznawania twarzy pochodzące ze zdjęć i filmów na urządzeniu i wykorzystuje je wyłącznie w celach związanych z działaniem aplikacji Highlight Reel oraz grupowaniem zdjęć i nagrań.

Moto

Aplikacja Moto sprawia, że urządzenie staje się bardziej interaktywne, a także umożliwia sterowanie nim na wiele różnych sposobów. Aplikacja Moto ułatwia otrzymywanie ważnych powiadomień, sterowanie urządzeniem za pomocą głosu i gestów, a także zautomatyzowanie przydatnych zmian ustawień w zależności od tego, gdzie użytkownik w danym momencie jest i co robi.

FunkcjaMoto Actions ułatwia interakcję z produktami Motorola dzięki sterowaniu działaniem telefonu za pomocą prostych gestów. Funkcja Moto Actions:

 • Pokręć szybko nadgarstkiem aby w dowolnym momencie uruchomić aparat.
 • Przeciągnij w dół w lewo lub prawo, aby zmniejszyć rozmiar ekranu do użytku w jednej ręce.
 • Wykonaj dwukrotnie gest „siekania” aby włączyć latarkę.

FunkcjaMoto Display pokazuje ważne powiadomienia na ekranach powiązanych urządzeń, dzięki czemu można na nie szybko zareagować bez konieczności włączania ekranu czy odblokowywania urządzenia. Funkcja Moto Display ma dostęp do kontaktów, kalendarza, a także innych aplikacji i przesyłanych przez nie powiadomień.

Funkcje Moto Voice i Moto Alexa pozwalają na sterowanie produktami Motorola bez użycia rąk, za pomocą komend głosowych. Funkcje Moto Voice i Moto Alexa:

 • Uczą się rozpoznawania głosu użytkownika i hasła aktywującego aplikację. Działanie tych funkcji opera się na matematycznej reprezentacji próbki głosu użytkownika, która służy do uruchamiania Moto Voice. W przypadku produktów z roku 2017 lub późniejszych, funkcja Moto Voice przechowuje nagrania aktywacyjne w celu poprawy jakości działania. Dane te są przechowywane w urządzeniu. W przypadku wersji aplikacji Moto Voice, które umożliwiają ustawienie spersonalizowanego hasła startowego, aplikacja przechowuje także nagranie tego hasła dla celów związanych z uwierzytelnianiem użytkownika. Hasło można w dowolnym momencie odtworzyć w przypadku, gdy użytkownik zapomniał jego treści.
 • Uczą się rozpoznawania głosu użytkownika i hasła aktywującego aplikację. Działanie tych funkcji opera się na matematycznej reprezentacji próbki głosu użytkownika, która służy do uruchamiania Moto Voice. W przypadku produktów z roku 2017 lub późniejszych, funkcja Moto Voice przechowuje nagrania aktywacyjne w celu poprawy jakości działania. Dane te są przechowywane w urządzeniu. W przypadku wersji aplikacji Moto Voice, które umożliwiają ustawienie spersonalizowanego hasła startowego, aplikacja przechowuje także nagranie tego hasła dla celów związanych z uwierzytelnianiem użytkownika. Hasło można w dowolnym momencie odtworzyć w przypadku, gdy użytkownik zapomniał jego treści.
 • W przypadku produktów z roku 2016 i wcześniejszych, po rozpoznaniu hasła startowego urządzenie wykonuje krótkie nagranie. Nagranie to jest wykorzystywane w celu realizacji komendy wydanej przez użytkownika, lub w celu przekazania go do aplikacji Google Voice Search (nie dotyczy terytorium Chin) lub LingXi voice search (dla terytorium Chin). Nagranie nie jest przesyłane na serwery Motorola, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę w ramach badania jakości działania aplikacji.
 • Funkcja Moto Voice umożliwia ponadto dokonanie przeglądu aplikacji zainstalowanych przez użytkownika na swoim telefonie.
 • Należy pamiętać, że aplikacja Amazon Alexa, której działanie umożliwia funkcja Moto Alexa, podlega polityce ochrony danych i regulaminowi użytkowania Amazon. Aby dowiedzieć się więcej o postępowaniu z Państwa danymi w aplikacji Amazon Alexa należy zapoznać się z wyżej wspomnianymi dokumentami.

W celu zapewnienia działania wyżej opisanych funkcji, aplikacja Moto:

 • Zbiera dane na temat lokalizacji Państwa produktów marki Motorola, a następnie przesyła je do Motorola w celu określenia proponowanych miejsc oraz rozpoznania kiedy znajdują się Państwo w samochodzie.
 • Wykorzystuje dane kontekstowe uzyskane z mikrofonu i innych czujników zainstalowanych w Państwa urządzeniu, np. akcelerometru i żyroskopu, w celu ustalenia momentu aktywacji określonych trybów działania. Informacje te nie są przesyłane do Motorola.
 • Ma dostęp do treści wytworzonych przez użytkownika, w tym wpisów w kalendarzu, kontaktów, historii połączeń. Informacje te nie są przesyłane do Motorola.

W kompatybilnych urządzeniach aplikacja Moto wykorzystuje mechanizm Google Activity Recognition wspierający analizowanie danych kontekstowych i aktywację określonych trybów działania. Aplikacja Moto przesyła dane kontekstowe do Google Activity Recognition zgodnie z Polityką prywatności Google.

Motorola Connect

Aplikacja Motorola Connect pozwala na łatwe łączenie i zarządzanie produktami marki Motorola, w tym bezprzewodowymi słuchawkami, urządzeniami Bluetooth, akcesoriami i aplikacjami uruchamianymi na komputerze. Aplikacja Motorola Connect

 • Analizuje Państwa lokalizację w celu ustalenia, czy w pobliżu znajdują się kompatybilne urządzenia.
 • Automatycznie łączy znajdujące się w pobliżu kompatybilne urządzenia (np. poprzez Bluetooth) z chwilą wejścia w ich zasięg działania, lub za pośrednictwem Internetu.
 • Synchronizuje informacje pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami tak, aby można było łatwo korzystać z nich wymiennie.
 • Informacje na temat częstotliwości korzystania z funkcji Motorola Connect oraz jakości jej działania są zbierane także w urządzeniach mobilnych innych marek niż Motorola.

Niektóre urządzenia sterowane za pomocą aplikacji Motorola Connect wymagają do poprawnego działania dodatkowych informacji.

Moto 360 i Moto Body

Zegarek Moto 360 i powiązana z nim aplikacja Moto Body wykorzystują czujniki wbudowane w urządzenie w celu zbierania danych o parametrach życiowych użytkownika, w tym tętna, liczby kroków, spalonych kalorii itd. dla śledzenia postępów w realizacji dziennych i tygodniowych celów zdrowotnych. Aplikacja pozwala także na określenie profilu zdrowotnego opartego na danych na temat wzrostu, wagi, płci i wieku. Powyższe dane umożliwiają urządzeniu Moto 360 i aplikacji Moto Body dostarczanie precyzyjniejszych informacji zdrowotnych. W przypadku korzystania z funkcji Moto Body Running, urządzenie będzie także śledzić i wyświetlać lokalizację użytkownika.

Urządzenie Moto 360 i aplikacja Moto Body mogą przesyłać informacje z profilu zdrowotnego, jak również inne dane i informacje o jego lokalizacji, do chmury danych, a następnie dodawać je do profilu użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celu umożliwienia Państwu dostępu do maksymalnie precyzyjnych danych zdrowotnych, np. chronologicznie uporządkowanych statystyk aktywności fizycznej. Informacje te służą także tworzeniu nowych, spersonalizowanych funkcji dla urządzenia Moto 360 i aplikacji Moto Body, a także innych produktów marki Motorola.

W celu skasowania biegu, dotknij ☰ > Running. Dotknij biegu, który chcesz skasować, a następnie dotknij ⋮ > Delete run. W celu usunięcia wszystkich informacji o aktywności fizycznej z aplikacji Moto Body, należy skontaktować się z privacy@lenovo.com

Urządzenie Moto 360 i aplikacja Moto Body mogą także zbierać informacje na temat częstotliwości korzystania z nich oraz jakości ich działania.

Otrzymywanie wiadomości od Lenovo

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie wiadomości od Lenovo np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub danego produktu, Lenovo będzie zbierać dane osobowe i informacje niestanowiące danych osobowych na Państwa temat. Zbierane informacje obejmują Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie dodatkowe dane osobowe podane przez Państwa. Dane te będą wykorzystywane w celu przesyłania Państwu informacji związanych z obsługą techniczną produktów oraz treści reklamowych. Z otrzymywania wiadomości od Lenovo można zrezygnować za pośrednictwem hiperlinku znajdującego się w każdej wiadomości reklamowej. W przypadku otrzymywania wyżej wspomnianych wiadomości na urządzenia mobilne, mogą być naliczane opłaty z tytułu transmisji danych.

Logowanie jednorazowe z portali społecznościowych

Dostęp do Państwa konta Lenovo jest możliwy z poziomu różnych portali społecznościowych, np. Facebook, Google, Twitter itd. W przypadku logowania za pośrednictwem portalu społecznościowego, Lenovo zbiera pewne dane pochodzące z Państwa konta użytkownika, w tym informacje z profilu, adres e-mail, datę urodzin, listę kontaktów, informację o zainteresowaniach, listę polubień i miasto zamieszkania. Lenovo łączy wyżej wspomniane informacje z Państwa profilem użytkownika Lenovo i może je wykorzystać w późniejszym terminie dla celów analitycznych i marketingowych - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości. Podane informacje mogą zależeć od ustawień dotyczących prywatności w danym portalu społecznościowym.

W jaki sposób Lenovo udostępnia zbierane przez siebie informacje?

Informacje zbierane przez Lenovo są udostępniane wewnętrznie w obrębie grupy Lenovo, przekazywane na zewnątrz usługodawcom działającym w imieniu Lenovo, oraz udostępniane w inny sposób zgodnie z niniejszym dokumentem. Ponadto, w niektórych przypadkach Lenovo może współpracować ze swoimi usługodawcami w zakresie zbierania, analizowania i przetwarzania wyżej wspomnianych informacji. W przypadku udostępniania danych dostawcom, usługodawcom i innym osobom, o których mowa poniżej, Lenovo zobowiązuje te osoby do przestrzegania postanowień niniejszej polityki ochrony danych i innych obowiązujących w Lenovo praktyk w zakresie ochrony informacji.

Cele marketingoweg

Informacje podawane przez Państwa mogą być wykorzystywane zarówno przez firmę Lenovo, jak i jej wybranych dostawców i partnerów, dla celów marketingowych, włączając w to zapisy do biuletynów reklamowych i newsletterów. Przed zebraniem powyższych informacji zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w wyżej wspomniany sposób. Otrzymywanie materiałów reklamowych można zablokować postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypisywania się z biuletynów i newsletterów zawartymi w wiadomościach zawierających materiały reklamowe, zmieniając ustawienia swojego konta użytkownika w zakresie otrzymywania reklam lub wysyłając wiadomość pod adres privacy@lenovo.com.

Kontrola jakości usług

W niektórych przypadkach korzystanie z usług obsługi technicznej produktu będzie wymagało od Państwa skontaktowania się z firmą Lenovo lub otrzymania komunikatu od Lenovo. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach rozmowy mogą być rejestrowane i archiwizowane do celów szkolenia obsługi i kontroli jakości. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na rejestrowanie rozmowy, należy poinformować o tym rozmówcę.

Dostarczanie produktów, oprogramowania i usług Lenovo lub innych firm

Jak opisano powyżej w części „Działanie produktów, usług i oprogramowania Lenovo”, Państwa produkt lub usługa Lenovo w niektórych przypadkach będzie wymagać przekazania pewnych informacji osobom trzecim w celu umożliwienia pełnego działania niektórych uruchomionych przez Państwa funkcji, w tym aplikacji sterowanych głosowo lub usług opartych na lokalizacji Produktu Lenovo..

Przekazywanie informacji na mocy prawa

W niektórych przypadkach dane osobowe są przekazywane na żądanie władz lub na mocy nakazu sądowego. W związku z powyższym w przypadku, gdy istnieją ważne powody wskazujące na taką konieczność, dane osobowe mogą być przekazywane organom regulacyjnym lub władzom rządowym, sądom, trybunałom i organom ścigania w celach związanych z ochroną praw Lenovo, zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa lub innych osób, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o nadużycia lub też w odpowiedzi na żądanie ze strony władz rządowych.

Operatorzy sieci bezprzewodowych

Zarówno Lenovo, jak i Motorola Mobility mogą udostępniać zbierane przez siebie informacje operatorom sieci bezprzewodowych, którzy współpracują z urządzeniami mobilnymi powyższych marek. Osoby, którym mogą być udostępniane Państwa dane to operatorzy sieci bezprzewodowych, ich podmioty powiązane oraz ich usługodawcy. Udostępnianie danych operatorom sieci bezprzewodowych odbywa się w zgodności z postanowieniami niniejszej polityki ochrony danych, a także umowy zawartej pomiędzy Państwem a danym operatorem sieci bezprzewodowej i postanowieniami jego polityki prywatności.

Przejęcia i fuzje

Należy wziąć pod uwagę, iż może dojść do sytuacji, w której Lenovo podejmie decyzję o zbyciu lub skonsolidowaniu swojego przedsiębiorstwa, nabyciu innego przedsiębiorstwa lub innego rodzaju restrukturyzacji na terytorium jednego lub więcej państw z uwagi na swoją strategię biznesową lub z innych przyczyn natury gospodarczej. O wszelkich zmianach w zakresie własności lub sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także wszelkich nowych możliwościach przysługujących Państwu w związku z powyższymi zmianami, będą Państwo informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub widocznym komunikatem na stronie internetowej Lenovo. Transakcje, o których mowa powyżej, mogą dotyczyć przekazywania danych osobowych nabywcom lub potencjalnym nabywcom lub otrzymywania danych osobowych od sprzedających.

Przekazywanie danych innym osobom

Oprócz źródeł danych opisanych powyżej, mogą pojawić się okoliczności, w których Lenovo będzie zobowiązana do udostępnienia Państwa danych osobowych osobom innym, niż wyżej wspomniani odbiorcy danych, w tym między innymi radcom prawnym lub windykatorom.

Czy Lenovo przekazuje moje dane osobowe podmiotom zagranicznym?

Lenovo jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym, której podmioty, procesy, struktury zarządcze i systemy techniczne funkcjonują w skali międzynarodowej. W związku z powyższym, prawo zezwala Lenovo na udostępnianie Państwa danych osobowych w obrębie struktury organizacyjnej firmy, (w tym oddziałom, podmiotom powiązanym i spółkom dominującym) oraz przekazywanie tych danych dostawcom i partnerom biznesowym, jak również przesyłanie ich do innych państw, na terytorium których Lenovo prowadzi działalność gospodarczą, (w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin). Bez względu na konkretne terytorium, do którego informacje są przekazywane i na którym są przechowywane, nasze wewnętrzne regulacje w zakresie ochrony danych chronią Państwa dane osobowe w każdym miejscu na świecie.

Należy jednak pamiętać, że prawa dotyczące ochrony danych w niektórych państwach różnią się od przepisów obowiązujących w kraju Państwa zamieszkania. W wyżej wspomnianych państwach Lenovo zapewnia taki sam poziom ochrony danych i podejmuje wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji podczas przesyłania i przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie konieczności Lenovo zawiera stosowne umowy pomiędzy spółkami z grupy Lenovo lub też dostawcami lub partnerami biznesowymi, które regulują kwestie przekazywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Oprócz praktyk w zakresie ochrony informacji opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych, należące do Lenovo przedsiębiorstwo Motorola Mobility wprowadziło tzw. „Obowiązujący regulamin korporacyjny” dla transferów danych pomiędzy spółkami z grupy Motorola Mobility na terytorium Unii Europejskiej a spółkami z grupy Motorola Mobility w innych miejscach na świecie. Wyżej wspomniany regulamin został zatwierdzony przez niektóre spośród unijnych Organów Ochrony Danych. Jego wprowadzenie jest elementem starań po stronie Motorola Mobility w celu zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez ten podmiot bez względu na miejsce przechowywania tychże danych. Pełny tekst wyżej wspomnianego regulaminu znajduje się: tutaj. Więcej informacji można uzyskać pod adresem privacy@lenovo.com.

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

Lenovo przechowuje Państwa dane osobowe do czasu usunięcia Państwa konta użytkownika, lub w razie potrzeby w celu świadczenia usług na Państwa rzecz. Ponadto Lenovo przechowuje Państwa dane osobowe w razie potrzeby w związku z wymogami prawnymi, w celu rozstrzygania sporów lub egzekucji zawartych umów. W przypadku zażądania usunięcia swoich danych osobowych, rozpatrzymy Państwa żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką firmy.

W jaki sposób moje dane są zabezpieczane?

Podczas przesyłania informacji z Produktów Lenovo na serwery firmy, jak również przechowywania danych i udostępniania ich innym osobom, stosowane są standardowe techniczne i organizacyjne środki ochrony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, Lenovo wykorzystuje, między innymi, mechanizmy szyfrowania podczas przesyłania informacji o charakterze wrażliwym. Podczas udostępniania Państwa danych osobom trzecim podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia odpowiedzialnego wykorzystywania i wymaganego poziomu ochrony wspomnianych danych przez ich odbiorców.

Produkty Lenovo mogą także być wyposażone w funkcje bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony informacji, które przechowują Państwo w pamięci swoich urządzeń marki Lenovo. Powyższe funkcje bezpieczeństwa obejmują, między innymi, szyfrowanie, zabezpieczanie hasłem, numerem PIN, odciskiem palca, a także zdalne sterowanie Produktami Lenovo w celu ich lokalizowania, blokowania i usuwania danych z zagubionych lub skradzionych urządzeń. Więcej informacji na temat mechanizmów bezpieczeństwa znajdą Państwo w menu „Security Settings” swojego Produktu Lenovo.

However, please remember that no product, software, or data transmission can be guaranteed to be 100% secure.Należy jednak pamiętać, że żaden produkt, program ani metoda transmisji danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Państwa produktów i danych, Lenovo nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Państwa Produktu Lenovo ani informacji przekazanych przez Państwa firmie Lenovo. Korzystają Państwo z Produktów Lenovo na własne ryzyko. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów Lenovo, a także zapytań i zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem, znajdą Państw tutaj.

Jak chronione są dane moich dzieci?

Produkty Lenovo są przeznaczone dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 roku życia (lub w innym minimalnym wieku w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów) za pozwoleniem rodziców lub opiekunów. Lenovo nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny udostępniać za pośrednictwem Produktów Lenovo żadnych danych osobowych.

W przypadku, gdy według wiedzy Lenovo dziecko poniżej 16 roku życia (lub innego minimalnego wieku w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów) udostępni dane osobowe za pośrednictwem Produktu Lenovo, Lenovo usuwa takie informacje natychmiast po uzyskaniu wiedzy na temat wieku nadawcy. Tego typu informacje nie są wykorzystywane w żaden sposób. Lenovo zachęca rodziców dzieci do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu przez nie z Internetu oraz do edukowania dzieci w zakresie możliwych zagrożeń wynikających z udostępniania swoich danych w sieci.

Jakie są moje prawa w zakresie ochrony danych?

Różne obowiązujące przepisy o ochronie danych mogą Państwa uprawniać do kontroli nad wykorzystywaniem i przetwarzaniem swoich danych osobowych przez firmę Lenovo. Wyżej wspomniane prawa obejmują (i) prawo do żądania dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, (ii) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub też do żądania sprostowania lub usuwania Państwa danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz (iv) prawo do przenoszenia danych. W przypadku wykorzystywania danych osobowych za Państwa zgodą są Państwo uprawnieni do wycofania wspomnianej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyżej wspomnianej zgody pozostaje bez wpływu na sposób wykorzystywania Państwa danych przed wycofaniem zgody, o której mowa powyżej.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z firmą Lenovo pod adresem privacy@lenovo.com. Państwa wnioski będą przez firmę Lenovo rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W niektórych przypadkach mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości w celu usprawnienia procesu rozpatrywania złożonego wniosku.

Ponadto, są Państwo uprawnieni do zgłaszania zapytań i skarg do właściwych władz odpowiedzialnych za ochronę danych w Państwa kraju w dowolnym momencie. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jak można skontaktować się z Lenovo Privacy Program?

W razie jakichkolwiek pytań odnoszących się do niniejszej Polityki ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się z Lenovo pod adresem e-mail privacy@lenovo.com ub też pod adresem siedziby Lenovo w Stanach Zjednoczonych, do wiadomości: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, NC, USA 27560 .