Lenovo och integritet – SverigeLenovos integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2015-12-21.

Om denna policy

Det är viktigt för Lenovo att värna om din integritet. Denna integritetspolicy är tillämplig på Lenovo-webbplatser som ägs och drivs av Lenovo. Detta meddelande förklarar de rutiner som gäller för Lenovos webbplatser, inklusive vilka typer av uppgifter som samlas in och spåra, hur uppgifterna används, vem uppgifterna delas med samt hur uppgifterna skyddas.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att göra föregående versioner tillgängliga på begäran, så att du kan se när ändringarna gjordes och vad de består av.

Hur Lenovo samlar in personliga uppgifter

Normalt sett kan du besöka Lenovos webbplatser utan att berätta vem du är och utan att lämna några personliga uppgifter om dig själv. Det förekommer dock omständigheter där vi eller våra partner kan behöva uppgifter från dig.

Du kan välja att ge oss personliga uppgifter i många olika situationer. Det kan exempelvis hända att du ger oss uppgifter som ditt namn och din adress eller e-postadress för korrespondens med dig, för att behandla en beställning eller när du tecknar en prenumeration. Du kan ge oss dina kreditkortsuppgifter för att köpa något från oss eller en beskrivning av din utbildning och dina erfarenheter när du vill söka jobb hos Lenovo. Vår avsikt är att berätta hur vi kommer att använda sådana uppgifter innan vi samlar in dem från dig. Om du säger att du inte vill att vi ska använda uppgifterna för andra ändamål än att tillgodose din begäran kommer vi att respektera dina önskemål. Om du ger oss personliga uppgifter om någon annan person, t.ex. en make/maka eller en kollega på arbetet, kommer vi att anta att du har personens tillåtelse att göra det. Dessa uppgifter används uteslutande för att tillgodose din begäran eller något annat ändamål som de har tillhandahållits för.

Om du vill prenumerera på marknadsföringsmaterial från Lenovo kommer vi att använda ditt namn och din adress. Du kan välja att stoppa våra e-postmeddelanden med marknadsföring genom att följa anvisningarna för avbeställning som ingår i sådana meddelanden, genom att ändra e-postinställningarna i ditt konto eller genom att kontakta oss på privacy@lenovo.com.

Hur Lenovo använder och delar personliga uppgifter

De följande avsnitten beskriver mer detaljerat hur Lenovo kan använda dina personliga uppgifter och vem vi eventuellt kan dela dem med. Ett eller flera avsnitt kan gälla, beroende på vilken typ av Lenovo-webbplats du besöker. Om du exempelvis beställer en produkt från en Lenovo-webbplats kommer dina uppgifter att hanteras enligt beskrivningarna i avsnitten När du beställer en transaktion och Användning för marknadsföring.

Vi kommer endast att dela dina personliga uppgifter med tredje part på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kommer inte att sälja dina personliga uppgifter till tredje part.

När du beställer en transaktion

Om du beställer något från en Lenovo-webbplats, t.ex. en produkt eller tjänst, återuppringning eller specifika marknadsföringsmaterial, kommer vi att använda de uppgifter du tillhandahåller för att leverera din beställning. Det kan hända att vi delar uppgifterna med andra, exempelvis andra delar av Lenovo, Lenovos affärspartner, ekonomiska institutioner, speditörer, posten eller statliga myndigheter (t.ex. tullen), för att få hjälp med detta. I samband med en transaktion kan vi även kontakta dig som en del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningar.

Mobila meddelanden

Du kan prenumerera på meddelanden om våra produkter och tjänster via en mobil enhet. Om du väljer detta alternativ kan vi skicka information till dig via sms eller ringa upp dig. Du kan sluta prenumerera på dessa meddelanden genom att skicka texten “STOP” till 557755 eller genom att ringa till +1-866-723-7954 och be oss att ta bort dig ur utskickslistan. Standardmässiga sms-avgifter enligt ditt mobilavtal kan gälla. Vi ansvarar inte för avgifter som tas ut av din leverantör.

Användning för marknadsföring

De uppgifter du lämnar till Lenovo på vissa Lenovo-webbplatser kan även användas av Lenovo eller utvalda tredje parter för marknadsföringsändamål. Innan vi använder dem kommer vi dock att ge dig möjlighet att ange om du vill att dina uppgifter ska användas på detta sätt.

Övervakning av servicekvalitet

Vissa webbplatstransaktioner kan medföra att du ringer till Lenovo eller att Lenovo ringer upp dig. Observera att vi i vissa fall kan spela in sådana samtal i personalutbildningssyfte eller för kvalitetssäkring.

Information för affärspartner

Om du representerar en Lenovo-affärspartner kan du besöka en Lenovo-webbplats som är särskilt avsedd för Lenovos affärspartner. Vi kan använda de uppgifter som tillhandahålls på den platsen för att administrera och utveckla vår affärsrelation med dig, den affärspartner du representerar och Lenovos affärspartner i allmänhet. Detta kan exempelvis bestå av att använda dina uppgifter för att skicka ut information om Lenovos program för affärspartner till dig. Det kan även omfatta delning av vissa uppgifter med andra affärspartner (med förbehåll för eventuella skyldigheter avseende konfidentialitet) eller Lenovos kunder eller möjliga kunder. I samband med en viss transaktion eller ett visst program kan vi även kontakta dig som en del av kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningar.

Lenovos leverantörsadministration

Om du representerar en Lenovo-leverantör kan du besöka en Lenovo-webbplats som är särskilt avsedd för Lenovos leverantörer. Det kan hända att vi använder de uppgifter som lämnas på den platsen i samband med att vi ingår avtal eller utför en transaktion med dig. Detta kan exempelvis omfatta delning av uppgifter med andra delar av Lenovo, Lenovos affärspartner, kunder, speditörer, ekonomiska institutioner, posten eller statliga myndigheter som är inblandade i leveransen. De kan dessutom användas för att administrera och utveckla vår relation med dig, den leverantör du representerar och/eller andra Lenovo-leverantörer i allmänhet.

Avslöjanden som krävs i lag

Observera att det under vissa omständigheter är möjligt att personliga uppgifter kan vara föremål för domstolars eller andra myndigheters stämningar, fullmakter eller förelägganden. Detta innebär att vi, när vi i god tro anser att det krävs av lagen, kan avslöja personliga uppgifter i syfte att skydda våra rättigheter, värna om vår och andras säkerhet, undersöka bedrägerier eller besvara en förfrågan från en myndighet.

Lenovos bloggar, diskussionsforum och chattrum

Om du deltar i Lenovos bloggar, diskussionsforum och chattrum måste du vara medveten om att de uppgifter du tillhandahåller där kan spridas till andra, både inom och utanför Lenovo, som har åtkomst till bloggen, diskussionsforumet eller chattrummet i fråga. Observera dessutom att enskilda bloggar, diskussionsforum och chattrum kan drivas av andra organisationer än Lenovo och att de kan ha ytterligare regler och villkor. Varje deltagares åsikt som förekommer i en blogg, ett forum eller en chatt är författarens egen åsikt och skall ej anses vara eller tolkas som Lenovos åsikt.

Andra meddelanden på Lenovo-webbplatser och världsomfattande rutiner

I vissa fall kan specifika Lenovo-webbplatser innehålla andra meddelanden om deras användning och de informationsrelaterade rutiner som gäller på sådana platser.

Lenovo är en global organisation, med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som sträcker sig över landsgränser. Våra integritetsrelaterade rutiner är utformade för att skydda dina personliga uppgifter över hela världen.

Det kan hända att vi delar dina personliga uppgifter inom Lenovo och att vi överför dem till olika länder där vi bedriver verksamhet.

Observera att vissa länder har integritetslagar som inte är likvärdiga med integritetslagarna i ditt land. I sådana länder kommer Lenovo ändå att hantera uppgifter på samma sätt som beskrivs här.

Skydda personliga uppgifters säkerhet och integritet

Lenovo implementerar lämpliga åtgärder och processer för att skydda dina personliga uppgifter och för att upprätthålla deras kvalitet under överföringen såväl som efter att de har tagits emot. Vi använder exempelvis kryptering vid överföring av känsliga uppgifter som kreditkortsnummer för att hjälpa oss att hålla dina uppgifter säkra. Kontakta oss på privacy@lenovo.com med eventuella frågor om säkerheten för dina personliga uppgifter.

Komplettering av uppgifter

Ibland kan det hända att vi kompletterar uppgifter som du har gett oss via en Lenovo-webbplats med uppgifter från andra källor, t.ex. uppgifter som bekräftar din adress eller annan tillgänglig information om företag. Detta är avsett att hjälpa oss att hålla de uppgifter vi samlar in korrekta och hjälpa oss att tillhandahålla bättre service.

Användning av leverantörer

I vissa fall använder Lenovo leverantörer för att samla in, använda, analysera och på annat sätt behandla uppgifter å Lenovos vägnar. Lenovo kräver att sådana leverantörer hanterar uppgifter på ett sätt som är förenligt med Lenovos policy.

Lagring av uppgifter

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så som nödvändigt för att tillhandahålla tjänster åt dig. Vi kommer dessutom att behålla dina uppgifter så som nödvändigt för att efterleva tillämplig lagstiftning, för att lösa tvister och för att hävda våra avtal.

Sammanslagningar och förvärv

Det kan uppstå omständigheter då Lenovo av strategiska eller affärsmässiga skäl bestämmer sig för att sälja, köpa, gå samman med eller på annat sätt omorganisera verksamheter i vissa länder. I sådana fall kommer vi att underrätta dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om eventuella förändringar av ägandet eller användningen av dina personliga uppgifter och om vilka valmöjligheter du kan ha avseende dina personliga uppgifter. En transaktion av denna typ kan omfatta avslöjande av personliga uppgifter för möjliga eller faktiska köpare eller att de tas emot från säljare. Lenovo har som policy att söka lämpligt skydd för uppgifter i samband med denna typ av transaktioner.

Lenovos användning av cookies, spårningspixlar och relaterad teknik

På samma sätt som sker på de flesta webbplatserna samlar vi in vissa uppgifter automatiskt och sparar dem i loggfiler. Vi samlar ibland in icke-identifieringsbar information från besök på våra webbplatser för att hjälpa oss att tillhandahålla bättre service. Vi håller exempelvis reda på vilka domäner våra besökare kommer från och vi mäter besökares aktiviteter på Lenovos webbplatser, men vi gör det på sätt som innebär att informationen inte identifierar enskilda personer. Denna information kallas ibland ”clickstream data”. Lenovo eller andra som arbetar å Lenovos vägnar kan använda dessa data för att analysera trender och statistik och för att hjälpa oss att tillhandahålla bättre service.

När vi samlar in personliga uppgifter från dig i en transaktion kan vi dessutom extrahera viss information om transaktionen i icke-identifieringsbart format och slå samman den med annan icke-identifieringsbar information som clickstream data. Denna information används och analyseras endast på sammanslagen nivå, i syfte att hjälpa oss att förstå trender och mönster. Denna information granskas inte på personnivå. Du kan avaktivera godkännandet av cookies om du inte vill att dina transaktionsdata ska användas på detta sätt.

Vi samlar in den information som anges ovan med hjälp av olika typer av teknik, inklusive en som kallas ”cookies”. En cookie är en liten mängd data som en webbplats kan skicka till din webbläsare och som sedan kan lagras i din dator som en anonym kod som identifierar datorn men inte dig personligen. Vissa av Lenovos webbsidor använder cookies, som skickas av Lenovo eller dess externa leverantörer, eller annan teknik som JavaScript och ETag för att kunna betjäna dig bättre när du återvänder till webbplatsen. Alla webbläsare har inställningar som ger dig möjlighet att avaktivera cookies helt och hållet eller varna dig när en webbplats vill spara en cookie. Kom dock ihåg att din åtkomst till vissa delar av olika webbplatser kan begränsas om du avaktiverar cookies.

Vissa av Lenovos webbsidor använder dessutom spårningspixlar eller annan teknik som JavaScript och ETag för att anpassa platserna och kunna betjäna dig bättre när du återvänder till webbplatsen. Sådan teknik kan användas på flera olika sidor på Lenovos webbplatser. När en besökare går till dessa sidor kommer ett icke-identifieringsbart meddelande som kan behandlas av oss eller våra leverantörer att genereras om besöket. Spårningspixlarna fungerar normalt i samband med cookies. Om du avaktiverar cookies kommer spårningspixlar och annan teknik fortfarande att registrera besök på sådana sidor, men de meddelanden som genereras av dem ignoreras eftersom de inte kan förknippas med annan icke-identifieringsbar cookieinformation.

Vi använder dessutom lokala lagringsobjekt som HTML5 för att lagra innehållsinformation och inställningar. Tredje parter som vi samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på vår plats eller för att visa reklam baserat på dina surfningsaktiviteter använder också lagringsobjekt som HTML5 för att samla in och lagra information. Olika webbläsare kan erbjuda egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5-baserade lagringsobjekt.

Online-reklam

Vi kan samarbeta med en tredje part för att visa reklam på vår webbplats eller för att hantera vår reklam på andra webbplatser (som inte tillhör Lenovo). Vi eller våra externa partner kan använda teknik som cookies för att skaffa information om dina webbplatsaktiviteter och visa dig reklam som är baserad på dina intressen. Om du inte vill att denna information ska användas för att visa dig intressebaserade annonser, kan du välja bort denna typ av reklam. Du kommer dock fortfarande att få se generisk reklam.

Anpassad webbadresslänk

Det kan ibland hända att vi anpassar webbplatser för vissa besökare. Om du besöker en av dessa platser kan du eventuellt få se den anpassad med hänvisningar till produkter och/eller tjänster som vi tror att du är intresserad av baserat på din tidigare interaktion med Lenovo och på information som du har gett oss. När du besöker en sådan webbplats kan vi samla in information om ditt besök för att kunna anpassa platsen bättre till dina intressen. En inbjudan om att besöka en av dessa webbplatser kan presenteras som en anpassad webbadress i ett e-postmeddelande, ett meddelande på en registreringssida eller som resultat av att du loggar in på en viss webbplats.

Om du väljer att besöka en av dessa webbplatser samtycker du till att låta Lenovo samla in information om dina besök och även till att den förknippas med andra uppgifter om dig och din relation med Lenovo. Tacka inte ja till din inbjudan om du inte vill att din information ska användas på detta sätt.

Barns integritet

Lenovos webbplatser är avsedda för vuxna och barn som är 13 år och äldre och som har sina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd att använda dem. Vi gör inga försök att samla in uppgifter om barn som är yngre än 13 år och om vi upptäcker sådana uppgifter kommer vi att radera dem omedelbart. Vi rekommenderar dessutom att alla föräldrar övervakar sina barns användning av internet.

Integritetsteknik

Tekniken kommer i allt större utsträckning att hjälpa dig att få större kontroll över dina personliga uppgifter. Webbplatsen Privacy Alliance innehåller praktiska resurser och en översikt över integritetsrelaterade verktyg. Observera dock att Lenovo inte har gjort någon formell utvärdering av de verktyg som nämns där.

Länkar till webbplatser som inte tillhör Lenovo

Det kan hända att Lenovos webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Lenovo ansvarar inte för integritetsrutinerna eller innehållet på sådana externa webbplatser.

Rekommendationer

Det händer ibland att Lenovo visar personliga rekommendationer från nöjda kunder på vår plats. Med ditt medgivande kan vi lägga upp din rekommendation på platsen tillsammans med ditt namn. Kontakta oss på privacy@lenovo.com om du vill uppdatera eller ta bort din rekommendation.

Sociala mediefunktioner och widgetar

Vår webbplats innehåller funktioner för och länkar till sociala medier, som exempelvis fältet med ikoner som länkar till Lenovos konto på specifika medier (t.ex. Lenovos sida på Facebook, Lenovos ström på Twitter). Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och information om vilken sida på vår plats du befinner dig på och de kan konfigurera en cookie som gör att de fungerar korrekt. Sociala mediefunktioner och widgetar drivs antingen av en tredje part eller direkt på vår plats. Din interaktion med dessa funktioner regleras av den integritetspolicy som tillhör företaget som tillhandahåller dem.

Ramar och ”Powered by”-webbplatser

Vissa av våra webbsidor använder ramteknik för att visa innehåll från våra partner och samtidigt bibehålla vår webbplats utseende och känsla. Därutöver kan vissa Lenovo-märkta webbplatser drivas av tredje part och märkas med en ”Powered by”-logotyp. Observera att sådana platser kan regleras av våra partners integritetspolicy och rutiner snarare än av de som utfärdas av Lenovo och på Lenovo.com.

Kontakta Lenovos integritetsprogram

Om du har frågor om detta meddelande kan du kontakta Lenovo via formuläret för integritetsfrågor eller via reguljär post till Lenovo, 1009 Think Place, Morrisville, NC 27560, USA.

Kontakta oss på privacy@lenovo.com om du vill skaffa en kopia på uppgifter som du har lämnat till Lenovo eller om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga och därför vill korrigera dem eller om du vill begära att dina personliga uppgifter raderas.

Kom dock ihåg att innan Lenovo kan ge dig sådana uppgifter eller korrigera eventuella felaktigheter kommer vi att be dig att verifiera din identitet och tillhandahålla annan information som hjälper oss att tillgodose dina önskemål. Vi kommer att anstränga oss för att svara inom rimlig tid.

Denna webbplats drivs och upprätthålls av Lenovo eller något av våra dotterbolag runt om i världen.